Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody terapii

2 sierpnia 2018

NR 26 (Lipiec 2018)

Terapia Jąkania
u dzieci z wykorzystaniem metod Lidcombe Program i Mini-KIDS – studia przypadków

0 1781

Terapia jąkania u dzieci poniżej 7. r.ż. stanowi znaczne wyzwanie dla wielu logopedów. Wymaga wiedzy specjalistycznej, zdolności udzielania pomocy zgodnie z najnowszymi wynikami badań nad jąkaniem, umiejętności wyboru podejścia dostosowanego do wieku dziecka oraz umiejętności współpracy z jego rodzicami i środowiskiem.

Terapia jąkania metodą Lidcombe Program

Podczas badań przesiewowych w przedszkolu zauważyłam objawy jąkania – powtarzanie sylab i głosek – u jednej z dziewczynek w wieku 4 lat i 5 miesięcy. Badanie wykazało prawidłowe rozumienie oraz budowę i sprawność narządów mowy dziecka, niski poziom spontanicznej aktywności słownej, sporadyczne substytucje i elizje głosek w słowach, deformację brzmieniową głoski [r]. Przekazałam rodzicom kartę badania przesiewowego w kierunku jąkania wczesnodziecięcego i otrzymałam informacje zwrotne. Rodzice sygnalizowali opóźniony rozwój mowy (2 lata – słowa, 3,5. r.ż. – zdania) oraz występowanie jąkania w rodzinie (pourazowe jąkanie u wujka dziewczynki). Jąkanie u dziecka pojawiło się między 2,5. a 3,5. r.ż. – początkowo w łagodnej formie (powtarzanie wyrazów, sylab), potem także wtrącanie głoski [o] przed różnymi słowami, przedłużanie niektórych głosek, a nawet bloki. Dziewczynka źle oceniała swoją mowę („brzydko mówię”), rodzice natomiast dostrzegli tylko drobne błędy w wymowie i uważali, że córka ma bogate słownictwo. Dziewczynka nie bała się wypowiadać, choć irytowały ją uwagi dzieci w przedszkolu. Jąkanie nasilało się i słabło, ale nie ustępowało; zdaniem rodziców nie było zależne od czynników zewnętrznych. Stopień nasilenia objawów sytuowali oni pomiędzy 3 a 4 (w skali 0–7), a swoje zaniepokojenie: 6 (w skali 0–7). Mówili i czytali bajki w wolnym tempie oraz zachęcali, by córka tak mówiła. Przekazałam rodzicom oraz nauczycielkom informacje na temat jąkania i sposobów korzystnego reagowania na nie. Rodziców martwiły trudne zachowania córki. Psycholog zdiagnozował lęk separacyjny oraz pogranicze fobii społecznej. Rozpoczęła się kompleksowa terapia logopedyczno-psychologiczna w prywatnej poradni. Po upływie ponad roku od badania przesiewowego rodzice zgłosili się do logopedy ponownie w celu podjęcia terapii indywidualnej, ukierunkowanej bezpośrednio na jąkanie. Oceniali, że po rocznej terapii w poradni wymowa córki się poprawiła, ale jąkanie i trudne zachowania utrzymują się. Obecne nasilenie jąkania rodzice ocenili na 2 (w skali 0–7), poziom swego zaniepokojenia na 6 (w skali 0–7). Zamierzali „wyleczyć” jąkanie, zanim córka pójdzie do szkoły, żeby dzieci się z niej nie wyśmiewały. Przeprowadziłam wywiad z rodzicami. Dziewczynka miała wówczas 5 lat i 7 miesięcy. Miała dwie starsze siostry. Tempo życia rodzice określili jako umiarkowane, mama poświęcała dużo czasu dzieciom. Rozwój motoryczny dziewczynki był prawidłowy, a kondycja zdrowotna – dobra. Jąkanie nasilało się w sytuacjach stresowych, rodzice nie rozmawiali o tym z córką, nie wiedzieli, co jej pomaga w momentach pogorszenia płynności mowy. W skali reakcji na niepłynność mówienia dla rodziców i nauczycieli (Tarkowski 2010) tata uzyskał wyniki niskie i umiarkowane. Mama natomiast przejawiała wysoką skłonność do rozmyślania o niepłynności w mowie córki i traktowania jej jako poważnego problemu, umiarkowaną intensywność negatywnego reagowania emocjonalnego na niepłynność. Raczej nie miała skłonności do interweniowania w czasie niepłynnych wypowiedzi córki. Odpowiedzi nauczycielki mieściły się w zakresie wyników niskich. Jej zdaniem, dziewczynka nawiązywała kontakty łatwo, ale nie ze wszystkimi dziećmi; była bardzo uczuciowa i lękliwa. Miała problemy emocjonalne, wykazywała trudności adaptacyjne i nie akceptowała zmian w rozkładzie dnia. Jej emocje były bardzo zmienne: szybko przechodziła od śmiechu do płaczu, który kończył się wymiotami. Utrudniony był kontakt wzrokowy z dziewczynką. Jej rozwój poznawczy był prawidłowy. Szybko zapamiętywała treść piosenek i wierszyków, ale odmawiała recytowania ich przed grupą. Najbardziej się jąkała, gdy była zdenerwowana, ale nie przerywano jej wypowiedzi i nie doświadczała dokuczania. Bardzo kontrolowała swoją mowę, zwracała uwagę dzieciom, które nie mówiły poprawnie. 

Badanie diagnostyczne

Wynik ogólny Testu Sprawności Językowej (Tarkowski 2001) był ponadprzeciętny, a wyniki podtestów mieściły się w granicach wyników przeciętnych (rozumienie bajki, słownik, opowiadanie bajki) i ponadprzeciętnych (fleksja, prośby i rozkazy, zadawanie pytań). Nasilenie jąkania: 4% sylab zająkniętych w próbce wypowiedzi (po kilku dniach od badania nastąpiło pogorszenie). Objawy: powtarzanie słów jednosylabowych, powtarzanie sylab nagłosowych, przedłużanie głosek, 3 bloki (zwłaszcza na głosce [k]) oraz tzw. niepłynności zwykłe. Tempo mowy było umiarkowane. Pojawiały się trudności oddechowe – dziecko próbowało nabierać powietrza w niewłaściwych miejscach. Dziewczynka rozpoznała objawy jąkania prezentowane przez logopedę i reagowała na nie negatywnie. Potwierdziła występowanie w jej mowie powtarzania sylab, przedłużania głosek, bloków, obecności napięcia („w buzi i wszędzie”). Mama dziewczynki negowała obecność niektórych objawów w mowie córki lub je bagatelizowała. Wyraźnie dało się zaobserwować, że zarówno dziewczynka, jak i jej mama nie akceptują żadnej formy niepłynności mowy, także pseudojąkania logopedy podczas zabaw. Zgodnie twierdziły, że nie należy się jąkać, trzeba mówić poprawnie. Za czynniki rokujące pozytywnie uznano: płeć żeńską, brak występowania jąkania w rodzinie (poza epizodem jąkania pourazowego), początek jąkania przed 3. r.ż., okresy poprawy w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia jąkania. Do czynników rokujących negatywnie zaliczono: utrzymywanie się objawów powyżej 12 miesięcy, negatywne reakcje otoczenia, wysoki poziom zaniepokojenia rodziców, inne problemy rozwojowe. Przedstawiłam rodzicom wyniki badania logopedycznego i omówiłam możliwe sposoby oddziaływania terapeutycznego. Mama nalegała na wybór programu Lidcombe, gdyż czuła się pewniej chwaląc córkę za płynność. Nie mogła się przełamać, by modelować lżejsze jąkanie. Mąż ją poparł, wspólnie więc zdecydowaliśmy o wyborze tej metody, która stara się uczynić mowę jak najbardziej płynną, opierając się na technikach warunkowania instrumentalnego.

POLECAMY

Przebieg terapii

Lidcombe Program koncentruje się na objawach jąkania. Specjalista powinien obserwować problemy współwystępujące i reagować w ramach swojego przygotowania zawodowego. Stąd postępowanie, które podjęłam wobec trudności niezwiązanych bezpośrednio z objawami niepłynności (brak akceptacji jąkania, nastawienie na uczenie dziecka itp.), wykraczało poza założenia tej metody.
Co tydzień spotykałam się z dziewczynką i jej mamą (rzadziej – z tatą) w gabinecie. Działania terapeutyczne objęły: odróżnianie słów wypowiedzianych płynnie od niepłynnych, nadawanie im własnych określeń („garbiki” czy „hopki” – jako słowa „płynne, gładkie”), brak wartościowania wypowiedzi zależnie od płynności czy niepłynności (określenie: „inne”, a nie: „dobre”– „złe”), uczenie rodziców dokonywania codziennej oceny nasilenia jąkania (skala nasilenia jąkania: 1 – brak jąkania, 10 – najsilniejsze możliwe jąkanie*), dobór zabaw i gier do sytuacji ustrukturyzowanych, aranżowanych w domu codziennie przez ok. 15 min. Stosowano głównie pochwały za płynne wypowiedzi, gdyż na początku terapii dziewczynka negatywnie reagowała na prośby o poprawienie swojej wypowiedzi. Potem okazało się, że dzięki korekcie łatwiej jest jej zaakceptować lekkie objawy niepłynności („To co, że czasem się jąkam? Jak mi coś nie wyjdzie, to umiem poprawić”). Sytuacje ustrukturyzowane przechodziły z wolna w nieustrukturyzowane, stopniowaliśmy trudności w gabinecie – coraz bardziej skomplikowane wypowiedzi, coraz trudniejsze sytuacje, np. w obecności taty, studentki logopedii czy takie jak: otwieranie drzwi na korytarz podczas zabaw i rozmów z dzieckiem w gabinecie, wychodzenie na zewnątrz. Nagradzanie płynnych wypowiedzi przyniosło efekt – mowa płynna pojawiała się częściej, mowa niepłynna zanikała. W skali nasilenia jąkania na początku terapii rozpoczynaliśmy od poziomu 5, na zakończenie fazy pierwszej programu był to poziom 1–2 z przewagą wartości 1. Czas trwania pierwszej fazy programu: 17 tygodni, potem spotkania były coraz rzadsze, do zakończenia terapii po ok. 11 miesiącach. 
Starałam się, by dziecko i rodzice odczuwali komfort podczas sesji terapeutycznych, by sytuacje te były w miarę naturalne oraz aby dziecko otrzymywało wzmocnienia także za inne rodzaje aktywności. Okazywanie pełnej akceptacji niezależnie od płynności mowy jest trudne, gdy realizuje się program oparty na nagradzaniu za płynność. Trudno było rodzicom stonować reakcje na płynne wypowiedzi, tak bardzo się cieszyli, że dziecko jest w stanie płynnie mówić, podczas gdy pochwały za inne rodzaje aktywności nie były tak entuzjastyczne. Starali się więc, by dziecko nie nabrało przekonania, że jest akceptowane tylko wówczas, gdy się nie jąka. Mama była zdumiona, jak szybko efekty przynoszą: czas spędzany z córką sam na sam, wybór aktywności przez dziewczynkę, więcej humoru w relacjach, rozmowy na dotąd nieporuszane tematy (np. jąkanie) itd. Ponieważ uznałam, że istniała jeszcze konieczność odwrażliwienia mamy i dziecka, starałam się przełamać przekonanie, że nie wolno się jąkać. Biorąc pod uwagę, że jąkanie mogło nie ustąpić całkowicie, prowadziłoby to do przekonania o porażce poniesionej w terapii i w życiu. Ustaliliśmy, które cele terapii są realne (nie jest nim osiągnięcie całkowitej płynności mowy, istnieją bowiem niepłynności zwykłe, które występują także w mowie osób niejąkających się), co sprawiło, że rodzice nie starali się pozbyć każdej oznaki niepłynności. Budowanie pewności siebie dziewczynki i stopniowe przełamywanie lęków następowały niejako przy okazji. Rozpoczęcie roku szkolnego w pierwszej klasie wiązało się ze wzrostem zaniepokojenia u mamy. Wzięła ona kilka dni urlopu i obserwowała, jak córka radzi sobie w szkole – oczekiwane przez nią nasilenie jąkania nie nastąpiło. Dziewczynka spotkała w klasie dzieci z grupy przedszkolnej, otrzymała wsparcie doświadczonej nauczycielki i miała pozytywne nastawienie do nowej sytuacji. 

*Skala nasilenia jąkania w nowej wersji – punktacja od 0 do 9 (Severity Rating Scale): //sydney.edu.au/health-sciences/asrc/docs/severity_rating_chart_2015.pdf.

Efekty terapii

Po zakończeniu terapii miałam możliwość obserwowania dziewczynki w szkole. Zauważalna była większa stabilność emocjonalna. Czasem się jąkała, ale objawy były łagodne i nie przeszkadzały jej w wypowiadaniu się. W drugiej klasie zapisała się do koła teatralnego i chętnie występowała. Wcześniej na pytania dzieci o jej zająknięcia odpowiadała pewnie, wyjaśniając, że czasem się jąka. Na zaczepki potrafiła odpowiedzieć zdecydowanie: „Jak ci się nie podoba, to nie słuchaj! ”. Później takie komentarze dzieci już się nie pojawiały. Mama dziewczynki była zadowolona, że córka nie ulegała już tak silnym wahaniom nastroju i była bardziej odporna na zmiany. Sporadycznie pojawiające się objawy jąkania nie stanowiły problemu. Po 16 miesiącach od zakończenia terapii przeprowadziłam badanie kontrolne. Dziewczynka (wówczas w wieku 7 lat 11 miesięcy) wypowiadała się z pewnością siebie i poczuciem humoru. Nasilenie jąkania było nieznaczne (1,9%), objawy łagodne (jednokrotne powtarzanie sylab w nagłosie, jednokrotne powtarzanie głosek w na głosie), przeważały niepłynności zwykłe. W trakcie rozmowy dziecko przyznało, że niewiele wie o jąkaniu – skąd się bierze, jak mówić o nim z ludźmi, którzy pytają. Udzieliłam dziewczynce wyjaśnień, a na kolejnym spotkaniu omówiłam pozostałe zagadnienia, które ją interesowały. Nie chciała kontynuować spotkań z logopedą. Stwierdziła, że dobrze sobie radzi, a jej mama była tego samego zdania. Po upływie ok. 1 roku od badania kontrolnego w rozmowie z dziewczynką (wiek: 9 lat) nie zauważyłam trudności podczas wypowiadania się. Zapytana o jąkanie przyznała, że bywają dni, gdy ono wraca, ale objawy nie bywały tak silne, by jej uniemożliwić swobodne wypowiadanie się. W razie pogorszenia, z którym nie poradzi sobie samodzielnie, wie, gdzie szukać pomocy. 

Terapia jąkania metodą Mini-KIDS

Rodzice zgłosili się z synem w wieku 6 lat i 3 miesięcy do logopedy z powodu utrzymującego się jąkania. Rozwój mowy chłopca był opóźniony: mimika i gesty dominowały do 2 lat, potem pojawiły się słowa, a w 4 r.ż. – zdania proste. Obecnie rodzice nie zauważali innych problemów w mowie niż niepłynność. Jąkanie pojawiło się, gdy chłopiec miał 3 lata i 5 miesięcy, niedługo po tym, jak zgubił się w obcym miejscu. Początkowo objawy były łagodne (powtarzanie sylab), ale stopniowo nasilały się, choć okresowo ustępowały. W chwili badania rodzice zgłaszali powtarzanie sylab, przedłużenia głosek, bloki, brak objawów towarzyszących i logofobii. Ich zdaniem, jąkanie nie było zależne od czynników zewnętrznych. Chłopiec nie rezygnował z mówienia, choć miał świadomość problemów w mowie. Rodzina była pełna, chłopiec miał starszego brata, z którym często się sprzeczał. Mieszkał z nimi również dziadek, trudno więc było zachować zasadę mówienia po kolei. Reakcją otoczenia na jąkanie było oczekiwanie, aż dziecko się wypowie, rodzice nie wyręczali syna w mówieniu, starali się mówić wyraźnie. Wcześniej mama mówiła bardziej śpiewnie, tata prosił, by syn się uspokoił i wolniej mówił, reszta rodziny starała się nie reagować. Mama zwracała uwagę na sposób wypowiadania się synów, poprawiała ich błędy językowe, poświęcała im dużo czasu. Była bardzo zaangażowana w terapię syna, ale rzadko rozmawiała z nim o jąkaniu, częściej robiła to z dorosłymi. W rodzinie była osoba, która się jąkała w dzieciństwie, obecnie już się nie jąka. Rodzice nie wykazywali poczucia winy związanego z powstaniem jąkania u syna. Pół roku od wystąpienia pierwszych objawów zaczęli szukać pomocy, wybrali terapię metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena. Podczas tych zajęć dołączono również ruchy koliste ręki, które miały pomóc chłopcu mówić płynnie. Był on poddawany tej terapii pomiędzy 4. a 5. r.ż. Stopniowo okresy poprawy płynności mowy wydłużały się, ale jąkanie nawracało. Obecnie stopień nasilenia objawów rodzice ocenili na 3 (w skali 0–7), natomiast poziom swego zaniepokojenia na 4 (w skali 0–7). 
Rodzice opisywali syna jako dziecko wytrwałe, któremu zależy na dobrym efekcie pracy, z trudem znoszące porażki, ale szybko o nich zapominające, przeżywające silne emocje, łatwo wpadające w złość i szybko się uspokajające. Ich zdaniem, chłopiec łatwo odnajdywał się grupie, nawiązywał kontakty, śmiało wyrażał własne zdanie, starał się zająć równorzędną pozycję z dorosłymi. Miał trudności z adaptacją w przedszkolu. Nauczycielka zauważyła objawy jąkania (powtarzanie słów i sylab oraz przedłużanie głosek, trudności w utrzymaniu kontaktu wzrokowego) w sytuacji stresu, ale wypowiedzi chłopca były zrozumiałe dla wszystkich. Nie wycofywał się z powodu jąkania, a zjawisko to nie wpływało na jakość kontaktów z rówieśnikami. Przekazałam nauczycielce opinię logopedyczną, materiały informacyjne o jąkaniu oraz pożądanych sposobach reagowania na nie. 
Badanie logopedyczne wykazało nieprawidłową budowę narządów mowy – przodozgryz (zalecono konsultację ortodontyczną), nieco obniżoną sprawność narządów mowy, lekkie wsuwanie apexu pomiędzy zęby (w wyniku wady zgryzu) podczas wymowy głosek zębowych. Nasilenie jąkania: 9,5%. Dominujący objaw: przedłużanie głosek (maks. 3 s.), a także: jednokrotne powtarzanie słów jednosylabowych, głosek i sylab w nagłosie oraz bloki (maks. 2 s., głównie w nagłosie). W domu zdarzało się, że chłopiec mówił z wysiłkiem (grymasy na twarzy), większym natężeniem głosu lub skandując. Chłopiec nie zauważył łagodnych objawów jąkania, prezentowanych przez logopedę, jedynie te silniejsze. Uznał, że żaden z nich go nie dotyczy. Mama była zdziwiona jąkaniem logopedki, ale r...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy