Dołącz do czytelników
Brak wyników

Status logopedy w Wielkiej Brytanii

Artykuły z czasopisma | 8 września 2014 | NR 3
0 35

Dlaczego przedstawiamy informacje o zawodzie logopedy w innym kraju? Dążymy do tego, aby działania na rzecz środowiska logopedów w Polsce trwały i przede wszystkim zakończyły się uzyskaniem odpowiedniego modelu pracy, bazującego także na wypracowanych i pozytywnych przykładach z innych państw.

Początkiem działań dotyczących ustawy o zawodzie logopedy był rok 2010, kiedy to w Biłgoraju spotkały się dwa środowiska: Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów i Zarząd Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Tematem ówczesnych majowych obrad była „Opieka logopedyczna w Polsce – standardy, kształcenie, zatrudnienie”. Spotkanie to było inspiracją do działań międzynarodowych. We wrześniu 2013 r. Polski Związek Logopedów był inicjatorem wyjazdu studyjnego logopedów do Szwajcarii, Francji i Niemiec. Wizytowaliśmy także Radę Europy w Strasburgu. W roku 2014 zorganizowaliśmy wyjazd studyjny dla logopedów z całej Polski do Wielkiej Brytanii. 

POLECAMY

W dniach od 31 maja do 7 czerwca b. r. Polski Związek Logopedów oraz Unia Europejskich Federalistów zorganizowali wyjazd studyjny logopedów do Londynu. Celem wyjazdu było uczestnictwo terapeutów mowy w Międzynarodowym Seminarium Naukowym na temat: „Opieki logopedycznej w Wielkiej Brytanii”. W wyjeździe udział wzięli logopedzi z różnych ośrodków naukowych w Polsce: m.in. z Warszawy, Torunia, Szczecina, Bydgoszczy, Olsztyna, Bełchatowa Gliwic.
 

Program Międzynarodowego Seminarium obejmował:

  1. Wykłady otwarte dotyczące podstawowych zasad organizacji opieki logopedycznej w Wielkiej Brytanii.
  2. Wizytę w Departamencie Edukacji (Departament for Education) w Londynie.
  3. Wizytę w Królewskim Kolegium Terapeutów Mowy i Języka – uczelni kształcącej logopedów (Royal College of Speech and Language Therapists) w Londynie. 
  4. Wymianę poglądów i doświadczeń z angielskimi logopedami.
  5. Obserwację pracy logopedów w Wielkiej Brytanii w placówkach/szkołach.

Powyższy wyjazd dał nam możliwość nawiązania ciekawej współpracy i wymiany doświadczeń, zaowocował zintegrowaniem środowiska logopedycznego w Polsce. Wzbogacił wiedzę na temat statusu zawodowego logopedów w Wielkiej Brytanii i upewnił nas w przekonaniu, że dobre wzorce i rozwiązania należy wprowadzić w naszym kraju. Dotyczy to przede wszystkim działań związanych z tworzeniem ustawy o zawodzie logopedy oraz utworzeniem Krajowego Rejestru Logopedów.

Chodzi więc o sprecyzowanie tego, jakie warunki formalne musi spełnić logopeda, aby wykonywać swój zawód oraz kto jest uprawniony do nadawania stopnia akademickiego i dyplomu, a także o kwestie ważnych porozumień i umów zawieranych indywidualnie lub zbiorowo z funduszami ubezpieczenia zdrowotnego.

Zawód logopedy w Wielkiej Brytanii

Zawód logopedy w Wielkiej Brytanii jest zawodem posiadającym oficjalny status. Występują dwa prawnie chronione tytuły zawodowe: Speech & Language Therapist oraz Speech Therapist. Przedmiotem regulacji prawnej jest tytuł zawodowy, nie zaś pełniona funkcja. Pozwala to uniknąć tworzenia barier dla innowacji i rozwoju, a pracodawcom i świadczeniodawcom pozwala zachować elastyczność w zakresie form oferowanych świadczeń zdrowotnych. Takie ujęcie przedmiotu ochrony pozwala przedstawicielom zawodów w ochronie zdrowia, w miarę przebywania etapów drogi zawodowej, bezpiecznie podejmować decyzje o rozszerzeniu praktyki zawodowej, zajęcia bardziej odpowiedzialnego stanowiska.

Zawody w ochronie zdrowia zostały uregulowane przez rozporządzenie dotyczące zawodów w ochronie zdrowia z 2000 r. (Health Professions Order 2002), wydane na podstawie ustawy Health Act 1999, które to rozporządzenie zastąpiło regulacje zawarte w ustawie o pomocniczych zawodach medycznych z 1960 r. (Professions Supplementary to medecines Act 1960). W 2002 roku jednym z 11 wyodrębnionych zawodów paramedycznych był zawód logopedy.

Wymienione rozporządzenie powołało do życia Radę ds. Regulacji Zawodów Paramedycznych, tj. Health Professions Council. Zadania tego organu obejmują: określenie standardów w zakresie edukacji, szkolenia, etyki postępowania oraz zapewnienia – w ramach przyznanych kompetencji – przestrzegania tych standardów. J...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy