Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki logopedy

20 marca 2018

NR 24 (Marzec 2018)

Zaburzenie artykulacji jako przyczyna opóźnionego rozwoju mowy

909

Dzieci, u których obserwuje się poważne zaburzenia artykulacji, mogą wolniej rozwijać pozostałe podsystemy językowe, choć brak jest czynników jednoznacznie wpływających na takie zaburzenie, np. problemów ze słuchem, neurologicznych czy intelektualnych. Konsekwencją takich opóźnień mogą być problemy z nauką i zaburzenia zachowania, czasem bardzo poważne. One z kolei – wtórnie – mogą przyczyniać się do pogłębiania problemów z mową. 

Przyglądając się dzieciom w okresie rozwoju mowy, które bardzo wolno lub w sposób niewłaściwy nabywają sprawności fonologiczne, nie sposób nie zauważyć, że im poważniejszy jest stopień zaburzenia artykulacji, tym częściej wolniej przebiega także nabywanie kompetencji leksykalnych, gramatycznych czy pragmatycznych. 
Oba przywołane w tytule terminy mają w literaturze i praktyce logopedycznej różną konotację, więc we wstępie warto uściślić, do jakich definicji będziemy się odwoływać.

POLECAMY

Definicje zaburzeń artykulacyjnych 

Zaburzenie artykulacji jest najczęściej występującym zaburzeniem mowy, definiowanym jako „trudności w zakresie wybrzmiewania głosek wynikające z nieprawidłowości anatomicznych lub fizjologicznych artykulatorów bądź obwodowego układu nerwowego” (Czaplewska 2012, s.81.). Może występować jako zjawisko izolowane (dyslalia, dysglosja) bądź jako zjawisko współtowarzyszące innym zaburzeniom mowy – mowie rozszczepowej, dysartrii, oligofazji, SLI itp.

Słowo „opóźniony” oznacza opóźnione rozpoczęcie i jest to pewien objaw, symptom. Opóźnienie rozwoju mowy oznacza zjawisko „wolniejszego wykształcania się zdolności percepcyjnych lub (i) ekspresyjnych danego dziecka w porównaniu z jego rówieśnikami, które powoduje, że dynamika rozwoju tych zdolności jest odmienna od normalnej” (Jastrzębowska, 2003, s.37). Przyczyny tego stanu mogą być różne, czasem nieustalone. Tempo opanowywania poszczególnych etapów rozwoju mowy (gdy już się rozpoczną) może być zgodne z normami, szybsze lub wolniejsze.
Należy podkreślić, że opóźniony rozwój mowy może dotyczyć różnych podsystemów języka (Pruszewicz 1992, s. 234):

  • fonetyczno-fonologicznego (wolniejsze przyswajanie fonemów),
  • syntaktyczno-morfologicznego (wolniejsze przyswajanie zasad gramatycznych),
  • semantyczno-leksykalnego (uboższy słownik),
  • zdaniowo-semantycznego (budowanie łatwiejszych i krótszych wypowiedzi).

Wolniejsze przyswajanie głosek to opóźnienie rozwoju mowy w aspekcie fonetyczno-fonologicznym. Obserwuje się w nim liczne elizje i substytucje, rzadziej deformacje, które są charakterystyczne dla dyslalii lub dysglosji. Pojawiające się z opóźnieniem głoski odzwierciedlają kolejność przyswajania dźwięków mowy w ontogenezie.

Zaburzenie artykulacji również dotyczy aspektu fonetyczno-fonologicznego, ale częstsze są deformacje. Tempo przyswajania fonemów jest zgodne z normą. 

W przypadku dziecka niezrozumiała mowa może skutkować zaburzeniami zachowania w wieku rozwojowym, np. nieśmiałością i wycofaniem, ale też agresją.

Wnioski z obserwacji mowy dzieci z zaburzeniami artykulacji

Obserwując dzieci i młodzież, u których występuje mocno nasilone zaburzenie artykulacji, odnosiłam niejednokrotnie wrażenie, że mowa tych dzieci jest specyficzna nie tylko z powodu wymowy. Zadałam zatem pytania: Czy zaburzenie artykulacji może się przyczynić do opóźnienia rozwoju mowy w zakresie obejmującym inne sprawności niż fonetyczno-fonologiczne? Czy małe dziecko, u którego występują nasilone objawy zaburzeń artykulacji, rozwija w odpowiednim tempie leksykę, gramatykę, pragmatykę?

Większość dzieci z nasilonymi zaburzeniami artykulacji, które miałam okazję obserwować, to były dzieci z dysglosją – wadami spowodowanymi czynnikami organicznymi zlokalizowanymi w obwodowym narządzie mowy – rozszczepami podniebienia, poważnymi zaburzeniami zgryzowymi, przyrośniętym wędzidełkiem podjęzykowym. Zaburzenia artykulacji u tych dzieci były tak nasilone, że wpływały negatywnie na rozumienie ich mowy, co oznacza, że ich wypowiedzi słownych nie mogły zrozumieć osoby obce, a nawet spokrewnione. Nie oznacza to jednak, że te dzieci (młodzież) nie chcą się komunikować.

Zaburzenia artykulacji a rozwój komunikacji

W 1. r.ż. dziecko porozumiewa się za pomocą gestów, krzyku, płaczu. W 2. r.ż. powoli ten sposób komunikacji zaczyna być wypierany przez umiejętność mówienia – najpierw są to proste komunikaty, potem stopniowo coraz bardziej skomplikowane. Dziecko, które nie może się komunikować za pomocą zrozumiałej mowy, w dalszym ciągu używa pierwotnych sposobów komunikacji. Rodzice i opiekunowie mówią wtedy o przedłużającym się „buncie dwulatka”. Dziecko szybko uczy się radzić w tej, wydawałoby się, trudnej sytuacji. Opanowuje kilka słów oznaczających przede wszystkim potwierdzenie i zaprzeczenie oraz kilka podstawowych żądań. Resztę przekazuje za pomocą gestów, nie zawsze akceptowalnych społecznie. Otoczenie nieświadomie buduje komunikaty zaczynające się od „czy”, by ułatwić takiemu rozmówcy wypowiedź, ale również ułatwić sobie zrozumienie jej komunikatu – szybciej można się bowiem porozumieć w ten sposób niż w sytuacji, gdy wielokrotnie prosi się o powtórzenie niezrozumiałego zdania. Dziecko także się uczy, że za pomocą krótkiej wypowiedzi szybciej osiąga pożądany cel, więc traci motywację do rozwijania mowy. Z punktu widzenia pragmatyki wypowiedź taka jest skuteczna, a więc wystarczająca. Czy jednak dziecko rozwija w sposób czynny leksykę i składnię? Czy będzie potrafiło zbudować dłuższą wypowiedź o nienajprostszej konstrukcji?

Sytuacja taka jest trudna z punktu widzenia społecznego – niezrozumiała mowa uniemożliwia pełnienie wielu funkcji społecznych. W przypadku dziecka może się to wiązać z zaburzeniami zachowania w wieku rozwojowym, np. nieśmiałością i wycofaniem, ale też agresją. Brak zrozumienia mowy dziecka (nadawcy) może w konsekwencji prowadzić do braku motywacji do jej rozwijania. Tymczasem na możliwość wystąpienia opóźnionego rozwoju na skutek braku motywacji do mówienia wskazywał już Antoni Pruszewicz (1992).

Zaburzenia artykulacji a rozwój leksyki 

Wolno rozwijające się słownictwo wpływa na wolniejsze opanowywanie artykulacji (Łobacz 2005). W rozwoju mowy w ontogenezie te dwie sprawności warunkują się wzajemnie. Proces rozwoju słownictwa czynnego jest bezwzględnie skorelowany z rozwojem artykulacji i na odwrót. Opóźnienie jednego powoduje wolniejszy rozwój drugiego podsystemu.

W przypadku zamazanej artykulacji trudniejsze pod względem fonetycznym wyrazy nie mogą być wymawiane zrozumiale, więc dzieci z nich rezygnują, dążąc do skutecznego komunikatu. Mowa ogranicza się do wyrazów dźwiękonaśladowczych, słów prostszych pod względem struktury, a komunikacja – do gestów i krzyku. Skutkuje to brakiem tzw. gotowości słownej – przypominania sobie słów podczas mówienia, przy zachowanym rozumieniu tych słów.

Programując terapię, warto zawsze jednocześnie opracować sprawności fonetyczno-fonologiczne i leksykalne, czyli utrwalając prawidłową artykulację głoski, wbudowywać ją w słowa, które dziecko może poznać. Nowe desygnaty prezentować w sposób polimodalny – odnosząc się nie tylko do obrazków, ale także do prawdziwych przedmiotów i osób, poznawanych za pomocą dotyku, słuchu i węchu.

Zaburzenia w zakresie składni 

Ograniczenie wypowiedzi można obserwować również na poziomie składni. Krótsze zdania są preferowane przez odbiorców, bo można je łatwiej zrozumieć, domyślić się z kontekstu. W ekstremalnej sytuacji odbiorcy oczekują od dziecka wyłącznie potakiwania lub przeczenia, gdyż nie chcą wkładać wysiłku w próby zrozumienia zamazanej artykulacji. W sytuacji szkolnej nauczyciele dopuszczają ocenianie tylko wypowiedzi pisemnej, utwierdzając ucznia (i jego rodzica), że umiejętność poprawnego wypowiadania się dźwiękowego nie jest obligatoryjna.

Dziecko buduje zdania, których długość i stopień złożoności jest niższy niż można oczekiwać od dziecka w tym wieku. Czasem wypowiedź ogranicza się do monosylab lub pojedynczych słów

Dziecko zatem buduje zdania, których długość i stopień złożoności jest niższy niż można oczekiwać od dziecka w tym wieku. Czasem wypowiedź ogranicza się do monosylab lub pojedynczych słów.

Zaburzenia artykulacji a morfologia (fleksja i słowotwórstwo) 

W przypadku morfologii rzadziej obserwowane są opóźnienia, ale na skutek braku „treningu” mówienia mogą występować błędy językowe dotyczące trudniejszych form, np. odmiany czasowników przez czasy lub rzeczowników przez przypadki. Dłużej utrzymują się formy swoistej mowy dziecięcej, dziecku trudniej zrozumieć zasady rządzące wyrazami należącymi do tej samej rodziny wyrazów, np. myjka – coś do mycia.

Rozumienie mowy a słownictwo czynne 

Najczęściej zaburzenia ekspresji mowy nie warunkują zaburzeń ekspresyjno-recepcyjnych, ale nie możemy mieć pewności, czy dziecko, które nie rozwija należycie ekspresji mowy, mówi mało, nie otrzymuje informacji zwrotnych o jakości swoich wypowiedzi, na pewno w sposób dostateczny rozwija swoją kompetencję językową (wiedzę na temat języka).

Czy zaburzenia artykulacji przyczyniają się do opóźnienia rozwoju mowy? 

Niewielkie zaburzenia artykulacji, obejmujące niewielką liczbę fonemów lub deformacje dotyczące pojedynczych cech fonetycznych, najczęściej nie wpływają na zrozumiałość mowy. Konsekwencje takich zaburzeń mogą być nawet niezauważalne w życiu społecznym, gdyż pozostałe podsystemy języka rozwijają się prawidłowo.

Jeśli jednak zaburzenie artykulacji obejmuje większą liczbę fonemów oraz występują deformacje, które wpływają na zrozumiałość mowy, konsekwencje mogą być zauważalne w życiu społecznym, a pozostałe podsystemy języka będą rozwijać się wolniej. Warto pamiętać, że nawet niewielkie zaburzenie artykulacji może w pewnych sytuacjach powodować wstyd, zażenowanie, lęk (logofobię), a w rezultacie – niechęć do mówienia (Spionek 1981).


Jeśli zaburzenie artykulacji obejmuje większą liczbę fonemów oraz występują deformacje, które wpływają na zrozumiałość mowy, konsekwencje mogą być zauważalne w życiu społecznym, a pozostałe podsystemy języka będą rozwijać się wolniej.

Przypadek Szymona

U Szymona (7 lat i 9 miesięcy, kl. I) stwierdzono opóźniony rozwój mowy na poziomie wszystkich systemów językowych, zaburzenia artykulacji. Do wieku 5 lat chłopiec mówił niezrozumiale, tylko rodzice potrafili się z nim komunikować. Od wieku 3 lat do 6 lat był pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania (terapia logopedyczna raz w tygodniu oraz zajęcia z psychologiem). Obserwowano częste infekcje górnych dróg oddechowych, ale badanie laryngologiczne wykazało prawidłowy słuch. W wieku 5 lat przeprowadzono diagnozę i rozpoznano rozszczep podśluzówkowy. W ciągu 1,6 r. od postawienia tej diagnozy usunięto pod narkozą wszystkie zęby z próchnicą...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy