Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uczeń z dysfunkcją słuchu – współpraca logopedy z nauczycielem języka obcego

Artykuły z czasopisma | 6 marca 2018 | NR 21
261

Terapia logopedyczna często kojarzona jest jedynie w perspektywie nabywania i doskonalenia mowy ojczystej i rzeczywiście – tak można definiować jej główne cele. Z perspektywy jednak nauczania języka obcego, zwłaszcza – ale nie tylko – w odniesieniu do dzieci z dysfunkcją słuchu – rola logopedy sięga znacznie dalej i ma związek z rozwijaniem sprawności mówienia nie tylko w języku narodowym, ale także w języku (językach) obcych.

Nauczanie języka obcego uczniów z dysfunkcją słuchu w Polsce

W Polsce dzieci z dysfunkcją słuchu uczą się pierwszego języka obcego (zazwyczaj angielskiego) w takim samym wymiarze jak dzieci słyszące: rozpoczynają jego naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej i kontynuują aż do egzaminu maturalnego. Mogą także rozpocząć naukę języka angielskiego wcześniej, już w przedszkolu, ponieważ większość placówek prowadzi obecnie fakultatywne nauczanie języka obcego. Na wniosek rodziców uczniowie z dysfunkcją słuchu mogą być zwolnieni z nauki drugiego języka obcego (nauczanego od etapu gimnazjum – czyli obecnie: siódmej klasy szkoły podstawowej). Powyższe uregulowania, zainicjowane dopiero w roku 2001, przez większość nauczycieli i rodziców są postrzegane jako wspierające rozwój i gwarantujące wysoką jakość edukacji otrzymywanej przez uczniów z dysfunkcją słuchu. Część rodziców i specjalistów wyraża jednak obawy, by zbyt wczesne wprowadzenie języka obcego nie zakłóciło rozwoju mowy ojczystej. Obawy te wydają się bezzasadne, pod warunkiem jednak, że dziecko z dysfunkcją słuchu będzie miało możliwość uczenia się języka obcego w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Mówienie w języku ojczystym a mówienie w języku obcym osób z dysfunkcją słuchu

Związek mówienia w języku ojczystym i mówienia w języku obcym jest oczywisty i potwierdzony empirycznie. W wieloletnich badaniach nad uczeniem się języka obcego przez studentów z dysfunkcją słuchu (Domagała-Zyśk 2013 a) określono dla każdego z 35 uczestników poziom komunikacji ustnej w języku ojczystym (polskim) i języku obcym (angielskim). Badano następujące umiejętności:

 1. rozumienie mowy;
 2. rozumienie wypowiedzi;
 3. budowanie wypowiedzi.

Z grupy 35 osób tylko 6 w nikłym stopniu używało mowy ojczystej i w konsekwencji nie podjęło prób mówienia w języku obcym. Pozostałe osoby (29) robiły to na różnym poziomie zaawansowania – począwszy od prostych pozdrowień i zdań aż do płynnego posługiwania się językiem angielskim podczas studiowania na uczelni zagranicznej. Wyniki jednoznacznie wskazują na zależność między poziomem kompetencji posługiwania się mową i umiejętnością odczytywania z ust w języku narodowym a poziomem tych sprawności w języku obcym. Im większe są kompetencje osoby niesłyszącej lub słabosłyszącej w zakresie rozumienia mowy i tworzenia wypowiedzi ustnych w języku narodowym, tym większa sprawność posługiwania się mową i umiejętnością odczytywania z ust w języku obcym. Wyniki te – w zakresie poziomu zrozumiałości (intelligibility) wypowiedzi oraz budowania wypowiedzi w języku polskim (narodowym dla uczestników badania) i w języku angielskim jako obcym – zilustrowano na wykresach 1 i 2.

 

 zrozumiałość wypowiedzi j. angielski

 zrozumiałość wypowiedzi j. polski

 

 budowanie wypowiedzi j. angielski

 budowanie wypowiedzi j. polski

 

Badania nad poziomem zrozumiałości mowy anglojęzycznej studentów niesłyszących i słabosłyszących prowadziły też kilka lat temu Ewa Domagała-Zyśk i Anna Podlewska (2012). Wypowiedzi osób z dysfunkcją słuchu oceniali native speakerzy, odpowiadając na pytania o stopień poprawności i poziom zrozumiałości wypowiedzi. Badania pokazały, że ogólny poziom rozumienia zawartości treściowej wypowiedzi osób niesłyszących przez rodzimych użytkowników języka angielskiego wynosi 62%. W zakresie poprawności fonetycznej odczytywane przez studentów teksty zostały ocenione nieco niżej – poprawność wymowy oceniono na 52%. Najniższa otrzymana ocena w tym zakresie to 39%, zaś najwyższa (osiągnięta przez studentkę z głębokim uszkodzeniem słuchu powyżej 90 dB) wynosiła 66%.

Podstawowe trudności uczniów z dysfunkcją słuchu w uczeniu się mówienia w języku angielskim jako obcym

Osoby z wadami słuchu, podejmujące próby mówienia w języku obcym, napotykają w tym zakresie zarówno trudności niespecyficzne, charakterystyczne dla wszystkich osób poznających język obcy, jak i trudności specyficzne, wynikające z zaburzeń słuchu na poziomie cech nie tylko segmentalnych, lecz także suprasegmentalnych. Komorowska (2001) zwraca uwagę na problemy niespecyficzne w uczeniu się języka angielskiego przez Polaków. Za najczęściej spotykane trudności uznaje ona:

 • stosowanie dźwięków języka polskiego zamiast typowych dźwięków języka angielskiego – dotyczy to zwłaszcza zamieniania angielskiego [th] na [s] lub [f]; opuszczanie dźwięków, zwłaszcza w wygłosie (np. nieartykułowanie ostatnich spółgłosek w wyrazach kind, blind);
 • dodawanie dźwięków w sytuacji konieczności wypowiedzenia wyrazu, w którym występuje zbitka spółgłoskowa (np. table);
 • zamiana akcentu wyrazowego i zdaniowego;
 • niepoprawne stosowanie intonacji zdania i wzorca rytmicznego wypowiedzi.

Osoby z wadami słuchu, podejmujące próby mówienia w języku obcym, napotykają w tym zakresie zarówno trudności niespecyficzne, charakterystyczne  dla wszystkich osób poznających język obcy, jak i trudności specyficzne, wynikające z zaburzeń słuchu.

W przypadku uczniów z wadą słuchu trudnościom typowym danego kraju towarzyszą jednak także trudności specyficzne, wynikające z zaburzeń artykulacji i głosu (dysfonii audiogennej) towarzyszących głuchocie (Szkiełkowska 2005). Wiążą się one także z ograniczonymi możliwościami osób niesłyszących i słabosłyszących słuchania i rozumienia wypowiedzi obc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy