Dołącz do czytelników
Brak wyników

Współpraca z...

9 marca 2018

NR 22 (Listopad 2017)

Różne Spojrzenia – wspólny cel
Współpraca logopedy i psychologa w diagnostyce i terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi

0 1767

Myśląc, że dziecko wyrośnie ze swojego problemu, pozbawiamy je możliwości skorzystania z fachowej pomocy w momencie, w którym przyniosłaby ona najlepsze skutki. A.J. Ayres

Neuroplastyczność 

Zarówno w diagnostyce, jak i terapii warto wykorzystywać wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w układzie nerwowym. Neuroplastyczność (plastyczność mózgu) rozumiana jest jako zdolność tkanki nerwowej do tworzenia nowych połączeń mających na celu zreorganizowanie się, adaptację, zmienność, samonaprawę, uczenie się i pamięć. Jest to powszechna cecha neuronów, występująca na wszystkich piętrach układu nerwowego.  Na szczególną uwagę zasługuje plastyczność rozwojowa, gdyż – jak pisze prof. Małgorzata Kossut – „Młodociany mózg posiada ogromną zdolność do plastycznej reorganizacji połączeń. Wtedy uczy się najszybciej, przyswaja największą ilość informacji i opanowuje rozległy repertuar sterowania ruchami. W tym okresie nawet duże uszkodzenie mózgu może ulec kompensacji. Zarówno wyspecjalizowane obszary kory mózgowej, jak i ośrodki podkorowe mogą zmienić swoją normalną specyfikę”. U małego dziecka (w pierwszych trzech latach życia), odpowiednio stymulowanego, możemy dokonać niezwykłej przebudowy ośrodkowego układu nerwowego, u dzieci starszych oraz dorosłych efekty nie są już takie spektakularne.

Mielinizacja

Mielinizacja natomiast to pokrywanie się gołych aksonów tłuszczową osłonką pełniącą funkcję izolującą i regenerującą, która powoduje szybsze przesyłanie impulsów nerwowych, co pozwala na bardziej efektywne tworzenie się nowych połączeń synaptycznych; mielina nawija się wtedy, gdy dziecko jest odpowiednio odżywiane (dostarczane są wielonienasycone kwasy tłuszczowe) i jest działanie (powodujące przepływ impulsu elektrycznego); jak mówił prof. Jerzy Vetulani: „Neuron zależy od tego, czy znajdzie sobie jakąś pracę, w mózgu nie ma miejsca dla bezrobotnych”1. I jak pisze prof. Jagoda Cieszyńska-Rożek, „Mielinizacja jest […] stopniowym zwiększaniem grubości włókien łączących neurony, dzięki powstaniu otoczki osłaniającej. Aktywność neuronu wpływa na grubość mieliny. Im grubsza osłonka, tym szybsza transmisja informacji, czyli szybszy czas przewodzenia potencjału […]. Tylko zmiana prędkości przewodzenia pozwala osiągać coraz wyższy poziom wszystkich funkcji poznawczych”. Co oznacza, że im mamy grubszą mielinę, tym szybciej biegnie po niej impuls elektryczny, powodując tworzenie się kolejnych synaps i tym lepsze jest nasze funkcjonowanie poznawcze.

POLECAMY

Migracja komórkowa

Migracja komórkowa, czyli przemieszczanie się komórek nerwowych z miejsca ich urodzenia do miejsca docelowego w mózgu; proces ten rozpoczyna się już w życiu płodowym i trwa jeszcze po urodzeniu – naukowcy nie są zgodni, jak długo – czy kilka miesięcy, czy aż do 3. r.ż. To zjawisko jest szczególnie istotne w kontekście wczesnej interwencji terapeutycznej.

Zaburzenia neurorozwojowe

Dysfunkcje opisanych mechanizmów stanowią podstawę zaburzeń neurorozwojowych. Jest to szerokie pojęcie, obejmujące różne nieprawidłowości w rozwoju ruchowym, intelektualnym oraz emocjonalno-społecznym dziecka. 
W większości zaburzeń neurorozwojowych występują deficyty mowy i komunikacji o różnym nasileniu, a cechą wspólną tych zaburzeń jest występowanie w nich tzw. miękkich objawów neurologicznych (neurological soft signs – NSS), które różnią się od „twardych objawów neurologicznych” (tzn. objawów czuciowych i ruchowych, takich jak objawy piramidowe i pozapiramidowe). Należą do nich:

 • nieprawidłowości ustalania lateralizacji,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej, 
 • zaburzenia integracji czuciowej, 
 • zaburzenia sekwencjonowania złożonych czynności ruchowych, 
 • niedojrzałość neuromotoryczna (odruchy pierwotne). 

Stąd ważne jest, aby psycholog (neuropsycholog) i logopeda (neurologopeda) pracujący z dzieckiem mieli podobną wiedzę teoretyczną dotyczącą podłoża dysfunkcji, z którymi zgłaszają się pacjenci.

Prawdą jest także, że zgłaszają się coraz młodsi pacjenci, którzy przejawiają dopiero pierwsze symptomy zaburzeń neurorozwojowych, mogące być prognostykiem poważniejszych dysfunkcji. W ocenie, czy dziecko przejawia jakiekolwiek trudności, możemy korzystać z Klasyfikacji Diagnostycznej Zaburzeń Psychicznych i Rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa DC: 0-3 R. Klasyfikacja ta jest zestawieniem wszystkich (jak dotychczas) zagrożeń rozwojowych, które mogą się pojawić się we wczesnym okresie życia dziecka, tzn. od urodzenia do 3. r.ż. 

Wczesna diagnoza i dobór oddziaływań terapeutycznych

Oznacza to dla nas, specjalistów, że nie ma dziecka za małego na diagnozę rozwoju! Ale w tym wypadku czułość diagnosty (także metod oceny klinicznej, które stosuje w diagnozie) stanowi podstawę do skonstruowania oddziaływań terapeutycznych. 

Diagności – zarówno psycholodzy, jak i logopedzi podejrzewający u dziecka problemy rozwojowe – korzystają z różnych narzędzi oceny. Bardzo ważne jest wykonanie pełnej diagnozy psychologicznej, a także pełnej diagnozy procesów integracji sensorycznej. Ważne jest to szczególnie w przypadku dzieci przejawiających opóźnienie w rozwoju mowy bądź mowy i komunikacji niewerbalnej, ponieważ dobrze wiemy, że nieprawidłowości w tym obszarze mogą być pierwszym symptomem innych zaburzeń neurorozwojowych (spektrum autyzmu, afazji rozwojowej, specyficznych trudności w uczeniu się itp.). 

Logopeda może oczekiwać od psychologa określenia poziomu rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych, ponieważ w zależności od określenia możliwości intelektualnych dziecka może być postawione inne rozpoznanie (jeżeli możliwości poznawcze dziecka znajdują się w granicach normy intelektualnej, to może ono spełniać kryteria afazji rozwojowej, natomiast jeżeli możliwości te znajdują się na poziomie niepełnosprawności intelektualnej, to rozpoznania afazji nie postawimy); psycholodzy mają coraz szerszy wachlarz standaryzowanych narzędzi oceny rozwoju małego dziecka, np. Dziecięca Skala Rozwojowa (od 2 miesięcy do 3. r.ż.), Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci Przedszkolnych (od 3. do 5. r.ż.) czy nowy Test Stanford-Binet 5 (pozwalający na badanie dziecka już od 2. r.ż.). 

Określenie poziomu intelektualnego, którego boi się wielu specjalistów ze względu na poczucie stygmatyzacji dziecka, jest ważne ze względu na dalsze możliwości udzielenia adekwatnej pomocy edukacyjno-terapeutycznej oraz możliwości orzecznicze (zdecydowanie większe szanse na pomoc ma dziecko określone jako „niepełnosprawne intelektualnie” niż dziecko o „nieharmonijnym, znacznie odbiegającym od rówieśników rozwoju”); psycholog zajmujący się oceną małego dziecka ma również odpowiednią wiedzę, by określić, czy rozwój emocjonalno-społeczny jest zgodny z oczekiwaniami dla wieku, a także co może być przyczyną prezentowanych przez dziecko trudności emocjonalnych; psycholog może również rozpoznać trudności w obszarze wychowawczym i wspomagać rodzica w tym zakresie.

Z kolei psycholog może oczekiwać od logopedy pełnej oceny logopedycznej dziecka – zarówno w obszarze sprawności narządów artykulacyjnych, orientacyjnej oceny słuchu, nadawania mowy oraz rozumienia komunikatów, jak i tego, czy poziom komunikacji dziecka jest zgodny z normami wiekowymi (logopeda powinien mieć odpowiednią wiedzę dotyczącą standardów rozwoju mowy i komunikacji dla dziecka od okresu niemowlęcego). Dobrze, gdy logopeda posługuje się jakimś uznanym standaryzowanym narzędziem badawczym (np. Test Rozwoju Językowego dla dzieci od 4. do 8. r.ż.) i nie boi się stawiania rozpoznań klinicznych (zdecydowanie większe szanse na pomoc ma dziecko określone jako dziecko z „afazją rozwojową” niż dziecko o „nieharmonijnym, opóźnionym rozwoju mowy”).

Od terapeuty integracji sensorycznej bądź terapeuty neurorozwoju powinniśmy wszyscy oczekiwać oceny pod kątem możliwych „miękkich objawów neurologicznych” – zaburzeń przetwarzania sensorycznego, zaburzeń odruchowości oraz specyficznych zaburzeń motorycznych (dyspraksji – zaburzeń planowania motorycznego), co w znaczący sposób będzie uzupełniało diagnozę psychologiczną i logopedyczną (diagnozę dyspraksji można postawić tylko we współpracy z terapeutą SI, natomiast podejrzenie afazji rozwojowej nabiera większej pewności, gdy dziecko przejawia także trudności w zakresie koordynacji ruchowej bądź dyspraksję).

Opóźnienie w rozwoju mowy bądź mowy i komunikacji niewerbalnej może być pierwszym symptomem innych zaburzeń neurorozwojowych (spektrum autyzmu, afazji rozwojowej, specyficznych trudności w uczeniu się itp.)

Czynnikiem leczącym jest także wzmacnianie kompetencji opiekunów w kontakcie i dostrajaniu do dziecka reagującego niestandardowo. Ważna jest terapia dzieci metodami neurorozwojowymi, edukacja rodziców oraz modyfikacja oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych, tak aby opiekunowie poprzez stałość i powtarzalność zachowań oraz emocjonalną dostępność i dostrojenie mieli szansę stać się dla dziecka takim opiekunem, który współdziałając ze specjalistami, także będzie „naprawiał” uszkodzony mózg.

Przykłady współpracy diagnostycznej

Chłopiec M, 4-letni (materiały własne)

 • Opinia psychologiczna: M. został oceniony przez psychologa w celu określenia aktualnych możliwości oraz deficytów poznawczych z powodu trudności emocjonalno-społecznych widocznych szczególnie w przedszkolu, a także opóźnionego rozwoju mowy. Badanie przeprowadzono za pomocą baterii IDS-P (Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci Przedszkolnych – Polska normalizacja 2015).
 • Wyniki baterii IDS-P: W czasie badania chłopiec pogodny, chętny do współpracy, gdy słyszał, że ma zadania. W badaniu psychologicznym przeprowadzonym za pomocą baterii IDS-P M. uzyskał wyniki ogólne mieszczące się w szerokich granicach normy wiekowej, na poziomie niższym niż przeciętny, poszczególne obszary funkcjonowania rozwinięte bardzo nieharmonijnie. Wyniki poszczególnych obszarów mocno zróżnicowane, w zakresie inteligencji płynnej (biologicznie uwarunkowana sprawność podstawowych procesów poznawczych – spostrzegania, uwagi, pamięci, myślenia) oraz inteligencji skrystalizowanej (zbiór zdolności powstałych w wyniku angażowania inteligencji płynnej w określone działania: umiejętności logiczno-matematyczne, mowa czynna i bierna).
 • Wnioski: Poziom intelektualny M. znajduje się w szerokich granicach normy przewidzianej dla wieku, w obszarze tzw. pogranicza normy; poszczególne funkcje rozwinięte bardzo nieharmonijnie – od niskich do przeciętnych. Obszarem najbardziej zaburzającym funkcjonowanie jest obszar mowy i komunikacji, a także myślenie pojęciowe oraz kompetencje społeczno-emocjonalne i teoria umysłu. Całokształt wyników oraz dane uzyskane z wywiadu i opinii neurologopedycznej sugerują występowanie u chłopca całościowych zaburzeń rozwoju.
 • Opinia neurologopedyczna, dane z obserwacji: Chłopiec został przebadany wystandaryzowanym i znormalizowanym narzędziem Test Rozwoju Językowego. Podczas spotkania diagnostycznego M. współpracował z terapeutą. Był żywo zainteresowany zadaniami, ale przejawiał zachowania lękowe. Podczas rozmowy spontanicznej i ukierunkowanej pojawiały się echolalie bezpośrednie. Wypowiadał się w 3. osobie. Nie inicjował wspólnych zabaw. Czasami jego mowa nie miała wartości komunikacyjnej.
 • Dane diagnostyczne:             
  • Słownik – rozumienie słów: wyniki na poziomie 3 stanina. Świadczy to o niskim poziomie rozumienia słów. M. wskazał niewiele obrazków najlepiej pasujących do usłyszanego słowa kluczowego. Gramatyka-powtarzanie zdań: wyniki na poziomie 3 st., co świadczy o niskiej znajomości zarówno prostych, jak i złożonych konstrukcji składniowych. 
  • Słownik – produkcja słów: chłopiec uzyskał wyniki na poziomie 2 st., co świadczy o bardzo niskiej umiejętności nazywania jednym słowem obrazka, który przedstawia obiekt lub czynność.
  • Gramatyka – rozumienie zdań: wyniki na poziomie 4 st., co świadczy o przeciętnej umiejętności rozumienia konstrukcji składniowych.
  • Gramatyka – odmiana wyrazów: wyniki na poziomie 2 st. Świadczy to o bardzo niskiej umiejętności stosowania odpowiedniej formy deklinacyjnej rzeczowników.
  • Dyskurs – rozumienie tekstów: wyniki na poziomie 2 st., co świadczy o bardzo niskiej umiejętności zapamiętywania treści zawartej w tekstach.
  • Oddychanie: chłopiec oddychał prawidłowo – nosowym torem oddechowym. Podczas różnych aktywności buzia była zamknięta. 
  • Stan słuchu fizycznego (badanie orientacyjne): bez odchyleń od normy. M. poszukiwał wzrokiem źródła dźwięku, zwracał się ku niemu tułowiem i głową.
  • Badanie czynności nadawania mowy i artykulacji: nie wybrzmiewał jeszcze głosek przedniojęzykowo-przydziąsłowych [sz], [ż], [cz], [dż]. Zamieniał je na głoski przedniojęzykowo-przyzębowe [s], [z], [c], [dz]. Nie artykułował również głoski przedniojęzykowo- dziąsłowej drżącej r. Zamieniał ją na l. Nieartykułowanie głosek [sz], [ż], [cz], [dż] i [r] przez czterolatka jest jeszcze normą językową. Czasami artykułował bezdźwięcznie głoski dźwięczne, tj. [g], [w], [b]. Chłopiec upraszczał grupy spółgłoskowe, stosował elizje i substytucje głosek, ale jest to jeszcze normą językową dziecka 4-letniego. Wchodził w dialog z rozmówcą, ale zdarzało się, że kilkakrotnie powtarzał to samo zdanie. Zadawał pytania, ale nie czekał na odpowiedź. Tembr i intonacja głosu były prawidłowe. Konstruował zdania.
  • Badanie budowy i sprawności narządów mowy: nie występowały duże anomalie w budowie narządów mowy; wielkość języka, warg prawidłowa, długość wędzidełka podjęzykowego – nieznacznie skrócone; wędzidełko wargowe – długość prawidłowa. Wielkość migdałów podniebiennych prawidłowa. Podniebienie twarde prawidłowe. Sprawność warg i języka – prawidłowa.
 • Rozpoznanie: Wynik ogólny (2 stanin, 20 centyl) wskazuje na niską sprawność językową dziecka. Należałoby wziąć pod uwagę echolalie bezpośrednie i wypowiadanie się dziecka w trzeciej osobie. Dane uzyskane z kwestionariuszy logopedycznych, wyników badań neuropsychologicznych wskazują na Całościowe Zaburzenia Rozwoju. Konieczna jest dalsza szczegółowa diagnostyka.
 • Ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej: Chłopiec oceniony z powodu trudności w obszarze społeczno-emocjonalnym, w trakcie diagnostyki w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. 
 • Dane z obserwacji: W czasie badania chłopiec statycznym, zalękniony, sam nie eksplorował sali do ćwiczeń, bał się nowych sprzętów, wolał aktywności statyczne, stolikowe; uwaga słuchowa znacznie zaburzona, często wymagał powtórzenia polecenia. Poziom aktywności niski, tendencja do przebywania w jednym miejscu, wymagał specjalnych zachęt do rozpoczęcia nowych zabaw. Negatywnie reagował na masy plastyczne i różne faktury, mówił, że go w środku łaskocze buzia. Przy testach dotykowych z trudem współpracował, cofał ręce, płakał. Podczas różnych zadań (np. budowanie z klocków wg wzoru) szybko się zniechęcał i frustrował.
 • Wnioski: Kliniczna obserwacja funkcji neurofizjologicznych oraz dane uzyskane z wywiadu wskazują na występowanie u M. złożonej dysfunkcji w zakresie przetwarzania sensorycznego: występują zarówno zaburzenia modulacji sensorycznej (nadwrażliwość dotykowa, przedsionkowa i słuchowa), jak i zaburzenia ruchu o bazie sensorycznej (dyspraksja – zaburzenia planowania motorycznego w zakresie małej i dużej motoryki i zaburzenia posturalne).
 • (…) Naśladownictwo ruchu oraz praksja na polecenie słowne osłabione.  Mocną stroną chłopca jest wyczucie rytmu i sekwencji...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy