Dołącz do czytelników
Brak wyników

Drama jako metoda uczenia tolerancji

Artykuły z czasopisma | 15 września 2017 | NR 1
0 899

Uczyć tolerancji można przy pomocy argumentów racjonalnych. Można też spróbować inaczej, poprzez emocjonalne przeżycie i opartą na nim refleksję. Do tego przedsięwzięcia należy odpowiednio się przygotować, tak aby uczniowie poprzez własne doświadczenie zrozumieli, jak źle czuje się ich wyśmiewany, nękany kolega.

Dyskretna opieka i wsparcie

Uczeń, który jąka się, wymaga specjalnego traktowania. Absolutnie nie wynika to z tego, że ma mieć poczucie mniejszego zakresu obowiązków niż jego koledzy. Nie powinno się dopuścić do tego, żeby wyrobił w sobie takie przekonanie, ponieważ z wielu względów jest to dla niego bardzo niebezpieczne. Z jednej strony, może dojść do wniosku, że nie musi się starać. Gdy ktoś jest traktowany „ulgowo”, szybko przyzwyczaja się do tego, że brak aktywności nie wiąże się z negatywną oceną. Następny krok jest łatwy do przewidzenia, rośnie przekonanie, że nie ma potrzeby starać się, czy nawet, w skrajnych przypadkach, nie ma potrzeby robić czegokolwiek, bo i tak jakoś to będzie.

Z drugiej strony należy zdawać sobie sprawę, że inni podopieczni są świetnymi obserwatorami i natychmiast zauważają, że ich kolega ma specjalne względy i nie jest pytany na lekcjach. Najczęściej występującą reakcją jest gniew skierowany na, ich zdaniem, faworyzowanego klasowego kolegę. Często obserwator z zewnątrz (w tym nauczyciel, a nawet wychowawca) nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jąkająca się osoba jest dyskryminowana. Jedną z przyczyn jest z całą pewnością jej status osoby „nieodpytywanej”, dlatego bardzo ważne jest: skłanianie ucznia do brania aktywnego udziału w lekcjach i wszystkich szkolnych przedsięwzięciach.

POLECAMY

Zjawiska naśladowania jąkania w celu dokuczenia koledze nie da się całkowicie wyeliminować, warto jednak próbować jemu przeciwdziałać.

Nauczyciel powinien angażować jąkającego się ucznia do werbalnej aktywności. Należy to robić w sposób delikatny, czyli proponować, a nie wymuszać odzywanie się, ale z drugiej strony warto być konsekwentnym i ponawiać próby. Bardzo często nauczyciele podejmują kilka prób włączenia ucznia do rozmowy czy odpytują go, potem rezygnują, widząc oznaki jego bezradności czy słysząc intensywne jąkanie się. Twierdzą potem, że nie chcą skrzywdzić dziecka. Oczywiście w takich obawach jest dużo racji. Dlatego też nauczyciele muszą posiadać pewną wiedzę na temat jąkania, a przede wszystkim umiejętność radzenia sobie w różnych nietypowych sytuacjach.

Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą i psychologiem

Specjalistami, którzy powinni być włączeni w proces przystosowania jąkającego się ucznia do szkolnego życia, są szkolny pedagog i poradniany psycholog. Powinni oni z założenia posiadać większą wiedzę, doświadczenie i umiejętności w radzeniu sobie z problemami przeżywanymi przez wychowanków, którzy posiadają jakieś specyficzne problemy, do których zalicza się przecież jąkanie. Ich pomoc wskazana jest z wielu względów. Mają oni większą wprawę, ale przede wszystkim dają wychowawcy wsparcie psychiczne w radzeniu sobie z bardzo przecież złożonym problemem.

Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka przez innych uczniów

Dzieci jąkające są nadwrażliwe czy też przewrażliwione emocjonalnie. Bolą je szczególnie sytuacje, gdy inni je przedrzeźniają.

Wychowawca powinien przedstawić swój „dekalog wartości”, które są bezdyskusyjne. Oznacza to, że pewne zachowania uczniów nie są przez niego absolutnie tolerowane. I jeśli pojawią się, spotkają się z całą pewnością z określonymi konsekwencjami. Młodzi ludzie szybko uczą się, co im wolno, a czego nie. Uczą się także, jak unikać przykrych następstw zakazanych czy nieaprobowanych przez wychowawców zachowań. Jeśli wychowawca bezwzględnie napiętnuje takie zachowanie i uczniowie będą pewni, że następnym razem będzie podobnie, prawdopodobieństwo nagannych czynów z całą pewnością będzie mniejsze1. Oczywiście, wychowawca powinien ściśle współpracować z innymi nauczycielami, dyrektorem placówki, a także z rodzicami. Nie może dochodzić do sytuacji, gdy podejście różnych osób biorących udział w procesie wychowawczym ma różny charakter.

Uczenie, jak zachowywać się w kontakcie z jąkającym się kolegą

Osoby mówiące płynnie często nie wiedzą, jak zachować się w stosunku do jąkającej się osoby. Warto, aby nauczyciele posiadali na ten temat konkretną wiedzę i przekazywali ją uczniom. Oto kilka wskazówek:

  • nigdy nie należy ponaglać jąkającego się ucznia. Atmosfera pośpiechu (fachowo nazywa się to stresem komunikacyjnym), pogarsza tylko sytuację. Prawie wszyscy ludzie, gdy są zmuszani do pośpiechu, tracą wątek wypowiedzi, a ludzi jąkających się dotyczy to szczególnie;
  • w rozmowie z jąkającym się uczniem należy przybrać postawę spokoju. Zalecenie to jest bardzo ogólne i zależy od konkretnej sytuacji. Jąkający się uczeń musi być przekonany, że zostanie wysłuchany. Słuchający może zaproponować, aby gdzieś usiąść albo odsunąć się od zgiełku czy wejść do spokojniejszego pomieszczenia. Gdy ktoś bardziej elokwentny przerwie, słuchacz powinien spokojnie, ale zdecydowanie wyjaśnić, iż jest w tej chwili zajęty i będzie do dyspozycji, gdy zakończy rozmowę. Takie zachowania będą przykładem dla innych uczniów, którzy także nauczą się wysłuchiwania jąkającego się kolegi czy koleżanki. Sprawę można poruszyć na lekcji wychowawczej i wtedy udzielić wskazówek, jak się w wyżej opisanych sytuacjach zachować;
  • w żadnym wypadku nie powinno się pomagać w wypowiedzi, na przykład poprzez jej dokończenie. Najczęściej jąkająca się osoba nie może przerwać rozpoczętej kwestii. Zjawisko to leży w naturze jąkania. Naturalną reakcją słuchacza jest udzielenie pomocy i dopowiedzenie do końca tego, co w jego mniemaniu miało być powiedziane. Doprowadza to niepłynnie mówiącą osobę do rozpaczy. Zdaje sobie w takich przypadkach, ze szczególnym nasileniem, sprawę ze swojej przypadłości i bezradności. Udzielone wsparcie uznaje najczęściej nie jako pomoc, ale pewnego rodzaju poniżenie. Dzieje się tak mimo zupełnie innych intencji słuchacza. Dlatego należy uczyć swoich wychowanków okazywania w takich przypadkach powściągliwości i umiejętności spokojnego wysłuchania wypowiadającego się kolegi czy koleżanki.

 

Wykorzystanie dramy do uczenia tolerancji.

Drama jest pewną formą wykorzystującą techniki i środki teatru. Korzysta z owoców działalności pedagogiczno-artystycznej Konstantego Stanisławskiego, a także przemyśleń i dokonań Jerzego Grotowskiego.

Drama w dużej mierze polega na improwizacji. Aktorzy dramy „improwizują przede wszystkim po to, żeby poprzez tworzone fikcyjne zdarzenia i sytuacje uczyć się rozwiązywania konfliktów życiowych” (Dziedzic, 2000). Skierowana jest ona głównie na dzieci i młodzież. Nas interesować będzie wykorzystanie tej metody pracy z dziećmi w wieku młodszym szkolnym.

Szkoła stawia sobie dwa główne cele wychowania. Na pierwszym miejscu stoi kształcenia intelektualne ucznia, a niestety dopiero na drugim jego rozwój emocjonalny i społeczny. Wynika z tego, że wychowanie nie jest celem nadrzędnym i odbywa się jak gdyby przy okazji przekazywania i egzekwowania przedmiotowej wiedzy. Uczenie wychowanków tolerancji wchodzi zdecydowanie w ten drugi, zaniedbywany i niedoceniany często zakres oddziaływania szkoły.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na co najmniej trzy sposoby uczenia się. Pierwszy, wszechobecny w szkole, to zdobywanie wiadomości i intelektualnych umiejętności. Drugi to nauka pewnych sprawności. Trzeci, to uczenie się na podstawie przeżywanych emocji, czy mówiąc dokładniej, na fundamencie własnych przeżyć i związanych z tymi przeżyciami własnych doświadczeń. Niesprawiedliwe byłoby stwierdzenie, że szkoła z tej trzeciej formy zupełnie nie korzysta. Wydaje się jednak, że nie docenia jej, ponieważ efekty są trudne do sklasyfikowania.

Uczyć tolerancji można przy pomocy argumentów racjonalnych. Można spróbować inaczej, poprzez emocjonalne przeżycie i opartą na nim refleksję, ale do tego przedsięwzięcia należy odpowiednio się przygotować.

Rozpoznanie i zrozumienie atmosfery panującej w klasie

Nauczyciel, a przede wszystkim wychowawca klasy, powinien doskonale rozumieć, jaka atmosfera panuje między uczniami. Jest to trudne zadanie, ponieważ w klasie, podobnie jak w każdej grupie społecznej, istnieje tendencja do ukrywania zachowań, które nie są akceptowane przez różnego rodzaju formalnych przywódców, a takimi przecież są nauczyciele. Najczęściej złe zachowania ujawniają się wtedy, gdy nauczyciel jest nieobecny lub zajęty czymś innym. U niektórych pedagogów daje się zauważyć przemożną tendencję do unikania konfrontacji w takich sytuacjach, czyli mówiąc bardziej obcesowo, do udawania, że nie rozumie się płynących z zachowań określonych uczniów faktów świadczących o złych stosunkach czy raczej zjawiskach rozwijających się w klasie. Bywa, że poszczególni nauczyciele doskonale zdają sobie sprawę, że w danej klasie źle się dzieje, ale nie poruszają tych problemów w szerszym gronie, na zasadzie źle rozumianej lojalności wobec swoich kolegów. Niestety, w niektórych szkołach wychowawca klasy jest pozostawiony sam sobie, i jeśli inni nauczyciele mają zastrzeżenia do panującej w jego klasie atmosfery, to dotyka go mniej czy jawniej wyrażona dezaprobata dyrekcji oświatowej placówki2.

Ważne jest, aby wszystkie osoby włączone w proces wychowawczy kierowały się identycznym, a przynajmniej podobnym systemem wartości.

Przygotowanie się do dramy

Wychowawca przygotowujący dramę powinien zapewnić sobie pomoc pedagoga szkolnego bądź innego nauczyciela albo psychologa z poradni psychologiczno-pedagogicznej, który opiekuje się daną placówką. Praca w duecie jest znacznie bardziej efektywna, z reguły jedna z osób bardziej angażuje się w przebieg i kontrolę zajęć, druga może starać się ogarnąć całość sytuacji, przeciwdziałać nieprzewidzianym i szkodliwym wydarzeniom oraz przyjrzeć się zachowaniom nie tylko dzieci bezpośrednio zaangażowanych w grę, ale także tych, które wydają się być biernymi obserwatorami. Należy jednocześnie stworzyć atmosferę poczucia bezpieczeństwa. Uczniowie muszą być przekonani, że to, co będzie działo się podczas dramy, nie zostanie natychmiast „nagłośnione” ani nie wpłynie na szkolne oceny. Jest to zagadnienie ważne dla wszystkich dzieci, ale jego waga wzrasta wraz z ich wiekiem. Pierwsze dramy powinny być przygotowane bardzo starannie, aby uczniowie nabrali zaufania do tej formy uczenia się. Nie znaczy to, że następne nie wymagają ze strony prowadzącego przygotowania, może on jednak zostawić więcej miejsca na improwizację, a także liczyć na aktywność swoich „doświadczonych” już wychowanków.

Przygotowanie scenariuszy do odgrywania

Następny etap przygotowań, to wymyślenie tematu dramy i opracowanie jej scenariusza. Na przykład, dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, można oprzeć się na popularnych bajkach, takich jak: „Kopciuszek”, „Brzydkie kaczątko” czy „Głupi Jasio”3, dla dzieci starszych i młodzieży można wykorzystać baśnie i motywy literackie. Warto pamiętać, aby w pierwszych w danej grupie zajęciach odgrywane postaci były wyraziste i w miarę jednoznaczne. Bohaterowie powinni być albo dobrzy, albo źli i nie powinno to budzić dyskusji4. Szczególnie zaakcentowana ma być rola bohatera biednego, słabszego czy pokrzywdzonego.

Potem można, w miarę nabytego przez wychowawcę i dzieci doświadczenia, organizować dramy oparte na klasowych wydarzeniach. Wtedy materiałem odgrywania są zdarzenia, które mają miejsce na co dzień, podczas przebywania uczniów w szkole, ale także poza nią, podczas wspólnych powrotów do domu czy pozaszkolnych spotkań wychowanków. Otwarte jest zagadnienie, czy jąkający się uczeń powinien być obecny przy odgrywaniu dramy na „swój” temat. Według mnie decyzja zależy od tak wielu czynników, że trudno je nawet dokładnie z góry przewidzieć i sprecyzować. Organizatorzy muszą polegać na własnej intuicji i doświadczeniu. Osoby najbardziej dokuczające mogą, ale wcale nie muszą, grać postaci w jakiś sposób prześladowanych.

Naszym celem jest spowodowanie, aby uczniowie poprzez własne emocjonalne przeżycia zrozumieli, jak źle czuje się ich wyśmiewany, jąkający się kolega. Wydaje się, że najbardziej prostym sposobem jest postawienie w sytuacji „wyśmiania” tych uczniów, którzy sami najbardziej aktywnie żartują z jąkającego się. Często okazuje się, że złośliwe w stosunku do innych dziecko samo ma problemy emocjonalne, a wyśmiewanie się z innych jest sposobem radzenia sobie z nimi. Dlatego gdy taki bardzo aktywny, w negatywnym tego słowa znaczeniu, wychowanek odmówi zagrania roli lub zrezygnuje w trakcie inscenizacji, należy uszanować jego wybór. Należy założyć, że obserwacja przebiegu dramy dostarczy mu wystarczającą ilość przeżyć i skłoni do przemyśleń. Być może następnym razem będzie już gotowy, aby zmierzyć się z problemem. Oczywiście, w przypadku dzieci w wieku młodszym szkolnym, nie ma sensu czekać na jego całkiem samodzielną decyzję, przy odgrywaniu kolejnej dramy warto zaproponować mu aktywny w niej udział.

Podsumowanie dramy

Bardzo istotnym...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy