Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody terapii

6 marca 2018

NR 21 (Wrzesień 2017)

Świat opowiadany
Wczesne wychowanie językowe w terapii surdologopedycznej Metoda pracy oparta na dialogu i narracji

Dzieci uwielbiają opowiadanie historii. Dzięki nim mogą odkrywać i rozumieć świat, ludzkie intencje i motywacje, angażują się emocjonalnie, wchodzą w klimat zabawy i przyjemności. Czy tę moc drzemiącą w opowieściach można wykorzystać w pracy z dzieckiem z wadą słuchu? Okazuje się, że tak. Autorka artykułu charakteryzuje metodę świat opowiadany – metodę dialogu i narracji, która centralnym punktem działań terapeutycznych czyni właśnie ciekawą opowieść.

Wprowadzenie

Współczesna terapia surdologopedyczna znacząco odbiega w pedagogicznej filozofii od metodyki stosowanej dwadzieścia lat temu. Wczesna diagnostyka oraz coraz doskonalsze i powszechnie dostępne metody protezowania słuchu przenoszą nasze działania w obszary wczesnej interwencji logopedycznej. A skoro pracujemy z najmłodszymi, nie wolno nam tracić z oczu odniesienia do naturalnej drogi nabywania mowy (Pluta-Wojciechowska 2011). Poczucie naturalności towarzyszy nam coraz częściej w postępowaniu surdologopedycznym. Nie oznacza to jednak, że logopeda staje się niepotrzebny dziecku niesłyszącemu. Nic bardziej mylnego! Nasze świadome postępowanie, stymulowanie i wspieranie rozwoju mowy jest absolutnie niezbędne. Najistotniejszą jego częścią jest wychowanie językowe.

POLECAMY

W definicji Kazimiery Krakowiak wychowanie językowe to oddziaływanie wychowawcze skierowane na dziecko, „którego celem jest stworzenie mu warunków do rozwoju specyficznie ludzkich zdolności językowych, czyli do przetwarzania wiedzy o świecie (…) w sposób kategorialno-symboliczny, to jest logiczno-językowy” (Krakowiak, 2015). Przytoczone określenie wskazuje na nierozerwalny związek rozwoju mowy z rozwojem poznawczym. Ta ważna przesłanka nie zawsze jest respektowana w gabinetach logopedycznych.
Od co najmniej kilkunastu lat gdański ośrodek Polskiego Związku Głuchych znany jest i kojarzony w zawodowym środowisku z „bajkami” (choć to uproszczenie jest dużym skrótem). Od 2014 r., dzięki współpracy z wydawnictwem Harmonia, mają one swoją nazwę i znak firmowy: świat opowiadany. Jest to formuła bardzo pojemna – zawiera w sobie bogatą filozofię postępowania logopedycznego. Świat opowiadany określamy jako metodę dialogu i narracji.

Przez lata stosowania sposób prowadzenia terapii opartej na opowieści nie zmienił się, ale ewoluuje, wzbogaca się o nowe pomysły i doświadczenia. Okazuje się skuteczny w postępowaniu terapeutycznym również w przypadku innych zaburzeń mowy. Dla terapeutów zaś jest prostym i twórczym narzędziem pracy.

Niezwykły eksperyment

Jedną z ważnych inspiracji powstania świata opowiadanego był eksperyment pedagogiczny przeprowadzony w latach 80. ubiegłego wieku we francuskiej szkole. Nowatorskie metody terapeutyczne dotyczyły grupy głuchych dzieci przedszkolnych, znacznie obciążonych licznymi niepowodzeniami w komunikowaniu się. Współautorką eksperymentalnego programu nauczania była Daniele Bouvet. Opisała go z niezwykłą pasją w książce Mowa dziecka. O wychowaniu dwujęzykowym dziecka głuchego (Bouvet 1996).

Centrum działań terapeutycznych dla tej szczególnej grupy uczniów uczyniono opowiadanie dzieciom historii. Wsparte wizualnym materiałem obrazkowym historie były prezentowane kolejno przez dwie osoby: nauczycielka słysząca wypowiadała się w języku fonicznym, a nauczycielka niesłysząca – w języku migowym. Opowieści dobierano starannie i nieprzypadkowo. Musiały być ważne i zawierać ciekawe treści.

Bouvet tak uzasadnia zastosowanie opowieści na zajęciach z dziećmi: „Sądziłyśmy, że to jedyny sposób podarowania im mowy jak prezentu, respektując tym samym jeden z zasadniczych warunków przyswojenia mowy przez dziecko. Wydawało się nam, że proponujemy sytuację nauczania mowy, najbardziej zbliżoną do sytuacji nauczania naturalnego, kształtującego się od urodzenia (…)” (Bouvet 1996). Francuska terapeutka wymienia wiele elementów potwierdzających zasadność wychowania językowego poprzez zanurzenie dziecka w mowie opowieściowej.

 

Zalety wychowania językowego poprzez opowieść (według Danielle Bouvet)

 • wprowadzenie w dialog pozasłowny – ważny i niezbędny etap rozwoju językowego,
 • możliwość efektywnej komunikacji z dzieckiem na płaszczyźnie dialogu pozasłownego (dostępność rejestru mowy sytuacyjnej),
 • specyficzna przejrzystość mowy opowieściowej wspomaganej czytelnym obrazkiem,
 • wzbogacenie osobowego doświadczenia – przekaz treści ważnych dla dziecka, umożliwienie przeżycia w kontakcie z drugą osobą,
 • klimat zabawy i przyjemności tworzony w interakcji nauczyciela i dziecka,
 • odnalezienie w opowieści znakomitego punktu wyjścia do wszelkich zajęć związanych z mową.

 

Tym tropem podążamy również my – terapeuci stosujący gdańskie podejście do problemów dziecka niesłyszącego. Z tą jednak różnicą, że pracujemy z bardzo małymi pacjentami i skupiamy się na rozwoju mowy fonicznej. Opowieści stosujemy, kiedy tylko nasze maluchy zaczynają interesować się obrazkami (nawet od 18. do 24. miesiąca życia). Opracowaliśmy obszerny zbiór scenariuszy obrazkowych, które powstawały latami – są to klasyczne bajki, historie codzienne oraz nasze autorskie adaptacje literatury dziecięcej. Nie ma wśród nich przypadkowości. Wszystkie powstały z chęci opowiedzenia dzieciom czegoś ważnego, a nasze pomysły zawsze podążają za dziecięcą ciekawością.

 

Bajka o kózkach i wilku, przystosowana do opowiadania dzieciom z wadą słuchu

(Mama koza żegna się z kózkami)
O! Mama koza idzie do sklepu. Małe kózki zostają same. Mama mówi: „Uważajcie! Uważajcie! W lesie jest wilk! Nie wolno wam otwierać drzwi!”. Kózki mówią: „Dobrze, mamo! Pa, pa...”.

(Wilk podchodzi do domku kózek)
O! Kto to? Wilk! Idzie: Tup, tup! Oj! Mamy nie ma w domu, a wilk idzie do kózek! Wilk chce zjeść małe kózki! Ojej! Co to będzie?

(Wilk puka do drzwi. Kózki chowają się)
Wilk stuka w drzwi. Głośno, głośno! Bach! Bach! „Zaraz was zjem, am, am!”. Ojej! Kózki się chowają. I tu, i tu, i tu. (Wskazujemy miejsca na obrazku.) Kózki boją się wilka! Wołają: „Mamo, mamo!”.

(Mama koza bodzie wilka rogami)
O! Mama! Wróciła! Zaraz uratuje dzieci. Mama woła: „Uciekaj, wilku, do lasu”. I mama bodzie wilka rogami: buc, buc! Wilk woła: „Au! Au! Boli!”. Wilk ucieka do lasu szybko – hop, hop…

(Mama daje kózkom marchewkę)
Hura! Nie ma wilka. Mama daje kózkom marchewki. „Pycha! Mniam, mniam!”

 

Próby zdefiniowania filozofii świata opowiadanego kierują nas w stronę określenia metodyki postępowania. Ma ona szeroki charakter, nawiązuje do naturalnych zachowań językowych i stanowi raczej sposób podejścia pedagogicznego. Kluczowym elementem jest narracja i wyprowadzony z niej dialog. Opowieść, która staje się tematycznym centrum zajęć terapeutycznych, stanowi ważny element wychowania językowego.

Sztuka prostej narracji

Opowieść kierowana do małego dziecka z wadą słuchu musi spełniać warunek określany przez Daniele Bouvet mianem „przejrzystości”. Najważniejsze elementy tej szczególnej właściwości to:

 • proste i czytelne ilustracje, pozbawione zbędnych szczegółów, skoncentrowane na najważniejszych wydarzeniach, z zaakcentowanym ruchem i emocjami,
 • uproszczona mowa opowieściowa, zbliżona jakościowo do codziennej mowy sytuacyjnej, z licznymi powtórzeniami, prostą strukturą składniową, elementami dialogów i mowy zależnej,
 • bogata prozodia mowy uruchamiająca się naturalnie podczas emocjonującej opowieści.

Proste opowiadanie dzieciom nie dla każdego jest łatwe. Mamy skłonność do tworzenia dłuższych wypowiedzi – takich, jakie kierujemy do dobrze mówiących przedszkolaków. Dokładamy więc w opowieści interpretację i pełną znajomość całej historii. Ubarwiamy tekst, uatrakcyjniamy go językowo. Z tych powodów mowa dorosłych narratorów jest często zbyt skomplikowana, trudna treściowo i niezrozumiała dla malucha. Tymczasem małe dziecko z wadą słuchu potrzebuje uproszczonej narracji. Dorosły może się jej nauczyć, dostosowując tym samym do poziomu językowego małego odbiorcy. Tak np. brzmi najprostsza wersja bajki o kózkach i wilku (Szubstarska, Bednarska 2015). Opowieść jest skorelowana z treścią ilustracji: ich opis przedstawiono kursywą w nawiasach.

Już nawet w pobieżnej analizie językowej dostrzec można dynamikę opowieści. Liczne znaki interpunkcyjne dzielą wypowiedź na krótkie, ale znaczące frazy. Świadczą także o bogatej, pełnej znaczenia prozodii tekstu mówionego. Wymagają emocjonalnego zaangażowania od dorosłego narratora. Warstwa suprasegmentalna staje się pierwszą płaszczyzną porozumienia. Dziecko rozumie opowieść na poziomie przeżycia (doświadczenia narracyjnego). Warto też zwrócić uwagę na liczne powtórzenia. Opowiadamy bajkę, używając minimalnej liczby słów, znacznie upraszczając nie tyle treść, co środki służące do jej przekazu. Mamy za to swobodę w powtarzalności słów i fraz. Rzeczownik „wilk” pojawia się w tej krótkiej opowieści 11 razy, „mama” – 10 razy, „koza” – 8 razy. Wyrazy występują w różnych formach i przypadkach. Charakterystyczna dla mowy opowieściowej wielość powtórzeń nie jest przypadkowa. To zabieg całkowicie świadomy i celowy. Jest on nastawiony na ułatwienie procesu abstrahowania i przyswajania nowych słów. Co ważne: powtarzalność jest umotywowana i osadzona w czytelnym kontekście. Dla dziecka z wadą słuchu ta właściwość mowy opowieściowej jest bezcenna.

W tekście opowiadanym pojawiają się także czasowniki, które modelują akcję: iść, pukać, chować się, bać się, wołać, uciekać. W opowiadaniu mamy też inne części mowy, pojęcia abstrakcyjne: „szybko”, „głośno” oraz fragmenty dialogu i wyrażenia z codziennego języka bliskie dzieciom: „nie wolno”, „uważajcie”, „pycha!”. W tekście zaznaczono również ważne dla małych dzieci wyrazy onomatopeiczne, dostępne i łatwo przyswajalne. Są one istotnym składnikiem mowy kierowanej do małych dzieci. W mowie opowieściowej modelują akcję, podkreślając kolejne wydarzenia.
Jak wynika z analizy mowy opowieściowej, jest ona, mimo prostoty, bogata w formie i zawiera cechy mowy potocznej codziennej. Ma w sobie dynamikę charakterystyczną dla dziecięcego świata, w którym zawsze coś się dzieje. Dlatego też stanowi znakomite środowisko językowe, bezcenne dla nabywania mowy. Dziecko ma szansę pełnego doświadczenia języka bez względu na rzeczywisty poziom rozwoju mowy. To swoisty fenomen scenariuszy obrazkowych wspartych uproszczoną narracją. Niejednokrotnie jesteśmy bezpośrednimi świadkami tego niezwykłego zjawiska. Jest to specyficzny rodzaj sytuacyjnego rozumienia mowy (podobny do warunków dialogu przedsłownego).

Mowa dorosłych narratorów jest często zbyt skomplikowana, trudna treściowo i niezrozumiała dla malucha. Tymczasem małe dziecko z wadą słuchu potrzebuje up...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy