Dołącz do czytelników
Brak wyników

Logopeda w świecie

5 marca 2018

NR 11 (Styczeń 2016)

Dyspraksja z perspektywy logopedii klinicznej
Interdyscyplinarne postępowanie terapeutyczne

0 1506

Spotkanie logopedów polskich i czeskich

Konferencja poświęcona dyspraksji u dzieci i osób dorosłych odbyła się z końcem 2015 r. w Karlowych Warach w Czechach. Ze strony gospodarzy wzięli w niej udział wybitni specjaliści oraz przedstawiciele uczelni wyższych kształcących logopedów. W wydarzeniu uczestniczyła także delegacja logopedów polskich.

Pojęcie „dyspraksja” ma – w zależności od tego, kto go używa – ma różne odcienie znaczeniowe. Część autorów stosuje zamiennie terminy dyspraksja i apraksją (np. Miller), inni, jak Ayres, mianem dyspraksji rozwojowej określają pewne zaburzenia u dzieci, a mianem apraksji – nieprawidłowości występujące u dorosłych. Dyspraksja jest obecnie definiowana jako trudności planowania i wykonywania w prawidłowej sekwencji niewyuczonych, nieuwewnętrznionych zachowań motorycznych (Cermark 1991).

Znaki różnicujące obecność zaburzeń motorycznych

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Karela Neubauera (Departament SPP i terapii mowy Wydziału Edukacji Uniwersytetu Hr adec Kralove) na temat dyspraksji rozwojowej i nabytej neurogennej. Prelegent zaprezentował znaki różnicujące obecność motorycznych zaburzeń mowy. Wskazywał, że problematyka dyspraksji wpływającej na realizację ruchu człowieka, jest rozległa, wielopoziomowa i należy na nią patrzeć przez pryzmat wiedzy medycznej, psychologicznej i lingwistycznej. Logopedia kliniczna opracowała odpowiednie sposoby diagnostyki i zestawy procedur terapeutycznych dla osób wykazujących objawy dyspraksji, które wpływają na jakość, zrozumiałość i zakres ich mowy. Procedury te są oparte przede wszystkim na wynikach badań neurologicznych, fizykoterapeutycznych, neuropsychologicznych i neurobiologicznych i innych. 

POLECAMY

Dyspraksja u dzieci z zespołem Downa

Z kolei dr Karina Szafrańska (reprezentująca Pedagogium Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie) poruszyła tematykę dyspraksji u dzieci z zespołem Downa. Wskazywała, że dyspraksja, czyli deficyt planowania motorycznego, w zespole Downa przypisywana jest zwykle niepełnosprawności intelektualnej tych dzieci. Przedstawiła analizę uwarunkowań neurorozwojowych w aspekcie kształtowania się podstaw przetwarzania sensorycznego i wskazała na celowość stosowania terapii Integracji Sensorycznej oraz innych rodzajów terapii neurorozwojowej, np. SI czy NDT – Bobath w pracy z tymi dziećmi. 

Diagnostyka komunikacji werbalnej u małych dzieci

W kolejnym wystąpieniu Zuzana Moškurjáková z Uniwersytetu Prešov poruszyła temat diagnostyki komunikacji werbalnej u małych dzieci. Dyspraksja słowna jako jednostka chorobowa jest kompleksem problemów w zakresie patogenezy i klinicznych zaburzeń mowy, a rozwój języka różni się już od etapów najwcześniejszych i zawsze prowadzi do opóźnionego rozwoju mowy i zakłócenia etapów rozwojowych. Nawet ostatnie badania w tej dziedzinie nie przyniosły jednoznacznych dowodów na występowanie zmian neurologicznych u dzieci. Typowym objawem zaburzenia są niezgrabne ruchy mięśni artykulacyjnych.

Identyfikacja różnych typów dyspraksji

Temat powiązań dyspraksji z zaburzeniami mowy i specyficznymi trudnościami w uczeniu się poruszyła Vilma Mikešová (Centrum Rehabilitacji Neuropsychologicznej Přerov). Swoje wystąpienie poświęciła syndromologicznej analizie jakościowej i identyfikacji różnych typów dyspraksji, w których niesprawność ruchu jest postrzegana jako niejednorodna grupa zaburzeń, a nacisk kładzie się na identyfikację deficytu pierwotnego (np. praksji kinetycznej lub kinestetycznej, zakłócenia werbalnej kontroli ruchu, wzrokowej orientacji przestrzennej, optyczne lub akustyczne gnozje i inne), które wpływają na powstanie różnych deficytów wtórnych. Prelegentka tłumaczyła współzależności zaburzeń praksji, zaburzeń gnostycznych, trudności w mówieniu i ich udziału w rozwoju specyficznych trudności w uczeniu się. Podkreślała, że identyfikacja deficytu pierwotnego jest warunkiem właściwej docelowej terapii przyczynowej – prowadzonej przez logopedę klinicznego lub neuropsychologa. Prelekcja obejmowała także pokazy praktyczne z aktywnym udziałem słuchaczy. 

Implementacja słuchu u dzieci

Kolejne wystąpienie, Dagmar Michejdovej i Zdenki Aleksenonovej (Centrum Implantów Ślimakowych przy Szpitalu Motol w Pradze), było poświęcone implementacji, a ściślej – obustronnemu wszczepianiu implantów ślimakowych u dzieci. Zgodnie z ogólnym doświadczeniem okazuje się, że dla naturalnego rozwoju funkcji mózgowych jest ważna stymulacja dźwięku w obu uszach. Implantacja bilateralna jest korzystna dla użytkowników, przede wszystkim daje możliwość naturalnego słuchania, zapewniając kierunkowość, optymalne rozumienie mowy w trudnych warunkach komunikacyjnych i redukując niezbędny poziom koncentracji w hałaśliwym otoczeniu. Dla optymalnego rozwoju dziecka i pozytywnego przyjęcia aparatu jest idealnie, jeśli rodzice wybierają implantację dwustronną w ramach jednej operacji. W Czechach istnieje możliwość zamontowania drugiego implantu do 3 lat od pierwszej operacji. Rozwój rozumienia i umiejętności komunikacyjnych u dzieci z implantem jest niewątpliwie szybszy i bardziej skuteczny, im szybsza jest implantacja. Wyniki dzieci bez dalszych diagnoz i innych komplikacji zdrowotnych są uzależnione od jakości opieki ze strony rodziny i opieki profesjonalnej. 

Neurogenne zaburzenia komunikacji i narzędzia diagnostyczne

Bardzo ciekawe było również wystąpienie Mileny Košťálovej (Klinika Neurologii w Brnie), poświęcone neurogennym zaburzeniom komunikacji i narzędziom diagnostycznym. Specyfika testów do badania mowy i umiejętności językowych, w porównaniu z konwencjonalnymi medycznymi testami diagnostycznymi, polega na tym, że ich językowa i kulturowa adaptacja często sprawia większe trudności niż stworzenie nowych testów. Z tych powodów bardzo powoli przybywa standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w praktyce klinicznej. 

Diagnoza i leczenie dyspraksji rozwojowej

Kolejną prelekcję, Diagnostyka i leczenie chorych. Dyspraksja rozwojowa, przygotował zespół w składzie: Olga Dyrhonová, Irena Zounková, Jitka Smržová, Marcela Nývltová i Eva Gitschinská (Uniwersytet Karola w Pradze). Dyspraksja to termin, który opisuje pacjenta z zaburzeniami koordynacji ruchowej. Ta diagnoza występuje nie tylko w rehabilitacji, ale również jako odrębna jednostka także w innych dziedzinach – w edukacji specjalnej, psychologii, psychiatrii. DR jest ściśle związana z diagnozą ADHD, zespołem Aspergera, autyzmem dziecięcym. Diagnostyka dyspraksji w praktyce lekarza rehabilitacji odbywa się na podstawie szczegółowej anamnezy pacjenta i badań klinicznych. W dokładnej diagnostyce można używać standaryzowanych testów zdolności motorycznych. Autorki przedstawiły sposób prowadzenia badania w swoim szpitalu – jest ono realizowane za pomocą testu Movement Assessment battery for Children (MABC-2). To standardowy test wymagający od pacjenta wykonywania szeregu zadań ruch...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy