Dołącz do czytelników
Brak wyników

Mowa zastępcza
Psychologiczne spojrzenie na terapię logopedyczną osób po laryngektomii całkowitej

Artykuły z czasopisma | 26 września 2017 | NR 10
800

Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną umiejętnością jest operowanie głosem. W sytuacji, gdy człowiek staje przed groźbą utraty możliwości mówienia, pojawia się lęk i trudności w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Te oraz inne czynniki mogą utrudnić terapię głosu. Jak logopeda powinien się zachować wobec pacjenta? Jak go przekonać, że warto podjąć naukę mowy przełykowej? Co sprzyja terapii, a co jej przeszkadza? Jakie formy terapii stosować?

Wprowadzenie

Z momentem otrzymania diagnozy – zaawansowany rak krtani – oraz skierowania na laryngektomię całkowitą trzeba podjąć decyzję ratującą i jednocześnie diametralnie zmieniającą życie. Z perspektywy chorych przed usunięciem krtani najczęściej wymienianą obawą jest lęk przed niemożnością komunikowania się. Umiejętność werbalnego porozumiewania się umożliwia i ułatwia m.in. znalezienie i wykonywanie pracy, poznanie drugiej osoby, uczestnictwo w życiu społecznym. Jest to jedna z cech wyróżniających człowieka – jak pisała Jean Aitchinson: człowiek to ssak, który mówi. Co więcej, głos jest nie tylko pewną zdolnością, ale także cechą charakteryzującą daną osobę. Po głosie można rozpoznać, z kim się rozmawia, i określić jego emocje.

POLECAMY

Do używania mowy oraz posiadania głosu jest się przyzwyczajonym. Jest to czynność tak naturalna jak oddychanie. Mimo przeziębień, tymczasowych chorób, na skutek których występuje np. chrypa, oraz ostrzeżeń typu: „palenie tytoniu powoduje raka”, z reguły nikt się nie spodziewa, że mógłby utracić możliwość werbalnego komunikowania się. Podczas wywiadu z 52-letnim mężczyzną skierowanym na terapię logopedyczną, u którego foniatra zdiagnozował dysfonię, pojawiła się informacja o nikotynizmie, jednak po przejściu zawału serca badany zaprzestał nałogu. Kiedy został poruszony temat konsekwencji palenia papierosów (w tym raka krtani), okazało się, że pacjent zdawał sobie sprawę, iż w leczeniu stosowane jest usunięcie krtani; wiedział też, że powstaje stoma; nie uświadamiał sobie jednak, że straci zdolność mowy eufonicznej. Przypadek ten nie jest odosobniony – wiele osób nie zdaje sobie sprawy z następstw resekcji krtani.

Zgodnie z modelem rehabilitacji osób po usunięciu krtani Anny Sinkiewicz i Hanny Mackiewicz-Nartowicz (2012), osoba skierowana na operację powinna zostać poinformowana o wszelkich jej konsekwencjach, m.in.: o utracie mowy, skróceniu drogi oddechowej , możliwości pojawienia się dyskomfortu przy połykaniu, utracie węchu, utracie odruchu kaszlowego, zaburzeniach parcia. Często cały proces leczenia od momentu diagnozy do operacji trwa dość krótko; dana osoba nie jest w stanie przygotować się psychicznie do nadchodzących zmian. Odczuwa lęk i bywa, że ma trudności z zaakceptowaniem nowej sytuacji. Po zabiegu może zmagać się z gorszym samopoczuciem psychicznym, obniżeniem samooceny. Ponadto laryngektomowany stoi przed nowym wyzwaniem – nauczeniem się mowy przełykowej.

Wyżej wymienione czynniki mogą obniżać jakość życia – szczególnie krótko po zabiegu. Z upływem czasem osoba po laryngektomii zauważa, że wprawdzie coś zostało jej odebrane, ale również darowane – życie, którym może się cieszyć jeszcze przez wiele lat.

O laryngektomii i sposobach komunikacji

Laryngektomię całkowitą wykonuje się wówczas, gdy nowotwór złośliwy jest wysoce zaawansowany i gdy nie ma innego sposobu ratowania życia.

Laryngektomia całkowita powoduje utratę mowy eufonicznej. Po operacji pacjent może komunikować się za pomocą następujących metod:

 • pisma,
 • mimiki i gestykulacji,
 • sprzętu elektronicznego (telefon, laptop),
 • mowy przełykowej,
 • mowy przetokowej (przy wykorzystaniu protezy głosowej),
 • elektronicznych aparatów dźwiękowych (por. Kamuda-Lewtak J., 2012; Sinkiewicz A., 1997).

Najczęściej tuż po operacji pacjenci posługują się pismem, ale ta forma porozumiewania się zajmuje więcej czasu niż swobodne mówienie, dlatego też budzi zniecierpliwienie zarówno u nadawcy, jak i u odbiorcy. Jest to jednak jeden z dostępnych środków komunikowania się, dzięki któremu osoba po laryngektomii może wyrazić swoje zdanie, potrzeby, uczucia. Bardzo często z uwagi na niemożność komunikowania się laryngektomowani wycofują się z życia społecznego lub ograniczają wypowiedzi do minimum. Dlatego warto wspierać i tę formę porozumiewania się, szczególnie do momentu rozpoczęcia uczenia się mowy przełykowej.

Umiejętność werbalnego porozumiewania się umożliwia i ułatwia m.in. znalezienie i wykonywanie pracy, poznanie drugiej osoby, uczestnictwo w życiu społecznym. Jest to jedna z cech wyróżniających człowieka – jak pisała Jean Aitchinson: człowiek to ssak, który mówi.

Istotną rolę odgrywa także komunikacja niewerbalna: mimika i gestykulacja. Trzeba zauważyć, że kolejnym problemem, z którym może borykać się osoba po usunięciu krtani, jest obniżona sprawność wyrażania emocji za pomocą głosu. Usprawnianie akcentu, praca nad intonacją czy rytmem są to jedne z ostatnich etapów modelu rehabilitacji – a nie każdy do tego momentu dochodzi. Dlatego też laryngektomowani mocno wspomagają się gestykulacją, co ułatwia rozmowę.

Dość wcześnie po operacji pojawia się pseudoszept, jednakże zbyt długie porozumiewanie się za jego pomocą zmniejsza szansę rozwoju mowy przełykowej. Zdarza się też, że niektóre osoby po usunięciu krtani nie chcą rezygnować z pseudoszeptu. Zjawisko to często dotyczy kobiet, które czują wewnętrzny opór przed mówieniem opartym na odbiciu. Powstający dźwięk jest dla nich nieprzyjemny, niepasujący do dawnego kobiecego głosu. W przypadku mężczyzn zdarza się, że wolą posługiwać się pseudoszeptem, ponieważ ich mowa przełykowa wydaje się zbyt donośna i przenikliwa – trudno im opanować wysokość dźwięków. Wówczas należałoby zachęcić pacjentów do dalszej nauki mowy zastępczej, tłumacząc, że praca logopedy nie polega jedynie na wywołaniu dźwięcznego odbicia, ale również na udoskonalaniu mowy – zatem to, co pojawi się na początku, nie oznacza, że będzie mową końcową.

Mowa przełykowa, inaczej zastępcza, powstaje w pseudogłośni, którą tworzą usta przełyku lub zwieracz gardłowo-przełykowy. Zbiornikiem powietrza w zastępstwie tchawicy jest przełyk. Powietrze usuwane z przełyku ruchem antyperystaltycznym wprowadza w drgania pseudogłośnię, tworząc dźwięk podstawowy – dźwięczne odbicie – ruktus. Uzyskanie dźwięcznego odbicia daje możliwość dalszego rozwijania mowy alaryngealnej. Na początku terapii logopedycznej jednym z najważniejszych celów (a zarazem powodem stresu dla wielu pacjentów) jest właśnie uzyskanie ruktusu.

Jeśli w gabinecie logopedycznym pojawi się osoba po usunięciu krtani, jest to znak, że chce się podjąć pewnych działań. Nawet jeśli będzie chciała uzyskać pomoc przy obsłudze elektronicznego aparatu dźwiękowego lub doskonalić mowę przetokową, warto udzielić jej wsparcia. Pacjenta należy słuchać – nie tylko narzucać własne procedury działania. W Polsce powszechnie przyjęto, że najlepszym sposobem porozumiewania się po usunięciu krtani jest mowa przełykowa. Zrodziła się być może nawet pewna niechęć zarówno wobec protez głosowych, jak i wobec aparatów elektronicznych. Kierunkiem oddziaływań logopedy jest usprawnianie, reedukowanie, nauczanie mowy przy wykorzystaniu wszelkich możliwości w zgodzie z wolą pacjenta. Temat mowy przełykowej winien się pojawić w gabinecie, ponieważ jest to rzeczywiście efektywna i naturalna forma porozumiewania się, jeśli jednak pacjent nie chce się jej uczyć, należałoby dążyć do osiągnięcia celu, jakim jest komunikowanie się z zastosowaniem metod odpowiednio dobranych do potrzeb laryngektomowanego.

Czynniki decydujące o rozwoju mowy przełykowej

Poziom mowy przełykowej zależy od wielu czynników, m.in. od budowy przełyku, ciśnienia wewnątrzprzełykowego, słuchu i odczynu po radioterapii (M. Kuśnierkiewicz i inni, 2003). Magdalena Kowalczuk (2002) wyszczególniła cztery zasadnicze czynniki, dzięki którym mowa przełykowa może się rozwinąć:

 • przedoperacyjne (wiek, płeć, inteligencja, wykształcenie, stan słuchu i uzębienia, umiejscowienie zmian nowotworowych w krtani),
 • związane z leczeniem operacyjnym i napromieniowaniem (rozległość zabiegu operacyjnego; laryngektomia; laryngektomia z wycięciem tkanek szyi; laryngektomia z resekcją gardła dolnego, zachyłka gardła dolnego i nasady języka; porażenie nerwu XII; pozostawienie lub usunięcie kości gnykowej),
 • związane z przebiegiem pooperacyjnym (czas zalegania drenu przełykowego; przetoki do gardła dolnego i przełyku; przebieg leczenia promieniami X lub gamma,
 • będące następstwem leczenia chirurgicznego (morfologia zastępczego narządu głosowego – kształt i poziom pseudogłośni; kształt gardła dolnego i zachyłki gardła dolnego; czynność przełyku jako zastępczego zbiornika powietrza; napięcie ust przełyku; choroby współistniejące; zawód i zatrudnienie po operacji; stosunek rodziny i otoczenia; stan psychiczny związany z sytuacją po zabiegu).

Można przyjąć, że im więcej niesprzyjających uwarunkowań, utrudniających wykształcenie mowy przełykowej wystąpi u danego pacjenta, tym mniejsza szansa na jej rozwinięcie. Najbardziej obciążającymi przyczynami braku mowy przełykowej są te związane z rozległością operacji: im większy obszar usunięto, tym trudniej dla laryngektomowanego. Ponadto dużym obciążeniem dla procesu terapeutycznego jest zastosowanie leczenia uzupełniającego, np. radioterapii. Pozostałe czynniki mają również duże znaczenie dla rozwoju mowy zastępczej, jednak mimo wszystko niedosłuch, braki uzębienia bądź wiek nie są determinantami decydującymi o skuteczności terapii, a co najwyżej czynnikami obciążającymi. Warto daną osobę zapytać, czy chce się uczyć, czy być może przeżywa jakieś lęki, o których chciałaby porozmawiać. Zalecane jest także spotkanie z psychologiem.

Mimo występowania poszczególnych czynników w zbliżonej formie i na podobnym poziomie, obserwuje się różnice dotyczące tempa oraz stopnia opanowania mowy zastępczej. Maria Kuśnierkiewicz z zespołem (2003) przeprowadziła badania dotyczące wpływu czynników osobowościowych na przebieg procesu rehabilitacyjnego głosu i mowy u osób po operacji całkowitego usunięcia krtani. Przebadano 41 osób: 13 kobiet i 28 mężczyzn w wieku od 38 do 76 lat. Byli to ludzie, którzy opanowali głos i mowę przełykową w stopniu bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, a także osoby posługujące się mową gardłową oraz pseudoszeptem ustno-gardłowym. Uzyskano następujące wyniki:

 • odnotowano wpływ ekstrawersji na rehabilitację głosu i mowy przełykowej w taki sposób, że im wyższy poziom tej cechy osobowości, tym lepsze efekty terapii,
 • zauważono, że osoby bardzo dobrze mówiące miały wysokie wyniki poziomu neurotyzmu (być może było to wynikiem lepszego przystosowania się do choroby i leczenia),
 • laryngektomowani, którzy manifestowali wewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli, osiągali lepszy poziom mowy zastępczej w odróżnieniu od osób, które przypisywały odpowiedzialność za sukcesy i porażki życiowe otoczeniu.

Gotowość do rehabilitacji logopedycznej

W rehabilitacji logopedycznej osób po laryngektomii należy poświęcić dużo uwagi stanowi psychicznemu pacjenta. Nie powinno się bagatelizować objawów depresji. Dysfunkcjonalność sfery psychicznej sprawia, że terapia logopedyczna będzie odbierana jako uświadamianie kalectwa, a nie przeciwdziałanie mu.

Mowa przełykowa, inaczej zastępcza, powstaje w pseudogłośni, którą tworzą usta przełyku lub zwieracz gardłowo-przełykowy. Zbiornikiem powietrza w zastępstwie tchawicy jest przełyk. Powietrze usuwane z przełyku ruchem antyperystaltycznym wprowadza w drgania pseudogłośnię, tworząc dźwięk podstawowy – dźwięczne odbicie – ruktus.

Przygotowywanie do terapii logopedycznej powinno się rozpoczynać jeszcze przed operacją. Zgodnie z zaproponowanym modelem terapii logopedycznej osób po laryngektomii całkowitej (A. Hamerlińska-Latecka, 2015 r.), dobrze by było, aby osoba skierowana na zabieg poznała dobrze mówiącego laryngektomowanego, co więcej: jeszcze przed resekcją mogłaby wykonywać ćwiczenia przygotowujące do wykształcenia mowy przełykowej. Takie oswajanie się z nadchodzącymi zmianami istotnie zaważyć na późniejszej kondycji fizycznej i psychicznej pacjenta.

Ważne jest, aby laryngektomowany czuł gotowość do rozpoczęcia terapii. Gotowość jest swoistym stanem przygotowania do podjęcia zamierzonych działań. Można mówić o gotowości fizycznej i psychicznej. O wiele bardziej widoczna dla specjalistów jest gotowość fizyczna, często też przez nich oceniana. Zaleca się, aby terapię logopedyczną rozpocząć w dzień po usunięciu sondy pokarmowej u pacjenta (M. Kowalczuk, 2002). Warto też sprawdzić, czy pacjent ma jakieś trudności przy połykaniu, czy coś go boli lub czy się zachłystuje. W tym przypadku należałoby dokonać obserwacji w kierunku dysfagii. Jeśli podejmowane już są kroki związane z mową przełykową, wówczas zajęcia należy rozpocząć od ćwiczeń oddechowych oraz wywołać pseudoszept.

O tym, czy pacjent jest gotowy psychicznie do nauki mowy przełykowej, można dowiedzieć się od samego laryngektomowanego lub na podstawie obserwacji. Wskazane by było, aby zadbać o stan emocjonalny pacjenta, udzielić mu wsparcia. W tym zakresie nie powinno się negować uczuć chorego. Trudną sytuację w gabinecie można przemilczeć, wysłuchać pacjenta – być przy nim. Jeśli...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy