Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zawód logopeda

14 września 2017

NR 1 (Maj 2014)

Dlaczego logopedzi boją się jąkania?

0 1626

Tylko około 3% logopedów zajmuje się jąkaniem – i nie jest to zjawisko charakterystyczne jedynie dla Polski. Z czego to wynika? Wymagania dotyczące terapeuty są wysokie – jego rolą jest pozytywne motywowanie pacjenta, utrzymywanie systematyczności terapii oraz wysokiej intensyfikacji działań. Jest to dosyć trudne, ponieważ wymaga określonych indywidualnych predyspozycji osobowych od logopedy oraz gruntownego przygotowania merytorycznego.

Logopedia jest jedną z wielu dziedzin zajmujących się komunikacją językową, chociaż jako jedyna skupia się nie na wycinku, lecz na całości zagadnień z nią związanych. Tutaj analizuje się proces komunikacji językowej pod różnym kątem: medycznym, lingwistycznym, psychologicznym, pedagogicznym i artystycznym: od wzorca, poprzez normę, do patologii. I znów można powiedzieć, że ta dziedzina się wyróżnia, gdyż zainteresowania logopedów skupiają się nie tylko na odstępstwach od normy, lecz także kierują się w stronę normy oraz wszystkiego, co można określić powyżej niej, a więc rozwijania sprawności językowej i komunikacyjnej, dążenia do doskonałości w tej dziedzinie, a także w stronę sposobów zapobiegania powstawaniu ewentualnych nieprawidłowości.

POLECAMY

Logopeda z dala od jąkania

Jednym z podstawowych zaburzeń komunikacji językowej, będącej w obszarze zainteresowań profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej, jest jąkanie (Walencik-Topiłko 2005). Jąkanie definiowane jest najczęściej jako niepłynność mówienia, spowodowana nadmiernymi skurczami mięśni oddechowych, fonacyjnych lub artykulacyjnych, której to niepłynności towarzyszą różnorodne reakcje indywidualne lub społeczne, zakłócające komunikację międzyludzką (Tarkowski, 1999, s. 13). Dlatego też dziwić może fakt, że tak mało specjalistów decyduje się na pracę z pacjentem jąkającym się. Tylko około 3% logopedów zajmuje się jąkaniem – i nie jest to zjawisko charakterystyczne jedynie dla Polski (Tarkowski, 1999). Podobnie trudno znaleźć psychologa, który podejmuje się systematycznej terapii jąkania. Z czego to wynika? Autorka postara się zanalizować problem od strony logopedy – dwudziestoletniego praktyka i teoretyka w zakresie logopedii, który podejmuje się terapii jąkania, a jednocześnie prowadzi wykłady i ćwiczenia z tego zakresu – i z niepokojem obserwuje fakt, iż tak niewielki odsetek absolwentów studiów logopedycznych podejmuje się diagnozy i terapii jąkania. Najczęściej absolwenci odsyłają pacjentów z tym problemem do bardziej doświadczonych specjalistów.

Tylko około 3% logopedów zajmuje się jąkaniem. Podobnie trudno znaleźć psychologa, który podejmuje się systematycznej terapii jąkania.

Jąkanie jako zaburzenie komunikacji językowej

Aby zrozumieć, jak bardzo złożonym zaburzeniem jest jąkanie i dlaczego właśnie tak mało jest specjalistów zajmujących się tym zaburzeniem, warto sięgnąć do analizy lingwistycznej.

We współczesnej logopedii głównym przedmiotem zainteresowania jest komunikacja językowa. Obecnie funkcjonuje jej następujący model (Gajda, 2003):

Komunikacja językowa polega więc na tym, aby realizując swoje pozajęzykowe cele, ludzie korzystali zgodnie z kompetencjami z przyswojonego systemu. Dzięki mechanizmom świadomości i określonych czynności nadawca porozumiewa się w zgodzie ze swoimi możliwościami i w sposób stosowny do celu i sytuacji komunikacyjnej oraz adresowany do odbiorcy. Odbiorca natomiast stara się zrozumieć wypowiedź, wydobyć z niej informacje o rzeczywistości pozatekstowej oraz o samym nadawcy i kontekście.

Jest to model, a więc sytuacja wzorcowa. Do takiej należy dążyć. Jednak w kontekście modelu pojawia się pytanie, kiedy dany model jest naruszony, czyli kiedy komunikacja językowa realizowana jest patologicznie? To pytanie odnieść należy również do jąkania.

Modelowy nadawca to użytkownik języka, obdarzony świadomością językową oraz zdolny do wykonywania czynności językowych dzięki odpowiedniemu wyposażeniu i funkcjonowaniu układu nerwowego, narządów mowy oraz sprawnie działającemu narządowi słuchu. Jąkanie natomiast zaburza czynność nadawania. Pojawia się niepłynność mowy jako jeden z podstawowych objawów jąkania. Drugim jest lęk przed mówieniem, który również wpływa na zachowania werbalne i pozawerbalne nadawcy.

Odbiorca modelowy jest to taki użytkownik języka, który obdarzony jest świadomością językową oraz zdolny jest do wykonywania czynności językowych dzięki odpowiedniemu wyposażeniu i funkcjonowaniu układu nerwowego, narządów mowy oraz sprawnie działającemu narządowi słuchu. Jąkanie nadawcy zaburza czynność odbioru językowego odbiorcy.

System to inaczej kod, ujmowany jako hierarchiczny układ poziomów, które organizują jednostki językowe tego samego typu: głoski – poziom fonetyczny, morfemy – poziom morfologiczny, słowa – poziom leksykalny, wzorce zdań – poziom składniowy, wzorce tekstów – poziom tekstowy. Jąkanie zaburza wszystkie poziomy systemu. Głoska jest zaburzona, ponieważ zmianie ulega jej iloczas. To warunkuje również zmiany na poziomie morfologicznym. Głoski, sylaby lub wyrazy są powtarzane. Słowa często są zamienianie, ze względu na przewidywanie bloków, np. na głoskach zwartych, tak więc poziom leksykalny ulega zaburzeniu. Konsekwentnie zaburzane są również realizacje tekstów. Pacjenci jąkający wiedzą, co chcą powiedzieć, natomiast czasem przewidywanie kłopotów z płynnością mowy na poszczególnych wyrazach nakazuje im dokonywanie zmian na wszystkich poziomach systemowych.

Słuchacz często nie rozumie w pełni wypowiedzi nadawcy, ponieważ odbiór utrudnia mu niepłynność mowy i mechanizmy jej towarzyszące.

Tekst natomiast jest to środek porozumiewania się, realizowany ustnie lub pisemnie. Jego nieprawidłowa konstrukcja zakłóca proces komunikacji. Przyczyną może być niemożność realizacji. Tak jest właśnie w przypadku jąkania – jąkanie zaburza tekst ustny. Występuje wówczas brak możliwości sprawnej realizacji tekstu, ze względu na występowanie bloków oddechowych i/lub fonacyjnych i/lub artykulacyjnych.

Kontekst – inaczej sytuacja komunikacyjna. Obejmuje ogół warunków kulturowych – społecznych i ustrojowych, które determinują zachowania komunikacyjne użytkowników (nadawcy i odbiorcy). I tu również jąkanie zaburza zachowanie człowieka. Zarówno nadawcy – rodzi się lęk przed mówieniem (logofobia), unikanie kontaktów werbalnych, jak też odbiorcy – czuje się on zakłopotany występowaniem jąkania u nadawcy, czuje współczucie, chęć pomocy, wyręczania nadawcy lub irytację wobec niego.

Jąkanie nadawcy budzi więc bardzo określone postawy odbiorcy, a te warunkują postawy nadawcy.

Rzeczywistość pozajęzykowa – jest to fragment rzeczywistości, do której odnosi się tekst i który jest przedmiotem „utekstowienia” przez nadawcę i odbiorcę. Zakłada się, że obaj użytkownicy języka odbierają podobnie lub tożsamo rzeczywistość. Nie jest tak w przypadku wystąpienia jąkania. Jąkanie wpływa na rzeczywistość nadawcy. Osoba jąkająca się często kształtuje swoją rzeczywistość poprzez pryzmat jąkania, np. rezygnuje z kariery zawodowej lub nie podejmuje publicznych wystąpień, ponieważ wydaje się jej to niemożliwe do zrealizowania przez jąkanie. Niektórzy jąkający się wręcz unikają rozmów lub mają tendencje do ich skracania, przez co odbierani są przez otoczenia jako zamknięci w sobie lub nieprzyjaźni.

Patrząc na powyższe zestawienie, potwierdza się, że występowanie jąkania zaburza wszystkie elementy składowe komunikacji językowej. Jest to więc zaburzenie bardzo złożone i w pełni zasługujące na miano zaburzenia komunikacji językowej, a nie jedynie wybiórczo tylko jej pewnych aspektów (np. mowy).

Jąkanie – aspekt terapeutyczny

Przedstawione powyżej podejście do jąkania ma swoje konsekwencje w diagnozie i terapii tego zaburzenia. Wymaga od terapeuty szeroko przeprowadzonej diagnozy (tak, by można było odnotować wszystkie objawy i aspekty jąkania) oraz wielopłaszczyznowej terapii. Diagnoza nie może sprowadzać się jedynie do odnotowania zaburzeń płynności mowy – musi obejmować również wszelkie aspekty wpływu emocji na sposób mówienia osoby jąkającej się. Diagnozę należy przeprowadzić zarówno w płaszczyźnie zaburzeń mowy, jak i w płaszczyźnie psychologicznej. Wymaga to od diagnosty zarówno wnikliwej obserwacji (np. napięcia mięśniowego w trakcie mówienia, sposobów pobierania i gospodarowania powietrzem, sposobu fonowania dźwięków mowy, środków pozawerbalnych stosowanych do wspierania mowy), jak również poszerzonego wywiadu z pacjentem i z jego najbliższym otoczeniem (zebrane informacje powinny dotyczyć wiadomości, czy istnieje prawidłowość, w jakich sytuacjach lub przy kim niepłynność mowy się wzmaga, co pomaga ją pokonać, jakie są jej najczęstsze objawy). Niekiedy w czasie diagnozy należy poprosić o dokonanie nagrań w różnych sytuacjach codziennych, tak aby móc zanalizować sposób komunikowania się osoby jąkającej się w różnych relacjach. Jąkanie jest zjawiskiem dynamicznym, tak więc wymaga dynamicznej diagnozy.

Od szczegółowo przeprowadzonej diagnozy zależy prawidłowo zaplanowany program terapii. Powinien on być również dwupłaszczyznowy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy