Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uregulowanie prawne zawodu logopedy w Niemczech

Artykuły z czasopisma | 7 listopada 2014 | NR 4
0 34

Niemcy

Przedstawiciele Polskiego Związku Logopedów dwukrotnie gościli w Niemczech podczas wyjazdów studyjnych. Pierwszy wyjazd studyjny odbył się we wrześniu 2013 r. i dotyczył on wizytowania placówki kształcącej logopedów – Logopädischeschule we Freiburgu. Druga wizyta studyjna odbyła się na przełomie maja i czerwca 2014 r., związana była z wizytowaniem szkoły Förderschule Sprache w Papenburgu. Międzynarodowe Seminarium Naukowe nt. Opieki Logopedycznej w Niemczech zostało przygotowane i zrealizowane przez Polski Związek Logopedów, Unię Europejskich Federalistów-Polska oraz Deutsche Angestellten Akademie Logopädischeschule Freiburg. Uczestnicy Seminarium poznali system kształcenia logopedów w Niemczech, zwiedzili także ośrodki, w których prowadzi się terapię logopedyczną. Spotkania dotyczyły wymiany doświadczeń oraz metod stosowanych w terapii logopedycznej w Europie i na świecie. Należy nadmienić, iż organizacją, która skupia logopedów w Europie, jest CPLOL – Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopedes de l’Union Européenne, zaś tematyka proponowana na rok 2014 w związku z Europejskim Dniem Logopedy brzmi „Wiele języków, wiele kultur – jedna komunikacja”. Celem i zadaniem naszych działań będzie przedstawianie Państwu wielojęzyczności i wielokulturowości także w krajach pozaeuropejskich.

POLECAMY

Kształcenie logopedów

Kształcenie i zawód wykonywany przez logopedów (Logopäden) jest regulowany i chroniony prawnie od 1980 r. Terapia logopedyczna jest elementem narodowego systemu opieki zdrowotnej. Terapię przypisuje lekarz i jest ona finansowana z funduszy ubezpieczenia zdrowotnego. Logopedzi prowadzą samodzielną praktykę jako przedstawiciele wolnych zawodów (samozatrudnienie), pracują w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, zakładach prywatnej opieki zdrowotnej itp.

Logopedzi są zatrudnieni również w sektorze publicznym, w szkołach dla dzieci niepełnosprawnych lub w poradniach. W tych przypadkach świadczone przez nich usługi wchodzą w zakres usług państwowej służby zdrowia.

Praca logopedy w systemie publicznej służby zdrowia jest regulowana przez specjalne wytyczne Ministerstwa Zdrowia, zawierające wskazania do stosowania terapii logopedycznej. Terapię logopedyczną, zgodnie z tymi wskazaniami, przypisuje lekarz (pediatra, laryngolog, foniatra). W odniesieniu do dzieci koszty terapii pokrywa fundusz ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast dorośli pokrywają sami 10% kosztów.

Kształcenie i doszkalanie logopedów

W Niemczech logopedów zaczęto kształcić w 1960 r. W 1980 r. zostały ustawowo uregulowane zasady kształcenia oraz składania egzaminu warunkującego uzyskanie tytułu zawodowego. Obecnie istnieją dwie ścieżki kształcenia na poziomie podstawowym: studia na zmianę z pracą (betriebliche Ausbildung) oraz kształcenie specjalistyczne.

Kształcenie na zmianę z pracą: cykl kształcenia 3–3,5-letni (posiadacz tytułu bakałarza może mieć krótszy okres kształcenia). Wynagrodzenie jest zróżnicowane w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Przyjęcia na studia jest często uzależnione od uzyskania „Realschulabschluss”, czego odpowiednikiem jest dyplom francuskiego collège’u. 

Kształcenie specjalistyczne: studia odbywają się w systemie stacjonarnym, obejmują również staż zawodowy. Okres kształcenia wynosi 3 lata, w niektórych przypadkach 2. W momencie wstąpienia do szkoły student musi mieć ukończone 16–18 lat.

Wymogi odnośnie do wykształcenia minimalnego to legitymowanie się dyplomem „Realschulabschluss”, niekiedy zaś dyplomem collège’u. Naboru kandydatów dokonuje się na podstawie konkursu świadectw, niekiedy na podstawie rozmowy i/lub testu przydatności do zawodu. Szkoły zobowiązane są do przestrzegania pewnych standardów kształcenia, co znajduje odbicie w wymogach odnośnie do liczebności kadry, zapewnienia praktyki w zakładach leczniczych itd. Szkoły funkc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy