Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki logopedy

29 września 2017

NR 13 (Maj 2016)

Terapia logopedyczna w różnych formach demencji

0 1012

Temat demencji jest zagadnieniem coraz ważniejszym i coraz częściej rozpracowywanym w pracy logopedycznej. Z powodu demograficznych zmian w niemal wszystkich krajach Europy pacjenci z różnorodnymi i w różnym stopniu uwydatnionymi demencjami będą wymagali pomocy, by w dalszym ciągu uczestniczyć w życiu i komunikacji z otoczeniem. Symptomy różnych rodzajów demencji są logopedom znane, ale nierzadko nasuwa się pytanie, jak takich pacjentów zdiagnozować czy też – jakie formy terapii byłyby w danym przypadku najstosowniejsze.

W dostępnej na rynku literaturze nie można znaleźć jednoznacznych, godnych zaufania i wzajemnie uzupełniających się propozycji diagnozowania logopedycznego, pomocnych zwłaszcza w późniejszej terapii. Niektóre koncepcje, szczególnie te z zakresu demencji Alzheimera, bazują na diagnostyce i terapii afazji.

POLECAMY

Diagnostyka logopedyczna przy demencji – zadanie interdyscyplinarne

Diagnoza logopedyczna w przypadku demencji stwarza pewne problemy, ponieważ zasadnicze metody postępowania (w tym screening) opracowano dla demencji typu Alzheimera. Jednak demencja subkortykalna (podkorowa) odznacza się odmiennym obrazem czy innym profilem zaburzeń. W efekcie owe testy nie są przydatne do dokładnej diagnozy i oszacowania stopnia zaawansowania demencji.

Screening w przypadku demencji subkortykalnej (np. w demencji Parkinsona) musi umożliwić wychwycenie funkcji takich jak: płynność mowy, pamięć robocza oraz zaburzenia afektywne i zaburzenia odwołujące się do pamięci.

Należy mieć na uwadze, że diagnostyka demencji powinna zasadniczo ujmować więcej aniżeli samo testowanie mowy oraz aktywne intelektualnie przetwarzanie informacji.

Wielce przydatnym okazuje się powstały pierwotnie we Włoszech VABIA–Test (Valutatione di Bisogni dell Anziano; Beretter & Gaio, 2009) – standaryzowany test do badania zdolności kognitywnych i komunikacyjnych. Ta czysto logopedyczna diagnostyka, koncentrująca się na obszarach mowy i komunikacji, tak jak w diagnostyce ZDD (Zürcher Demenz-Diagnostik), jest uzupełniona dodatkowo elementami diagnozy neuropsychologicznej.

Screening przy demencji typu Alzheimera

 • MMMSE (Mini Mental State Examination – Fohlstein et all, 1975) – screening stosowany do oceny funkcji poznawczych, orientacji, koncentracji uwagi, mowy i umiejętności wzrokowo-ruchowych,
 • MoCA Montreal Cognitive Assessement – (Nasreddine, 2004) – stosowany przy demencjach zarówno kortykalnych (korowych) i subkortykalnych (podkorowych); dostępny bezpłatnie w wielu językach – test bardzo ekonomiczny (www.mocatest.org),
 • Test rysowania zegara – „Uhren-Zeichnen-Test” (Schulmann et all, 1986) – dostarcza informacji na temat myślenia związanego z rozwiązywaniem problemów oraz sprawdza orientację wzrokowo-przestrzenną,
 • W początkowym stadium demencji nie ma standardów diagnostycznych. Jako screening stosuje się jedynie DemTec (Demenz-Detektion; Kessler et all).

Screening przy innych formach demencji

 • PANDA – Parkinson Neuropsychometric Dementia Assessement,
 • MoCA – Montreal Cognitive Assessement (Nasreddine, 2004).

 

Diagnostyka logopedyczna i interdyscyplinarna – VABIA (2003) ukazała się po raz pierwszy we Włoszech w roku 2003. Zawiera podtesty z zakresu:

 

 • mowy pisanej,
 • pamięci krótko- i długotrwałej,
 • koncentracji,
 • orientacji,
 • logicznego myślenia,
 • umiejętności praktycznych i konstruktywnych,
 • samooceny, metapoznania,
 • wzroku i słuchu,
 • badania komunikacji werbalnej i nonwerbalnej,
 • rozumienia mowy,
 • aktywności komunikacyjnej,
 • mowy potocznej,
 • pragmatyki,
 • oddechu – głosu – artykulacji.

Test VABIA bada jeszcze istniejące możliwości komunikacyjne pacjenta, nie podejmując się klasyfikacji stopnia utraty zdolności mowy (komunikowania się).

ZDD, czyli Zürcher Demenz-Diagnostik, składa się z:

 • Z-GINCH – stwierdzenia (badania) potrzeby terapii logopedycznej; odpowiedź na pytanie, czy w przypadku danego pacjenta terapia jest wymagana, czy też nie,
 • Z-PASA – anamnezy i protokołu zaburzeń mowy oraz stwierdzenia potrzeb w zakresie komunikacji, umiejętności pisania i czytania w życiu codziennym pacjenta; Arkusz Protokołu Z-PASA służy ujęciu ważności języka mówionego i pisanego w życiu codziennym, przy tym należy podkreślić, że stosowny wywiad przeprowadza się również z bliskimi (rodziną) pacjenta,
 • Z-FAKA – kwestionariusza na temat aktywności i komunikacji w dialogu sprzed zachorowania oraz w trakcie choroby; pozwala na udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu umiejętności językowe odgrywały rolę w życiu codziennym pacjenta (analiza porównawcza sprzed i teraz); tworzona jest lista jeszcze istniejących kompetencji. Poprzez ten wywiad terapeuta uzyskuje możliwość oszacowania aktualnej sytuacji komunikacyjnej chorego,
 • Z-CADA – (Zürcher – lista sprawdzająca dla dialogów z życia codziennego) umożliwiającej terapeucie ujęcie i zadokumentowanie rodzaju, a przede wszystkim rozmiaru komplikacji i możliwości językowych (dialogowych) pacjenta; jest on obserwowany w rozmowach w życiu codziennym i na terapii,
 • Z-Txt – strukturalno-językowej analizy słów i zdań używanych przez pacjenta.

Granice diagnostyczne w obrębie interwencji językowo-terapeutycznej

Dotychczas nie opracowano takiego testu diagnostycznego, który by w sposób bardzo pewny ujmował i różnicował różnorodne syndromy demencji. Z tego powodu niezwykle ważną funkcję spełnia ciągła obserwacja pacjenta. Również, a może nawet przede wszystkim, kluczową rolę odgrywa tu diagnostyka różnicowa.

Możliwe zaburzenia językowe w demencji typu Alzheimera (AD)

W fazie początkowej funkcja języka jest jeszcze w normie, ale w późniejszym etapie rozwoju choroby występują zaburzenia afatyczne:

 • trudności w doborze słów, zaburzenia fluencji słownej,
 • duże zaburzenia semantyczne, trudności z kojarzeniem nazwy z przedmiotem,
 • brak zakończenia zdań,
 • długie przerwy na początku zdania, trudności z rozpoczęciem wypowiedzi,
 • częste autopoprawy,
 • używanie nazw nadrzędnych; zamiast podania właściwego słowa chory podaje ogólną kategorię,
 • utrata kontroli nad wypowiedzią,
 • często brak logiki wypowiedzi,
 • parafazje semantyczne,
 • zaburzenia umiejętności czytania i pisania, dyskalkulia.

Schecker (2003) powiada, że wczesne symptomy zaburzeń językowych w demencji typu Alzheimera dotyczą głównie redukcji przetwarzania mowy oraz redukcji językowych środków wyrazu. Poniżej poświęcę nieco uwagi jeszcze dwóm innym formom demencji o podłożu degeneracyjnym i ich typowym zaburzeniom w obrębie mowy (języka).

SD – demencja semantyczna (postępująca, progresywna płynna afazja) – tzw. otępienie semantyczne

 • zaczynający się niemal niepostrzeżenie i powoli postępujący początek deficytów o źródle neurologicznym,
 • mowa spontaniczna jest płynna, ale z niewielką (żadną) treścią, w późniejszym stadium – natarczywe, wręcz maniakalne mówienie bez sensu i związku (logorrhoe), echolalia,
 • brak trudności w powtarzaniu i w zakresie ciągów zautomatyzowanych,
 • struktura gramatyczna pozostaje względnie poprawna,
 • zauważalna postępująca utrata wiedzy (słowa, przedmioty, odgłosy…),
 • coraz częstsze parafazje semantyczne (przekręcenia literowe, zamiana wyrazów na podobnie brzmiące itp.),
 • stopniowo pogarszające się rozumienie mowy,
 • przy pisaniu dostrzegalna dysleksja i dysgrafia,
 • przy liczeniu – wielkie problemy z oszacowaniem liczebności zbiorów,
 • prosopagnozja i agnozja asocjatywna (brak powiązań pomiędzy obiektami i wiedzą semantyczną).

PPA – postępująca niepłynna afazja

 • rozpoczyna się w powolny sposób, bez deficytów o źródle neurologicznym,
 • postępujący brak płynności mowy z dużym wysiłkiem przy mówieniu,
 • apraksja mowy,
 • jąkanie neurogeniczne,
 • zaburzenia struktury gramatycznej wypowiedzi z niewłaściwym używaniem przyimków,
 • zaburzenia w powtarzaniu,
 • semantyka pozostaje w znacznym stopniu zachowana,
 • parafazje fonologiczne i werbalne,
 • rozumienie mowy zaburzone na wszystkich kanałach,
 • bez zaburzeń leksji i grafii,
 • przetwarzanie liczb niezaburzone,
 • bez zaburzeń gnozji.

Terapia

Wyraz „terapia” wzbudza błędne skojarzenia, skoro mówimy o degeneracyjnej demencji, gdyż ta przecież nie jest uleczalna. Z tego powodu używa się – zarówno w nauce, jak i w praktyce – wyrazu „management”, gdyż chodzi w tym przypadku o poradnictwo, towarzyszenie i wspieranie kompensacji. Rozpoznanie występujących deficytów językowych pozwala na podjęcie właściwych działań zmierzających do poprawy poziomu komunikowania się.

Cele terapii przy demencji degeneracyjnej, w przedstawionych powyżej trzech typach demencji, powinny zawierać:

 • pomoc pacjentowi w możliwie długim zachowaniu kompetencji w życiu codziennym,
 • podtrzymanie przeświadczenia pacjenta o własnej kompetencji (to bardzo ważne zadanie),
 • łagodzenie symptomów niewydolności językowej – komunikowania się,
 • opóźnianie przebiegu choroby – mając na uwadze nie tyle terapię funkcji, których już nie odzyskamy, co spowolnienie procesu degeneracyjnego; o sukcesie można mówić, jeśli nie dostrzega się żadnego pogorszenia lub jest ono niewielkie,
 • zaczątki terapii czy rodzaje terapii są uzależnione od stadium demencji; im bardziej zaawansowana demencja, tym bardziej terapia musi mieć charakter integratywny i socjalno-terapeutyczny (terapia środowiskowa).

Terapia logopedyczna przy PPA:

 • postępujący charakter choroby uniemożliwia poprawę zaburzeń afatycznych,
 • celem jest zachowanie status quo,
 • trening strategii kompensujących,
 • trening i stabilizacja jeszcze istniejących kompetencji językowych i komunikacyjnych,
 • ewentualnie włączenie do terapii pomocy elektronicznych

Terapia logopedyczna przy demencji semantycznej:

 • nie ma możliwości przywrócenia straconej wiedzy semantycznej,
 • na początku możliwy jest jeszcze trening leksykalny,
 • zachowanie zasobu słów kluczowych (kompensacje w sferze epizodycznej nowej pamięci w prawej półkuli).

 

Demencja typu Alzheimera (AD) jest często spotykaną formą demencji, dlatego odniosę się względnie krótko do terapii logopedycznej w przypadku AD oraz innym chorób degeneracyjnych, aby w dalszej części odnieść się do innych aspektów terapeutycznych.

 

Terapia logopedyczna przy demencji typu Alzheimera w stadium początkowym:

 • ćwiczenia z zakresu semantyki i składni zdań na poziomie słów i zdań,
 • różnicowanie słów podobnych semantycznie, np. jabłko – gruszka,
 • opisywanie słów czy pojęć,
 • opisywanie zdjęć, obrazów, sytuacji, czynności,
 • znajdowanie słów kluczowych w krótkich tekstach,
 • opowiadanie krótkich tekstów,
 • terapia po części jak przy afazjach z takimi symptomami.

ASTREIN – trening jezyka (mowy)     przy demencji typu Alzheimera (Köpf, 2001), oparty na trzech podpunktach, które pokrótce przedstawię:

 • funkcje audytywne – trening oparty jest na odczytywaniu krótkich tekstów, niestawiających wysokich wymogów od strony słownictwa,
 • trening funkcji receptywnych obejmuje tzw. pomoc w reorganizacji, co oznacza przeglądanie i segregowanie starych fotografii, starych książek czy piosenek itp. Tworzy to tzw. pracę nad biografią słowną,
 • trening funkcji produktywnych oznacza pobudzanie (ośmielanie) pacjenta do opowiadania swoich wspomnień odnoszących się do różnej (dowolnej) tematyki; tworzy się w ten sposób zbiór asocjacji, słów (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki itp.), piosenek, przysłów itp., jakie pacjentowi się skojarzą.

W tra...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy