Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki logopedy

5 marca 2018

NR 11 (Styczeń 2016)

Jąkanie u dzieci w wieku przedszkolnym

955

Rodzic zgłaszający dziecko do logopedy przedstawia zwykle problem jednoznacznie: „Moje dziecko się jąka!”. Czy jest to jąkanie, określane mianem wczesnodziecięcego, czy też są to niepłynności funkcjonalne? A jeśli to pierwsze, czy wymaga terapii? Odpowiedzi nie są łatwe. Analiza zgromadzonego materiału diagnostycznego umożliwia ich udzielenie oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – dobranie odpowiedniej metody terapeutycznej dla dziecka i jego rodziców. Dzieci w wieku przedszkolnym uczestniczą bowiem w procesie diagnozy oraz terapii wraz z rodzicami.

Jąkanie jest zjawiskiem złożonym, mającym zróżnicowaną postać, biorąc pod uwagę zarówno przyczyny powstania, jak i jego przebieg. Niezależnie od podejścia, w terapii jąkania wczesnodziecięcego dominuje obecnie przekonanie, iż diagnozę u małych dzieci należy rozumieć bardzo szeroko. Powinna ona objąć zarówno samo dziecko, jego rozwój, mocne i słabe strony, objawy główne i towarzyszące niepłynności w mowie dziecka, jak i jego otoczenie – reakcje rodziców, relacje panujące w rodzinie itp. Ważny jest także stosunek dziecka do własnej mowy. Jąkanie zazwyczaj nie jest zjawiskiem izolowanym, nakłada się na inne trudności, charakterystyczne dla wieku dziecięcego, i jeśli chcemy, by dziecko odnosiło sukcesy w komunikacji językowej, powinniśmy ująć w diagnozie jak najwięcej czynników istotnych dla owej komunikacji.

POLECAMY

Pierwsze oznaki jąkania

Niepłynność w mowie dziecka bywa zauważana nie tylko przez rodziców, ale także przez wychowawców przedszkolnych czy pediatrów. Warto poinformować więc pediatrę o istnieniu praktycznego narzędzia, stanowiącego pomoc w podjęciu decyzji o skierowaniu dziecka do logopedy. Jest to lista kontrolna dla lekarzy, zamieszczona w publikacji „Dziecko, które się jąka. informacje dla pediatry” (Guitar, Conture, 2012). Nauczyciele mają możliwość skorzystania z publikacji: „Jak mówić w szkole o jąkaniu? Podręcznik dla nauczycieli i logopedów” (Scott L., Guitar C., 2012), gdzie znajdą Listę kontrolną dla nauczycieli. Nauczyciele przedszkola oraz nauczania wczesnoszkolnego mogą ponadto skorzystać z pozycji: Kto-kto-kto robi hu-hu-hu? (Schneider 2014), by z jej pomocą poruszyć temat jąkania w grupie, ułatwiając tym samym funkcjonowanie społeczne dziecka z niepłynnością, zanim jeszcze zapadnie decyzja o podjęciu terapii. 

 

Początkowo istnieje predyspozycja do wystąpienia jąkania, następnie działają czynniki wyzwalające jąkanie, w czasie późniejszym zaś czynniki stabilizujące, utrwalające.

 

Zadaniem logopedy jest rozstrzygnąć, czy niepłynności w mowie dziecka mają charakter niepłynności zwykłych, czy też jest to jąkanie. Należy także odróżnić jąkanie m.in. od niepłynności spowodowanej porozumiewaniem się więcej niż w jednym języku, giełkotu, jąkania neurogennego. Logopeda przed pierwszą sesją diagnostyczną ma możliwość zebrania podstawowych informacji na temat dziecka i jego mowy – może wykorzystać w tym celu kwestionariusze badań przesiewowych (np. Arkusz Wstępnego Badania Przesiewowego, Kelman, Nicholas, 2013; Ocena Ryzyka Jąkania, Węsierska, Jeziorczak, w druku). Zawierają one opis problemu według rodziców (m.in. objawy główne i towarzyszące, reakcje dziecka i rodziców na jąkanie, stosowane sposoby pomocy dziecku, poziom zaniepokojenia rodziców, historia jąkania w rodzinie, wpływ jąkania na gotowość dziecka do mówienia, informacje o rozwoju mowy, języka oraz umiejętności dziecka w zakresie mowy i języka). Mogą oni wypełnić formularz w domu i przesłać go logopedzie, by ten podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia pełnego badania logopedycznego lub tylko o poradnictwie i obserwacji. W razie stwierdzenia potrzeby takiego badania można poprosić rodziców, by nagrali reprezentatywne próbki mowy dziecka w sytuacjach codziennych (dziecko może niechętnie wypowiadać się w gabinecie przed obcą osobą), a także o przyniesienie ulubionej zabawki dziecka (w przypadku dzieci małomównych lub nieśmiałych). Poza sesją diagnostyczną z dzieckiem w obecności rodziców warto odbyć drugą, tylko z rodzicami, gdyż w obecności dziecka udaje się zazwyczaj omówić jedynie podstawowe informacje. Możliwe, że konieczna będzie kolejna sesja z dzieckiem, by dokładniej ocenić trudności współistniejące z jąkaniem lub wskazana będzie konsultacja ze specjalistą w innej dziedzinie. 

Pełne badanie logopedyczne

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), stanowiąca system służący do opisu stanu zdrowia oraz stanów ze zdrowiem powiązanych, podaje logopedom ramy, w jakie rozpiętość objawów związanych z jąkaniem daje się wpisać. Przedstawia je tabela 1, przygotowana na podstawie: Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), 2009; Walther, materiały szkoleniowe, 2015; Schneider, materiały szkoleniowe, 2015; Empfehlungen für die Diagnostik bei Stottern, IVS 2014, s. 4–6.

Pełna diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym powinna objąć trzy podstawowe obszary: objawy jąkania, reakcje psychiczne na jąkanie oraz czynniki ryzyka (Sandrieser, Schneider 2015). Diagnozowanie objawów jąkania obejmuje ich ocenę ilościową, jakościową, czas trwania oraz przebieg, a także obecność objawów towarzyszących (reakcje unikania, walki lub odroczenia). Wyniki pozwalają stwierdzić, czy mamy do czynienia z jąkaniem, a jeśli tak – jaki jest stopień natężenia objawów. W obszarze psychicznych reakcji na jąkanie interesuje nas, w jaki sposób dziecko radzi sobie z dolegliwością. Sprawdzamy, czy występują reakcje unikania, czy jąkanie to temat tabu, jak dziecko reaguje na jąkanie od strony poznawczej (nastawienie i uczucia wobec siebie jako mówcy, do mówienia i do jąkania) i emocjonalnej (np. złość, strach). Ponadto w obszarze czynników ryzyka sprawdzamy, jakie są mocne i słabe strony w zakresie zdolności komunikacyjnych dziecka (np. radość z mówienia, zaburzenia rozwoju mowy) oraz oceniamy ryzyko ze strony czynników środowiskowych (silne zaniepokojenie i niepewność rodziców w reakcji na jąkanie lub też – niezależne od jąkania – wysokie wymagania rodziców) (Sandrieser, Schneider 2015). Pozostałe obszary (m.in. rozwój ogólny, rozwój mowy, dwujęzyczność) badamy, wykorzystując obserwację, wywiad z rodzicem oraz wykonując standardowe badanie mowy dziecka.

Obszary badań można również podzielić tematycznie, według czynników mających wpływ na powstanie i przebieg jąkania:

  • czynniki fizjologiczne,
  • mowa i język,
  • środowisko,
  • czynniki psychologiczne (Kelman, Nicholas 2013).

Do zapisywania wyników obserwacji oraz danych z wywiadu możemy wykorzystać gotowe formularze diagnostyczne (patrz: tabela), pozwalające ocenić sposób funkcjonowania dziecka na różnych płaszczyznach rozwojowych lub zestaw formularzy pełnej, szeroko pojętej diagnozy jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym, zawierający również aplikację Licznik niepłynności (narzędzie do zliczania sylab w próbce mowy, podliczania i porównywania różnych rodzajów niepłynności oraz mierzenia czasu trwania epizodów jąkania) (Węsierska, Jeziorczak, w druku).

 

Tabela 1. Klasyfikacja objawów jąkania wg ICF
  Funkcjonowanie i niepełnosprawność

Czynniki kontekstowe

Składniki klasyfikacji

Funkcje i struktury ciała Aktywność i uczestniczenie Czynniki środowiskowe

Czynniki osobowe

Dziedziny

Funkcje ciała
Obszary ciała
Obszary życia
(zadania, działania)
Wpływy
zewnętrzne na
funkcjonowanie i niepełnosprawność

Wpływy
wewnętrzne na
funkcjonowanie i niepełnosprawność

Komponenty

Zaburzenie płynności mowy Komunikacja codzienna Wsparcie (relacje), nastawienie otoczenia

Reakcje na jąkanie: zachowanie, emocje, poznanie

Zagadnienia do oceny – ogólne

Ocena objawów głównych na poziomie funkcji ciała Ocena kompetencji komunikacyjnej Ocena czynników wspierających lub barier w otoczeniu jąkającej się osoby

Opis sytuacji osobistej

Zagadnienia szczegółowe

Ilościowe i jakościowe aspekty przedłużeń, powtórzeń i blokad. Występowanie współruchów i reakcji wegetatywnych. Wpływ objawów na sposób mówienia Możliwości niewerbalnego i werbalnego uczestnictwa w rozmaitych dziedzinach życia w(np. wypowiedzi na forum grupy w przedszkolu) Nastawienie lub sposoby zachowania ułatwiające lub utrudniające uczestnictwo (np. otwarty, akceptujący stosunek do jąkania ze strony nauczyciela i rówieśników to duży plus w odniesieniu do uczestnictwa i jakości życia jąkającego się dziecka, istnienie tabu po stronie otoczenia rozumiane jest jako bariera)

Obok informacji obiektywnych (wiek, płeć itd.) także historia i zasoby indywidualne pacjenta: osobiste, subiektywne doświadczenia i wypływające z nich nastawienie (oceny i emocje dotyczące jąkania), kształtujące styl radzenia sobie z jąkaniem

Wybrane narzędzia
(w języku polskim)

Lista kontrolna dla lekarzy (Guitar, Conture, 2012).
Arkusz Wstępnego Badania Przesiewowego (Kelman, Nicholas, 2013),
DJ – Diagnoza Jąkania u Dzieci w Wieku Przedszkolnym (Węsierska, Jeziorczak, w druku)
Próba Sylabowa Do Oceny Niepłynności Mówienia (Kurkowski, 2003)
Arkusz Pomiaru Jąkania (tłum. Węsierska) 
Wywiad
Obserwacja
DJ – Diagnoza Jąkania u Dzieci w Wieku Przedszkolnym (Węsierska, Jeziorczak, w druku) 
Wywiad (rodzice, nauczyciele)
KiddyCAT (Vanryckeghem, Brutten, 2015)
Skala Reakcji na Niepłynność Mówienia (Tarkowski 2011)
Lista kontrolna dla nauczyciela (w: Jak mówić w szkole o jąkaniu, 2012)
DJ – Diagnoza Jąkania u Dzieci w Wieku Przedszkolnym (Węsierska, Jeziorczak, w druku)
Wywiad
Obserwacja

KiddyCAT (Vanryckeghem, Brutten, 2015)
DJ – Diagnoza Jąkania u Dzieci w Wieku Przedszkolnym (Węsierska, Jeziorczak, w druku) 
Obserwacja 
zachowań pragmatyczno-komunikacyjnych oraz reakcji emocjonalnych

 

Opinie rodziców są subiektywne, ale dane, jakie w rozmowie z nimi gromadzimy, mają duże znaczenie (genetyka, pojawienie się i przebieg jąkania, dotychczasowa terapia). Bardzo ważne są postawy i uczucia rodziców wobec jąkania, gdyż z czasem zwykle przejmowane są one przez dziecko (Guitar, Peters, 2014). 

Standardowo badanie dziecka nagrywamy kamerą wideo, by móc poddać nagranie analizie i dokładnie określić rodzaj trudności, z jakimi boryka się dziecko. W wypadku nagrania audio warto zwrócić baczniejszą uwagę na objawy niemożliwe do zarejestrowania tą metodą i niezwłocznie je notować. Częstotliwość objawów jąkania oraz wzorzec jąkania (objawy przeważające) możemy określić w krótkim czasie, licząc sylaby niepłynne, wypowiedziane przez dziecko (w minimum 300 sylabach), np. w czasie zabawy z rodzicem. Obliczeniom procentowym podlega liczba niepłynnie wypowiedzianych sylab w 100 sylabach oraz liczba objawów danego rodzaju w odniesieniu do całkowitej liczby zaobserwowanych objawów. Ten sposób mierzenia objawów niepłynności wymaga od logopedy wcześniejszego treningu i sporej uważności, by zapewnić jego rzetelność. Do pomiarów wykorzystujemy urządzenia mechaniczne (najprostsze: naciskamy na przycisk w momencie niepłynności, licząc jednocześnie wypowiedziane sylaby; bardziej zaawansowane, np. True Talk), aplikacje na telefony komórkowe (np. Syllables and Disfluency Counter), programy komputerowe (np. Natkes Online-Silbenzähler, Praat). W wypadku dziecka bilingwalnego, które posługuj...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy