Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki logopedy

5 października 2017

NR 16 (Listopad 2016)

Rola logopedy w programie implantów ślimakowych

0 1572

Jednym ze specjalistów biorących udział w kwalifikacji chorego do wszczepienia systemu implantu ślimakowego jest surdologopeda. Ma on do spełnienia wiele istotnych funkcji w procesie rehabilitacji pacjenta po wszczepieniu implantów ślimakowych. Celem jego działań jest takie usprawnienie słuchu pacjenta, by mógł korzystać z tego zmysłu w stopniu umożliwiającym mu funkcjonowanie w otoczeniu akustycznym.

Podstawowe zadania surdologopedy w procesie implantacji

Podstawowe zadanie surdologopedy w kwalifikacji chorego do wszczepienia systemu implantu ślimakowego polega na ocenie możliwości słuchowych kandydata do CI.

Ważnym elementem pracy surdologopedy jest sprawdzenie, która droga dominuje w procesie odbioru dźwięków: słuchowo- -wzrokowa czy wzrokowo-słuchowa.

Jego ocenie podlegają także:

POLECAMY

 • zdolność percepcji dźwięków drogą słuchową,
 • umiejętność odczytywania mowy z ruchu warg,
 • rozumienie mowy werbalnej,
 • zdolność produkcji mowy,
 • ocena jakości głosu i autokontroli głośności wypowiedzi,
 • zrozumiałość mowy pacjenta (Upson, Rodrigues 2013).

Wizyty w ośrodku zajmującym się rehabilitacją pacjenta odbywają się w określonych interwałach czasowych i są związane z etapami programowania procesora mowy. Czas trwania programu dostosowuje się do indywidualnych potrzeb użytkownika implantu (Geremek-Samsonowicz 2012). Zakończenie rehabilitacji następuje w sytuacji uzyskania określonych korzyści słuchowych, które satysfakcjonują terapeutę i pacjenta. Oddziaływania logopedyczne są prowadzone do momentu osiągnięcia przez ćwiczącego maksymalnych możliwości urządzenia (Hima 2014).

Charakterystyka poszczególnych etapów rehabilitacji

Rehabilitacja po zastosowaniu systemu implantu ślimakowego składa się z sześciu etapów, które nie są osiągane przez wszystkich pacjentów w tym samym czasie.

Etap pierwszy, nazwany też wstępnym, to edukacja przedoperacyjna pacjenta i jego rodziny oraz aktywacja procesora mowy. Kandydat otrzymuje informacje dotyczące:

 • działania implantu ślimakowego oraz jego użytkowania,
 • przebiegu operacji,
 • procesu rehabilitacji pooperacyjnej.

Etap drugi obejmuje naukę wykrywania obecności dźwięku w otoczeniu lub jego braku. Ćwiczenia te stanowią wyzwanie dla osób z prelingwalną wadą słuchu, ze względu na brak wrażliwości i zdolności koncentracji na sygnałach. Nauka uświadamiania sobie obecności dźwięku w otoczeniu przebiega dwustopniowo poprzez odpowiedź na pytanie, czy pacjent słyszy dany sygnał. Pierwsze ćwiczenia polegają na wykryciu obecności dźwięku, kiedy pacjent jest skoncentrowany i oczekuje go. Utrudnienie stanowią zadania, w których ćwiczący nie spodziewa się bodźca i jest zaabsorbowany innym zajęciem. Przy braku wskazówki sygnał może być niezauważony lub nierozpoznany jako znaczący. Po każdym usłyszanym dźwięku pacjent podnosi rękę, aby zakomunikować percepcję sygnału. W trakcie wstępnych sesji oczekuje się tego, aby osoba zaimplantowana zdawała sobie sprawę z faktu odbioru dźwięku. Kolejnym rodzajem ćwiczeń jest rozpoznawanie początku oraz końca sygnału akustycznego. Pacjent w ustalony sposób sygnalizuje terapeucie, kiedy rozpoczyna i przestaje słyszeć bodziec. Kolejne zadania dotyczą lokalizowania źródła dźwięku. Ważnym elementem rehabilitacji są ćwiczenia rozpoznawania liczby sygnałów akustycznych. Na tym etapie wykorzystywane są m.in. dźwięki: instrumentów muzycznych, wydawane przez ludzi – niebędące mową i dźwięki mowy. Zgodnie z zasadą stopniowania trudności, zmianie ulegają liczba, czas trwania i natężenie dźwięku oraz odstęp pomiędzy sygnałami (Skarżyński, Szuchnik, Mueller-Malesińska 2004).

Trzeci etap rehabilitacji składa się z ćwiczeń kształtujących zdolność różnicowania dźwięków. Zadaniem pacjenta jest rozróżnienie sygnału akustycznego na podstawie cech charakterystycznych. Na tym etapie osoba zaimplantowana uzyskuje możliwość dyskryminacji dźwięków różniących się czasem trwania, natężeniem oraz częstotliwością. Początkowo zadaniem ćwiczącego jest określenie, czy dwa dźwięki z zestawu zamkniętego są takie same, czy różne. Utrudnienie stanowi stopniowe zmniejszanie różnicy między sygnałami, zwiększenie liczby dźwięków zakłócających lub głosów, rezygnacja z pomocy wzrokowej lub wprowadzenie wypowiedzi słownych (Skarżyński, Szuchnik, Mueller-Malesińska 2004).

Umiejętność rozpoznawania dźwięków kształtuje się podczas czwartego etapu rehabilitacji. Identyfikacja to nie tylko percepcja dźwięku, ale również odniesienie go do posiadanych wzorców słuchowych. Na tym poziomie widoczne są różnice między osobami z niedosłuchem lub głuchotą prelingwalną i postlingwalną. Pacjenci, którzy nie słyszą od urodzenia, są pozbawieni wrażeń słuchowych i u nich proces ten trwa długo – wiele miesięcy, a nawet lat. Zadaniem osoby zaimplantowanej jest odpowiedź na pytanie: co słyszę? Konieczna jest znajomość odbieranego dźwięku. Ćwiczenia wykorzystują materiał dźwiękowy z otoczenia, mowę. Zadania należy rozpocząć od identyfikacji elementów w zdaniu, następnie – w wyrazach, w końcowym etapie – w izolacji. Jedno z zadań polega na zakwalifikowaniu sygnałów mowy na podstawie czasu trwania, częstotliwości oraz intensywności sygnału. Kolejne ćwiczenia wykorzystują intonację i akcent. Pacjent rozpoznaje, czy usłyszane zdanie jest orzeczeniem, czy pytaniem.

Procesem bardziej skomplikowanym jest rozpoznawanie mowy na podstawie jej cech segmentalnych. Na piątym etapie rehabilitacji pacjent śledzi wzrokiem tekst odczytywany przez terapeutę i wskazuje wyraz, na którym logopeda przerwał czytanie. Ćwiczący zapoznaje się z brzmieniem słów i zaczyna kojarzyć bodziec akustyczny z sygnałem słownym (Skarżyński, Szuchnik, Mueller-Malesińska 2004). U pacjentów z postlingwalnym uszkodzeniem słuchu rehabilitacja ma na celu aktualizację wzorców słuchowych, wytworzonych do momentu utraty słuchu. Osoba zaimplantowana powinna powiązać wzorce z wrażeniami odbieranymi za pomocą implantu. Jest to proces uczenia się bazujący na zdobytych wcześniej doświadczeniach słuchowych (Skarżyński, Szuchnik, Mueller-Malesińska 2004).

Po zakończeniu piątego etapu rehabilitacji pacjent powinien zdobyć umiejętność rozumienia mowy wyłącznie za pomocą implantu, przy niewielkiej pomocy wzroku.

Nie zawsze cel ten zostaje osiągnięty. Nie wszystkie zaimplantowane osoby są w stanie rozumieć wypowiedzi słowne bez pomocy wzroku. Początkowo pacjent otrzymuje wskazówki w postaci słów kluczowych, które pozwalają zorientować się, jaki jest temat rozmowy. Kolejne zadanie dotyczy rozumienia zdań w zestawach otwartych, bez wskazówki tematycznej. Rozpoczynając od zestawów zdań, poprzez słowa złożone z wielu sylab, należy przejść do rozumienia słów jednosylabowych. Skracając długość materiału słownego, eliminuje się rolę domysłu, który należy ograniczyć, aby w pełni odbierać mowę drogą słuchową. Ćwiczenia na tym etapie początkowo prowadzimy w warunkach pełnego komfortu akustycznego, następnie wprowadzane są utrudnienia, takie jak:

 • przyspieszenia tempa mowy,
 • zwiększenie odległości między terapeutą a ćwiczącym.

Na tym etapie rozwija się umiejętność rozmowy przez telefon (Skarżyński, Szuchnik, Mueller-Malesińska 2004). Zadaniem, które poza dobrym rozumieniem mowy wymaga zapamiętania tekstu oraz umiejętności formułowania odpowiedzi, jest opowiadanie z interakcją. Pacjent, po wysłuchaniu opowiadania, powinien rozpoznać temat wypowiedzi, a następnie – odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu. Celem tych ćwiczeń jest wykształcenie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych w warunkach naturalnych (Rostkowska, Wojewódzka 2013).

Etap szósty, kończący proces rehabilitacji, to ćwiczenia kształtujące rozumienie mowy oraz dźwięków użytecznych na tle dźwięków zakłócających. Celem przeprowadzanych zadań jest wykształcenie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych, które pacjent odbiera z różnych odległości przy dźwiękach rozpraszających (Skarżyński, Szuchnik, Mueller-Malesińska 2004), takich jak:

 • szum sali konferencyjnej,
 • odgłosy związane z ruchem ulicznym.

Następnie prowadzony jest trening słuchowy kształtujący umiejętność prowadzenia rozmowy. Improwizowane przez terapeutów ćwiczenia przypominają sytuacje z życia codziennego, a ich celem jest przezwyciężanie barier oraz ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych w sytuacji mniej stresującej niż warunki naturalne (Skarżyński, Szuchnik, Mueller-Malesińska 2004).

Ćwiczenia z zakresu emisji głosu

Ważnym elementem rehabilitacji osób z implantem ślimakowym są ćwiczenia emisji głosu, których efektem jest unikanie nadmiernego eksploatowania narządu głosotwórczego. Ćwiczenia relaksacyjne mają na celu rozluźnienie napięcia mięśni biorących udział w procesie fonacji. W kolejnym etapie pacjent i terapeuta dążą do wypracowania właściwego toru oddechowego, niezbędnego podczas pracy głosem, oraz wydłużenia fazy wydechowej. Po opanowaniu prawidłowego sposobu oddychania, a także właściwego gospodarowania powietrzem podczas wydechu należy rozpocząć ćwiczenia fonacyjne. Istotną częścią terapii i emisji głosu jest uczynnienie oraz wykorzystanie przestrzeni rezonacyjnych górnych i dolnych, w których dźwięk ulega wzmocnieniu. Równie ważną rolę w prawidłowej emisji głosu odgrywa artykulacja, której precyzja wpływa na lepsze zrozumienie mowy.

Cele treningu słuchowego

Wraz z rozwojem programu implantów ślimakowych stopniowej modyfikacji ulegał również program rehabilitacji pacjentów. Możliwość leczenia tą metodą osób z częściową głuchotą sprawiła, że trening słuchowy skupił się na dźwiękach o wysokich częstotliwościach (Geremek-Samsonowicz 2012). Tej grupie pacjentów największą trudność sprawia rozumienie wypowiedzi słownych. Trening słuchowy osób z częściową głuchotą ma na celu kształtowanie zdolności identyfikacji i różnicowania dźwięków o wysokiej częstotliwości. Zajęcia rehabilitacyjne obejmują ćwiczenia z wykorzystaniem:

 • dźwięków otoczenia,
 • spółgłosek w sylabach,
 • par wyrazów o podobnym brzmieniu,
 • słów jednosylabowych, zawierających spółgłoski, których różnicowanie było wcześniej niemożliwe (Pankowska, Solnica, Skarżyński 2012).

Znaczenie osób z otoczenia pacjenta w procesie rehabilitacji

Istotną rolę w procesie rehabilitacji odgrywają nie tylko terapeuta, lecz także najbliższe otoczenie osoby zaimplantowanej. Zadaniem logopedy jest uświadomienie rodziny, w jaki sposób należy prowadzić z pacjentem trening słuchowy. Terapeuta powinien dokładnie wyjaśnić: rehabilitację, kolejne jej etapy, konieczność stopniowania trudności (przechodzenie od ćwiczeń łatwiejszych do trudniejszych) oraz duże znaczenie wyraźnej wymowy (Pankowska, Geremek-Samsonowicz 2014). Prowadzenie rehabilitacji osoby z implantem ślimakowym w miejscu jej zamieszkania jest możliwe dzięki ścisłej współpracy logopedy z terapeutą z ośrodka klinicznego, w którym pacjent został zaimplantowany.

Monitorowanie postępów rehabilitacyjnych

Postępy pacjenta po zastosowaniu CI są oceniane po upływie 1, 6, 12 i 24 miesięcy od aktywacji procesora mowy. Do monitorowania efektów rehabilitacji logopedycznej używa się specjalistycznych testów. Test Sprawności Słuchowej, opracowany przez firmę MED-EL, składa się z pięciu podtestów:

 • test identyfikacji samogłosek w sylabach – zadaniem badanego jest identyfikacja samogłoski, która znajduje się w sylabach pomiędzy dwoma spółgłoskami,
 • test identyfikacji spółgłosek – zadaniem pacjenta jest identyfikacja spółgłoski, która znajduje się w sylabach pomiędzy dwiema samogłoskami,
 • test identyfikacji liczb od 1 do 100,
 • test identyfikacji słów złożonych z jednej sylaby,
 • test rozumienia zdań w zestawach otwartych – zdania zawierają od 3 do 8 słów, zadaniem badanego jest powtórzenie usłyszanego zdania (Rostkowska, Wojewódzka, Kobosko, Geremek-Samsonowicz, Skarżyński 2012).

Wyniki Testu Sprawności Słuchowej, wskazujące przyrost umiejętności słuchowych, określane są w procentach. Korzyści z zastosowania implantu ślimakowego często można zauważyć już po miesiącu użytkowania urządzenia.

Profil Umiejętności Słuchowych Pacjentów Implantowanych stanowi wzór, na podstawie którego surdologopeda wykonuje wykres indywidualnych wyników Testu Sprawności Słuchowej osoby zaimplantowanej. Graficzny zapis umożliwia monitorowanie postępów prowadzonej rehabilitacji (Geremek-Samsonowicz 2012).

Efekty rehabilitacji słuchu

Osiągane przez pacjentów wyniki po wszczepieniu implantu ślimakowego uwarunkowane są wieloma czynnikami, takimi jak:

 • wiek, w którym nastąpiło uszkodzenie narządu słuchu,
 • czas trwania niedosłuchu,
 • moment implantacji,
 • dominujący sposób komunikowania się,
 • czas użytkowania implantu ślimakowego,
 • poziom inteligencji,
 • zdolność do uczenia się,
 • motywacja do ćwiczeń,
 • stosowane metody oraz intensywność rehabilitacji,
 • zaangażowanie najbliższego otoczenia w terapię,
 • stopień rozwoju kory słuchowej (Magierska-Krzysztoń 2010, Walkowiak, Lorens, Kostek, Skarżyński 2014).

W zależności od indywidualnych predyspozycji pacjenta, związanych z umiejętnościami odbioru, przetwarzania ora...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy