Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki logopedy

5 października 2017

NR 16 (Listopad 2016)

Praca logopedy z dzieckiem z wadą słuchu

0 2845

Podejmując się pracy z dzieckiem z niedosłuchem, logopeda powinien mieć na uwadze zasady, jakimi należy się kierować podczas prowadzenia terapii z takim pacjentem. To, co w przypadku terapii dyslalii jest ćwiczeniem dodatkowym, wspomagającym, w terapii niedosłuchu może stać się kwestią kluczową. Zanim jednak powstanie kompletny plan terapii, logopeda powinien poznać zasady pracy z dzieckiem z niedosłuchem.

Zadaniem logopedy podczas każdej terapii jest zapewnienie takich warunków, aby dziecko mogło w niej uczestniczyć w poczuciu pełnej akceptacji i bezpieczeństwa.

Pozytywny kontakt emocjonalny, jaki nawiązuje terapeuta z pacjentem, staje się podstawą do późniejszej pracy i osiąganych efektów.

Przed rozpoczęciem działań terapeuta powinien opracować plan terapii, jest zobowiązany również go przedstawić i dostosować (po przeprowadzonej diagnozie) do indywidualnych potrzeb dziecka i w miarę postępowania pracy terapeutycznej, odpowiednio go modyfikować.

POLECAMY

Ogólne zasady postępowania terapeutycznego

 1. Przez kształtowanie prawidłowej mowy rozumie się pracę nad jej aspektem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym.
 2. Logopeda powinien upewnić się, czy przekazywane pacjentowi treści informacyjne są przez niego dobrze rozumiane; w razie wątpliwości należy dokładnie wszystko wytłumaczyć, używając również innych kanałów komunikacji (np. obrazków).
 3. Język stosowany do komunikacji w terapii powinien być prosty, precyzyjny i zrozumiały; podczas całego procesu komunikacyjnego logopeda powinien sprawdzać przekazywanie słownych treści, podpierając się również w tym celu materiałami graficznymi, ilustracjami, schematami itp.
 4. Pracując z dzieckiem z niedosłuchem, logopeda powinien skupiać się na uczeniu dziecka zasad dialogu, zachęcając je do tworzenia prostych zdań, zbudowanych z podmiotu i orzeczenia, a w późniejszym etapie pracy – na tworzeniu bardziej złożonych konstrukcji składniowych.
 5. Podczas terapii obowiązuje nie tylko praca nad nowym materiałem, lecz również doskonalenie mowy już ukształtowanej.
 6. Powinno dochodzić do „przenoszenia” poprawnie ukształtowanych nawyków na grunt mowy spontanicznej, czyli do wdrażania wypracowanych zasad prawidłowego posługiwania się mową w użyciu praktycznym.
 7. Logopedę obowiązuje ciągła obserwacja ucznia, monitorowanie jego gotowości do pracy i poziomu motywacji; w przypadku problemów program należy dostosować do zaistniałej sytuacji, dopasować do możliwości pacjenta i do wymagań, co usprawni wzajemną komunikację między uczniem a nauczycielem.
 8. Prowadzący powinien ciągle zachęcać dziecko do aktywności związanej z mową – do porozumiewania się w ten sposób z rówieśnikami, opiekunami w placówkach i rodziną, do formułowania własnych myśli, potrzeb i nazywania emocji, do tworzenia coraz bogatszych wypowiedzi; zadaniem logopedy jest wskazywanie, jak dzięki temu zyskuje proces komunikacyjny i jak ułatwia to dziecku funkcjonowanie w społeczeństwie.
 9. Należy aranżować, stwarzać uczniowi różne sytuacje edukacyjne, a także wykorzystywać sytuacje życiowe, w których trakcie uczeń miałby szansę na porozumiewanie się poprawną mową i w ten sposób pełniejsze wyrażanie siebie.
 10. Doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych ucznia powinno następować przez poruszanie się wśród różnych środowisk w celu tworzenia sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie i poznawanie różnych relacji społecznych.
 11. Logopeda powinien wdrażać podopiecznego do obcowania z literaturą i sztuką oraz skłaniać go do twórczej aktywności, opartej w dużym stopniu na komunikacji.

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania w różnorodnych strategiach terapeutycznych

1. Przedstawione zasady to, oczywiście, najbardziej ogólne wytyczne, jakimi kieruje się terapeuta w swojej pracy. Dopiero po dokładnym rozpoznaniu potrzeb pacjenta można przystąpić do stworzenia planu terapii „szytej na miarę”. Jednak również tutaj można spróbować stworzyć zestaw podstawowych ćwiczeń, odpowiednio modyfikowanych dla każdego dziecka, a mimo to obowiązkowych w każdej terapii.

W przypadku dzieci z niedosłuchem bardzo ważne są konsultacje z najbliższym otoczeniem pedagogicznym ucznia. Często takie dzieci uczą się i przebywają w odpowiednio dostosowanych do ich potrzeb placówkach. Zapoznanie się z wychowawcami, nauczycielami i innymi terapeutami pacjenta pozwoli trafniej odpowiedzieć logopedzie na pytania, jakie potrzeby ucznia ma zaspokoić terapia logopedyczna.

2. Niezwykle ważne w przypadku dzieci z niedosłuchem są ćwiczenia oddechowe. Dziecko powinno uczyć się wydłużania fazy wydechowej, powinno też wyrobić właściwy tor oddychania w spoczynku oraz podczas mówienia, a także uczyć się synchronizowania mowy z pauzami w wypowiedzi.

3. Ważną grupą są ćwiczenia głosowe – ćwiczenia prawidłowego brzmienia głosek w sylabach i wyrazach, ale również ćwiczenia miękkiego nastawienia mowy, wyrobienia właściwej tonacji oraz, bardzo ważne, ćwiczenia w modulowaniu siły głosu.

4. Ćwiczenia artykulacyjne powinny być oparte na ćwiczeniach usprawniających mięśnie aparatu artykulacyjnego oraz uczeniu zasad prawidłowej realizacji głosek i utrwalaniu jej w izolacji, sylabach, wyrazach, zdaniach i dłuższych wypowiedziach.

5. Ćwiczenia percepcji słuchowej uwrażliwiają narząd słuchu na wszelkie aspekty związane z mową. Obejmują one 5 grup zadań:

 • ćwiczenia wrażliwości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków z najbliższego otoczenia, rozróżnianie ich, wskazywanie miejsca ich pochodzenia, kierunku, skąd dobiegają, uwrażliwianie na ich intensywność, czas trwania i milknięcie; w tę grupę ćwiczeń będą się wpisywały wszelkie zabawy z użyciem nagrań dźwięków zwierząt, odgłosów domowych, z ulicy, środków transportu, dźwięków z różnych charakterystycznych miejsc (park, ulica, dworzec kolejowy, szkoła itp.),
 • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej – obejmują wyróżnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów, liczenie głosek, wyróżnianie ich miejsca i kolejności w wyrazie; w tej grupie ćwiczeń znajdują się zabawy z sylabowym i głoskowym podziałem wyrazów, dopowiadanie przez dziecko fragmentów rozpoczętych wyrazów czy zdań,
 • ćwiczenia rytmiczne oraz ćwiczenia łączące rytm z analizatorem wzrokowym, np. zabawy oparte na wystukiwaniu, wyklaskiwaniu lub odgrywaniu na instrumentach prostych i bardziej złożonych struktur rytmicznych, ale również kojarzenie wzrokowo-słuchowe, np. dziecko stara się ułożyć z klocków układ skojarzony z usłyszanym rytmem,
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego – m.in. zabawy segregowania obrazków według występowania jednej, np. nagłosowej głoski albo reagowanie odpowiednim sygnałem, np. klaśnięciem w dłonie, na dźwięk głoski w usłyszanym wyrazie; również zapisywanie zdań i wyrazów ze słuchu itp.

6. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, ustalanie ciągu przyczynowo-skutkowego poprzez zabawy typu dobieranie obrazków w pary, kategoryzacja elementów przedstawionych na obrazkach (np. owoce do owoców, meble do mebli), porównywanie obrazków ze sobą i wskazywanie ich podobieństw i różnic (wraz z próbami tłumaczenia, z czego te cechy mogły powstać), układanie historyjek obrazkowych z zachowaniem ciągu przyczynowo-skutkowego, klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jakąś cechę itp.;

7. Rozwój mowy wraz z ćwiczeniami leksykalnymi, czyli wzbogacanie zasobu słownika; w tej grupie znajdują się wszystkie ćwiczenia mające na celu wzbogacenie zasobu słownika czynnego i biernego:

 • zabawy dźwiękonaśladowcze, wspomagające artykulację, pobudzające do mówienia, również zabawy ortofoniczne, z wykorzystaniem wszystkich głosek języka polskiego,
 • ta grupa ćwiczeń może być połączona z zabawami mówienia do rytmu, taktu, zrytmizow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy