Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki logopedy

4 października 2017

NR 15 (Wrzesień 2016)

Norma językowa w dwujęzyczności?

0 1019

Dwujęzyczność z pewnością wzbogaca, ale niekiedy wiąże się także ze specyficznymi problemami w nauce mowy, które mogą mieć rozmaite konsekwencje – również w dalszym funkcjonowaniu dziecka. Jakie problemy może napotkać logopeda w pracy z dziećmi z rodzin wielojęzycznych?

Kontekst dwu- i wielojęzyczności może powodować różnice ilościowe i jakościowe w rozwoju mowy dziecka, ale nie jest czynnikiem, który hamuje jej rozwój. Według wielu źródeł (Caramazza, 1973; Dulay, 1982) język matki wpływa na system fonologiczny i fonetyczny drugiego języka. Dzieci mogą prezentować też inne wady wymowy w porównaniu z dziećmi jednojęzycznymi (Hambly, 2013). Jednak, porównując rezultaty w powtarzaniu słów i nibysłów, nie doszukamy się różnicy między dziećmi jedno- i wielojęzycznymi.

Podczas bilansu logopedycznego nie należy ograniczyć się tylko do badania jednego systemu fonologicznego i fonetycznego, ponieważ w takim przypadku wykonujemy pracę w połowie. Należy zrozumieć, jaka jest przyczyna takiej czy innej wady wymowy.

POLECAMY

Etapy diagnozy rozwoju mowy u dziecka dwujęzycznego

Dla logopedów, którzy nie czują się kompetentni w innym języku niż polski, proponuję następujące etapy diagnozy.

Na początek należy przeprowadzić szczegółowy wywiad z rodzicami, w którym skupimy się na komunikacji w rodzinie. Musimy wiedzieć, w jakim języku rodzice i rodzeństwo mówią do dziecka oraz czy są sytuacje, w których używają innego języka niż polski, a jeśli tak, to dlaczego. Rodzice mogą być skrępowani, aby zwracać się do dziecka w ich języku poza domem. Poza tym wiele badań wskazuje, że trudna sytuacja finansowa, izolacja i depresja matki emigrantki wpływają bardzo negatywnie na rozwój mowy dziecka. Dodatkowo matki dzieci dwujęzycznych czują presję społeczną, aby mówić w języku kraju zamieszkania. Nie można pominąć też informacji dotyczącej poziomu języka obcego rodziców. Rodzice niemówiący dobrze w języku obcym zostawiają dzieci przed telewizorem lub innym ekranem, aby nauczyły się języka obcego. Wielokrotnie podkreślam negatywny wpływ ekranów na ogólny rozwój dziecka nie tylko dwujęzycznego i oferuję krótkie artykuły w dwóch językach na ten temat, aby rodzice zaprzestali tej praktyki.

W pracy z dziećmi dwujęzycznymi przydatna jest znajomość zapisów fonetycznych międzynarodowego systemu transkrypcji IPA (International Phonetic Alphabet). Symbole międzynarodowe pozwalają na porównanie systemów fonetycznych języków.

Po przeprowadzeniu wywiadu przechodzimy do badania mowy w języku polskim. Sprawdzamy artykulację w tym języku i podejmujemy choćby powierzchowny bilans wszystkich języków obecnych w środowisku dziecka. Do pracy z dziećmi dwujęzycznymi bardzo przydatna jest znajomość zapisów fonetycznych międzynarodowym systemem transkrypcji IPA (International Phonetic Alphabet). Symbole międzynarodowe pozwalają na porównanie systemów fonetycznych języków. Można także poszukać informacji na stronach internetowych (np. //www.cplol.eu/), jakie wady wymowy są typowe dla danego języka. Jeszcze szybszym rozwiązaniem jest pomoc rodzica, który mówi w języku obcym na poziomie zbliżonym do osoby jednojęzycznej. Rodzic pokazuje, jak wymawia się zaburzoną głoskę w obcym języku, może też podać wyrazy z daną głoską w każdej pozycji artykulacyjnej typowej dla niej. Możemy zapisać fonetycznie, jak się dane wyrazy wymawia, i dzięki temu sprawdzamy, czy dwa systemy są zaburzone. Zadaniem dziecka jest powtórzenie usłyszanych, nagranych albo odtworzonych słów. Możemy także użyć nibysłów, jednak warto mieć chociaż podstawowe informacje na temat typowej struktury wyrazu, długości słów oraz pozycji, w której zaburzona głoska występuje w obcym języku.

Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych etapów proponuję zapytać rodziców, czy mają jakieś opinie, obserwacje dotyczące rozwoju mowy dziecka wykonane przez logopedę, nauczyciela w innym języku. Zaznaczam, że takie dokumenty należy czytać po wykonaniu przez nas badania, aby nie wpływały na nasze spostrzeżenia. Następnym krokiem jest porównanie problemów w językach dziecka.

Jeśli logopeda nie może sam zrozumieć dokumentu, powinien poprosić o przetłumaczenie tłumacza. Zaznaczam, że rodzice dość niechętnie dzielą się takimi informacjami, ponieważ łatwiej jest im powiedzieć, że problem wynika z dwu- lub wielojęzyczności. Warto jednak podchodzić do takich stwierdzeń z dużym dystansem.

Elementy nietypowe w mowie dziecka dwujęzycznego

Moje badania naukowe (Reneteau, 2016) oraz doświadczenie zawodowe logopedy dwujęzycznego wskazują na kilka nietypowych elementów w rozwoju mowy dziecka dwujęzycznego.

Większość dzieci z polskim i francuskim, które mają zaburzony system spółgłoskowy w języku polskim, prezentuje ten sam problem w języku francuskim. Wynika to m.in. z dominacji języka francuskiego, bardziej obecnego w świecie dziecka, które chodzi do szkoły francuskiej. Dziecko B, 5 lat, uczęszcza do placówki francuskiej od 2 lat, obydwoje rodzice są Polakami. Pacjent ma nieprawidłową realizację głosek tylnojęzykowych [k] i [g], które zamienia na zwarte przedniojęzykowo-zębowe [t] i [d]. W obu językach jest to wada wymowy: kappacyzm i gammacyzm. Pierwszy etap pracy terapeutycznej zaczynam od ćwiczeń słuchu fonematycznego z nibysłowami. Następnie – ćwiczenia słuchu fonematycznego na słowach w dwóch językach. Na koniec – klasyczny etap wywoływania i utrwalania głoski, który wykonuję także w dwóch językach. Rodzic, dobrze mówiący w języku obcym, może pomóc w wykonywaniu ćwiczeń utrwalających.

Może się jednak zdarzyć, że dziecko ma opanowaną głoskę, która występuję w dwóch językach, ale tylko w jednym z nich realizacja jest prawidłowa. Dziecko C, 6 lat; rodzice są parą mieszaną. W języku francuskim spółgłoska przedniojęzykowo-dziąsłowa [ʃ] jest realizowana prawidłowo, we wszystkich pozycjach, natomiast po polsku jest zastępowana przez przedniojęzykowo-zębową [s]. Praca terapeutyczna polega na uświadomieniu dziecku, w których wyrazach polskich jest [ʃ], a nie [s], oraz na pracy nad utrwaleniem prawidłowego nawyku artykulacyjnego.

Inaczej sytuacja wygląda, kiedy dowiadujemy się, że głoska istnieje w innym języku, ale jej realizacja jest zupełnie inna niż odpowiednika polskiego.

Język polski jest językiem składającym się w 70% ze spółgłosek (Nagorko, 1996) i posiada wszystkie spółgłoski francuskie z wyjątkiem uwularnego [ʁ]. W związku z tym większość dzieci dwujęzycznych z polskim i francuskim ma problem [r] z wibracją, ponieważ francuskie [ʁ] pojawia się już w 4. r.ż. i dzieci mają tendencję do wymawiania go w miejsce polskiego [r], ponieważ ta substytucja nie zmienia znaczenia wyrazów. Postawa rodziców, którzy nalegają na szybką wymowę [r], powoduje substytucję francuskim [ʁ].

Dzieci bez problemu rozróżniają fonologicznie te dwa fonemy, jednak dostrzegając, że komunikat jest prawidłowo odszyfrowany przez odbiorcę, nie zawsze mają tyle zapału, żeby pracować nad głoską [r]. Dodatkowo ta nieprawidłowa dla języka polskiego realizacja głoski [r] rzadko pr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy