Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki logopedy

2 marca 2018

NR 11 (Styczeń 2016)

Dzieci afatyczne diagnozowanie

749

Dzieci afatyczne rozwijają się inaczej niż ich zdrowi rówieśnicy. Osiowym objawem nieprawidłowego rozwoju są ograniczenia w opanowaniu mowy w aspekcie zarówno ekspresyjnym, jak i percepcyjnym. Niedokształcenie mowy (n.m.) o typie afazji może mieć różną postać. Prawidłowa diagnoza umożliwia objęcie dziecka odpowiednią terapią i dostosowanymi do jego potrzeb formami kształcenia w przedszkolu i szkole.

Zaburzenia afatyczne u dzieci 

Dzieci z problemami w zakresie mowy nie stanowią grupy jednolitej. U jednych dominują trudności w realizowaniu planów motorycznych wypowiedzi słownych przy relatywnie mniej zaburzonej zdolności rozumienia mowy. U pozostałych przeważają trudności w rozumieniu komunikatów werbalnych przy lepiej zachowanej zdolności do wypowiadania słów, zdań czy dłuższych tekstów bez pełnej świadomości ich znaczenia. W niedokształceniu mowy o typie afazji zaburzony jest cały system językowy – wszystkie podsystemy języka: fonetyczno-fonologiczy, fleksyjno-składniowy, leksykalno-semantyczny oraz czynności mowy: powtarzanie, rozumienie, nadawanie oraz czytanie i pisanie.  Stopień nasilenia objawów u każdego dziecka może być inny. Bez względu na rodzaj niedokształcenia i jego rozległość wszystkie dzieci afatyczne napotykają na poważne trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy. Zaburzeniom w rozwoju czynności mowy towarzyszą różnego rodzaju deficyty rozwojowe, będące, podobnie jak zaburzony rozwój mowy, konsekwencją nieprawidłowego funkcjonowania OUN. Są to tzw. objawy niespecyficzne, do których zaliczamy: zaburzenia uwagi, pamięci, koordynacji ruchowej, motoryki dużej i małej, labilność emocji oraz znacznego stopnia męczliwość.

Proces diagnozy 

Celem postępowania diagnostycznego jest ustalenie rodzaju i zakresu odstępstw od normy rozwojowej badanego dziecka, określenie mechanizmów zaburzenia, przyjęcie hipotezy diagnostycznej oraz wskazanie miejsca i sposobów oddziaływania na dziecko w celu wyrównywania deficytów neurorozwojowych. 

Rozpoczynając postępowanie diagnostyczne, należy pamiętać, że trudności w opanowaniu mowy i języka mogą być objawem różnych zaburzeń ogólnorozwojowych.

Objawy specyficzne i niespecyficzne zwykle przenikają się wzajemnie, stąd duża różnorodność obrazów tego zaburzenia, konieczność wnikliwej, wieloaspektowej, wielospecjalistycznej diagnozy oraz bardzo indywidualnego podejścia w procesie terapii i edukacji. U małego dziecka objawy niespecyficzne mogą początkowo maskować objawy specyficzne, osiowe, i dawać bardzo niejednoznaczny obraz. W związku z tym diagnozowanie dzieci o nietypowym rozwoju musi być procesem, w którym konieczny jest udział specjalistów różnych dziedzin. Wnikliwa analiza wyników badań i obserwacji pochodzących z różnych źródeł umożliwia postawienie diagnozy i zaplanowanie najbardziej odpowiedniego sposobu interwencji terapeutycznej. 

Pierwszym źródłem danych o dziecku są informacje pochodzące od rodziców bądź opiekunów. Umiejętnie przeprowadzony wywiad i dane z wypełnionych przez rodziców kart obserwacyjnych pozwalają diagnoście zorientować się w dotychczasowym przebiegu rozwoju dziecka, jego możliwościach i ograniczeniach widzianych z perspektywy rodzica. Istotne są również wszelkie gromadzone przez rodziców opinie i wyniki badań lekarskich oraz opinie pedagogów i innych specjalistów, którzy prowadzili działania diagnostyczne czy terapeutyczne.

Z uwagi na brak znanych nam, jednoznacznych przyczyn zaburzenia i jego mechanizmów koncentrujemy się na analizie objawów specyficznych i niespecyficznych rejestrowanych u dziecka. Podejrzewając u badanego dziecka n.m. o typie afazji, będące specyficznym zaburzeniem rozwoju systemu językowego, warto wziąć pod uwagę:

  • kryterium kliniczne – objawowe – którego istotą jest włączanie, 
  • kryteria wyłączania (wykluczania). 

Co trzeba wykluczyć? Dziecko afatyczne nie jest upośledzone w sferze niewerbalnej i to różni je od dzieci, których rozwój jest wyraźnie opóźniony we wszystkich sferach. Zaburzenia w rozwoju mowy nie są też skutkiem niedosłuchu ani jednym z objawów całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm), zaburzeń emocjonalnych czy zaniedbań środowiskowych. 

Dzieci afatyczne mogą mieć wadę wymowy, ale wymowa jest mniej istotnym problemem w ich funkcjonowaniu językowym. Trudności artykulacyjne towarzyszyć mogą (nie muszą) zaburzonej sprawności językowej. 

Kryterium kliniczne (objawowe) 

Podstawą do rozpoznania przez logopedę, psychologa, z pomocą pedagoga n.m. o typie afazji jest analiza przebiegu rozwoju badanego dziecka (w tym mowy) oraz wnikliwe badanie jego możliwości językowych w celu wskazania i opisu występujących w obszarze mowy i języka zaburzeń. 
Istotne z punktu widzenia obu kryteriów informacje uzyskujemy, odnosząc się również do wyników badań przeprowadzonych przez lekarzy (neur...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy