Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metoda wystukiwania sylab
Skuteczny program terapeutyczny w walce z jąkaniem

Artykuły z czasopisma | 6 marca 2018 | NR 12
0 1167

Metoda wystukiwania sylab należy do grupy metod nazywanych „wsparcie gestem”, ponieważ ważną rolę odgrywa w niej właśnie gest. Jednocześnie zalicza się ją do metod określanych jako „spowolniające mowę”, gdyż wymaga zwolnienia tempa mówienia.

 

Metoda wystukiwania sylab składa się z kilku elementów i dlatego jest metodą, a nie techniką. Program opracowany z wykorzystaniem tej metody składa się z kilku technik, które stanowią zintegrowaną całość. Oto najważniejsze:

POLECAMY

 • wystukiwanie sylab z zachowaniem cech prozodycznych wypowiedzi (z wyjątkiem tempa mówienia, które jest wolniejsze),
 • przygotowanie treści wypowiedzi w trakcie nabierania powietrza (wdechu),
 • wykształtowanie (wyrobienie) nawyku nabierania powietrza przed wypowiedzią i w trakcie wypowiedzi,
 • uczenie odroczenia,
 • uczenie hamowania.

 

Ćwiczenia w oddychaniu i wymawianiu głosek 

Ćwiczenie 1
Pracujemy na samogłoskach wymawianych w określonej (ustalonej) kolejności: a o e u i y.

 • Samogłoski wymawiamy legato; kolejne dźwięki są wypowiadane płynnie, bez najmniejszych przerw.
 • Wymowie każdej samogłoski towarzyszy lekkie uderzenie otwartą dłonią dominującej ręki w udo.

W terapii zorganizowanej w Specjalistycznej Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej TOP opiekunowie uczestniczą w zajęciach grupowych dla dzieci w wieku od 4 do 9 czy 10 lat (III kl. szkoły podstawowej). Ustalamy, że opiekunowie wspomagają logopedów i powoli stają się terapeutami swoich dzieci. Potem próbujemy monitorować tę współpracę.

 • Wymawiane samogłoski przeciągamy.
 • Czas przeciągania może być różny. Chodzi o to, aby pacjent zdobył przekonanie, że kontroluje tempo wymawiania.
 • Całą grupę wymawiamy na jednym wydechu.
 • Zaznaczamy słowami lub ruchem ręki moment wdechu, który powinien być wykonany przed rozpoczęciem wymawiania pierwszej samogłoski.

 

Do samogłosek dodajemy kolejno spółgłoski:

 • ha ho he hu hi hy
 • ma mo me mu mi my
 • na no ne nu ni ny
 • wa wo we wu wi wy
 • fa fo fe fu fi fy
 • la lo le lu li
 • ra ro re ru ry
 • pa po pe pu pi py
 • ba bo be bu bi by
 • ta to te tu ti ty
 • da do de du di dy
 • ka ko ke ku ki ky
 • ga go ge gu gi gy
 • sia sio się siu si
 • cia cio cie ciu ci
 • zio zie zie ziu zi
 • dzia dzio dzie dziu dzi
 • sa so se su si sy
 • ca co ce cu ci cy
 • za zo ze zu zi zy
 • dza dzo dze dzu dzi dzy

 

Spółgłoska występuje między dwoma takimi samymi samogłoskami:

 • aha oho ehe uhu ihi yhy
 • ama omo eme umu imi ymy
 • ana ono ene unu ini yny
 • apa opo epe upu ipi ypy
 • aba obo ebe ubu ibi yby
 • ata oto ete utu iti yty
 • ada odo ede udu idi ydy
 • aka oko eke uku iki yky
 • aga ogo ege ugu igi ygy
 • asia osio esie usiu isi 
 • asa oso ese usu isi ysy
 • asza oszo esze uszu yszy

 

Tym razem pracujemy na grupach spółgłoskowych:

 • mna mno mne mnu mni mny
 • pta pto pte ptu pti pty
 • bda bdo bde bdu bdi bdy
 • tka tko tke tku tki tky
 • pta pto pte ptu pti pty
 • kta kto kte ktu kti kty
 • gda gdo gde gdu gdi gdy

 

Można grupę spółgłoskową umieścić pomiędzy dwiema takimi samymi samogłoskami:

 • abda obdo ebde ubdu ibdi ybdy
 • apta opto epte uptu ipti ypty
 • adga odgo edge udgu idgi ydgy
 • awda owdo ewde uwdu iwdi ywdy
 • atka otko etke utku itki ytky

 

Można ćwiczyć jednocześnie na dwóch spółgłoskach:

 • hama homo heme humu himi hymy

a nawet trzech:

 • badaga bodogo bedege budugu bidigi bydygy

 

Ćwiczenie 2

Następna grupa ćwiczeń to różnego rodzaju wyliczanki. Można zacząć od liczenia. Zmieniamy zasadę związaną z oddychaniem. 
Zadanie wykonujemy na dwóch wydechach:

 • Wdech: jeden dwa trzy cztery pięć
 • Wdech: sześć siedem osiem dziewięć dziesięć

a nawet na trzech wydechach:

 • Wdech: jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście
 • Wdech: piętnaście, szesnaście, siedemnaście
 • Wdech: osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia

 

Ćwiczenie 3

Prowadzący czyta lub mówi jeden wers wiersza, a pacjenci po kolei go powtarzają. Wers zostaje powtórzony na jednym wydechu z wystukiwaniem sylab, z zachowaniem cech prozodycznych wypowiedzi.

 

Ćwiczenie 4

Prowadzący czyta tekst, np. baśń, dzieląc na krótkie frazy. Pacjenci powtarzają frazy na jednym wydechu, nabrawszy poprzednio powietrza.

 

Ćwiczenie 5

Prowadzący zadaje pytania do przecz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy