Dołącz do czytelników
Brak wyników

Możliwości terapii zaburzeń komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością za pomocą metody integracji sensorycznej

Artykuły z czasopisma | 13 października 2017 | NR 19
0 1540

Jak wygląda zaburzenie natury sensorycznej u dzieci z niepełnosprawnościami? Za pomocą jakich metod integracji sensorycznej należy z nimi pracować, aby je zaktywizować i skupić się na ich doznaniach wielozmysłowych?

Czym jest metoda integracji sensorycznej?

Integracja sensoryczna jest procesem neurologicznym organizującym wrażenia płynące z ciała i środowiska tak, by mogły być wykorzystane do celowego działania, czyli do reakcji adaptacyjnej. Opisany proces opiera się na realizowanym przez mózg rozpoznawaniu, segregowaniu i interpretacji bodźców, a następnie – na łączeniu ich ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, by odpowiedzieć na wymagania płynące ze środowiska. Informacje te pochodzą z receptorów wzrokowych, słuchowych, przedsionkowych, czyli równoważnych, dotykowych, proprioceptywnych, węchowych i smakowych. Prawidłowo odbierane i przetwarzane informacje sensoryczne mogą być użyte do formułowania percepcji, planowania ruchu, napięcia mięśniowego, postawy, emocji, uczenia się i wielu innych procesów.

Objawy nieprawidłowego przetwarzania sensorycznego u dzieci z niepełnosprawnościami

Rodzaje zaburzeń integracji sensorycznej można zdefiniować ze względu na przyczyny ich powstawania jako pierwotne i wtórne. W pierwszej kategorii widoczne są nieprawidłowo funkcjonujące struktury anatomiczne, takie jak móżdżek, zwoje podstawy mózgu i dróg piramidowych, które przyczyniają się do tworzenia nieprawidłowych odpowiedzi ruchowych. Wtórne przyczyny to zbyt mała liczba doświadczeń motorycznych lub nieprawidłowy rozwój ruchowy. Podobnie odnieść się można do pozostałych zmysłów, gdy dziecko, wykazując się nieprawidłowym odbiorem informacji z pozostałych kanałów, reaguje nieadekwatnie na bodźce.

POLECAMY

Zaburzenia sensoryczne u dzieci z porażeniem mózgowym

Bez względu na różnorodne objawy kliniczne czy uszkodzenia mózgu zaburzony zostaje modyfikacyjny i hamujący wpływ kory mózgowej i ośrodków podkorowych na pierwotne odruchowe wzorce ruchu i postawy. Obserwowane uszkodzenia móżdżku, zwojów podstawy mózgu i drogi piramidowej skutkują nieprawidłowym opracowywaniem informacji sensorycznych, co powoduje powstawanie nieprawidłowych odpowiedzi ruchowych. Na dodatek układ dotykowy, systemy przedsionkowy i proprioceptywny, postrzeganie wizualne i lateralizacja bardzo ściśle łączą się ze sobą, a zaburzenia w ich obrębie powodują wadliwy odbiór bodźców i nieprawidłowe postrzeganie otaczającego świata. Wywołują w efekcie nieprawidłowy obraz rzeczywistości i schematu własnego ciała. Nieprawidłowościom ruchowym towarzyszy niejednokrotnie opóźnienie rozwoju psychoruchowego, występowanie niedowładów kończyn, ruchów mimowolnych, nieprawidłowości o typie niezborności ruchów, zaburzenia zachowania, epilepsja, zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej, różnego typu nieprawidłowości w rozwoju mowy itp. Skutkiem tego są zaburzenia w kształtowaniu się linii środkowej ciała oraz obustronnej koordynacji.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci z autyzmem

Nieprawidłowości u dzieci z autyzmem obejmują: niezdarny język ciała, ograniczony zakres lub niewłaściwe stosowanie mimiki, szczególne, sztywne spojrzenie, trudności w utrzymaniu bliskiego kontaktu fizycznego, niezgrabność ruchową, przy czym nie wszystkie te cechy muszą być obecne jednocześnie. W obrębie dużej motoryki zauważa się: niezdarność, kłopoty z równowagą podczas chodzenia, co prowadzi do chwytania się ludzi i przedmiotów, wpadanie na różne obiekty, strach przed wspinaniem, niechęć do fizycznej eksploracji otoczenia, trudności w jeździe na rowerze, brak koordynacji podczas uprawiania sportów. W zakresie małej motoryki ujawniają się: trudności z używaniem nożyczek, zawiązywaniem butów oraz odręcznym pisaniem. Nieprawidłowa jest też orientacja wzrokowa, przestrzenna. Ważne jest także skupianie się na szczegółach, a nie na obrazie, werbalne oznaczanie wszystkich elementów otoczenia, gdyż to jedyny sposób na przynajmniej częściowe przetwarzanie bodźców wzrokowych.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci z zespołem Downa

Ich funkcjonowanie sensomotoryczne cechują niejednokrotnie hipotonia, uogólniona wiotkość więzadłowa, przetrwałe odruchy wczesnodziecięce, zaburzenia równowagi, nieprawidłowa koordynacja, objawy dyspraksji, nieprawidłowości ortopedyczne, niski poziom informacji zwrotnej, czucia pozycji i ruchu, słaby poziom sekwencyjności, opóźnienia w rozwoju rotacji kciuka, zaburzenia modulacji i różnicowania bodźców dotykowych, wady wzroku oraz niska uwaga wzrokowa, eksploracja wzrokowa otoczenia, wada oraz wolniejszy rozwój dróg słuchowych w pniu mózgu, anatomiczne anomalie w obrębie czaszki, częste infekcje ucha środkowego.

Niepełnosprawność wzrokowa wiąże się z powstawaniem zaburzeń posturalnych, a co za tym idzie – z nieprawidłowym planowaniem motorycznym, nieprawidłowym schematem własnego ciała, a w dalszej kolejności z zaburzeniami orientacji przestrzennej. W efekcie następuje deprywacja bodźców przedsionkowo-proprioceptywnych i dyspraksja.

Konsekwencją nieprawidłowości przetwarzania sensorycznego są trudności w obrębie motoryki dużej i sprawności grafomotorycznej, rozpraszalność uwagi, niska zdolność zapamiętywania oraz deficyty w zakresie wyobraźni przestrzennej.

Wady słuchu u dzieci w sposób oczywisty skutkują trudnościami w nabywaniu kompetencji komunikacyjnych, a bliskość anatomiczna układu przedsionkowego i narządu słuchu wpływa na zaburzenia równowagi, reakcji obronnych i koordynacji ruchów.

Rola terapii metodą integracji sensorycznej w korygowaniu zaburzeń mowy

Podstawą terapii metodą integracji sensorycznej jest umożliwianie dziecku wykonywania aktywności sprzyjających minimalizowaniu jego deficytów rozwojowych. Stopień trudności dotyczący tych aktywności stopniowo wzrasta w miarę czynionych przez dziecko postępów. Zadaniem terapeuty jest taka organizacja otoczenia i sytuacji zadaniowej, aby każde ćwiczenie kończyło się sukcesem. Ważnym aspektem tej terapii jest budowanie motywacji dziecka. Dzieci są zachęcane do aktywnego uczestnictwa w zabawach. Terapia integracji sensorycznej zazwyczaj kojarzy się dziecku z przyjemnością, ale wymaga też od niego dużego zaangażowania i niekiedy sporego wysiłku. Powinnością terapeuty jest umiejętne zachęcanie i prowokowanie dziecka do aktywności nawet wówczas, gdy pewne rodzaje zabaw i ćwiczeń wzbudzają u małego pacjenta niechęć lub lęk. Celem oddziaływań terapeutycznych jest wspomaganie rejestracji, modulacji, umiejętności zaangażowania, inicjowania, dialogowości, myślenia przyczynowo-skutkowego, tworzenia koncepcji, poczucia własnej wartości. Działania terapeutyczne są poprzedzone specjalistyczną diagnozą określającą profil sensoryczny danego dziecka. Ocena jego reakcji posturalnych, integracji odruchów niemowlęcych, napięcia mięśniowego, zmienności i izolacji ruchu, utrzymywania i przenoszenia ciężaru ciała, funkcji okoruchowych, praksji, modulacji sensorycznej, obustronnej koordynacji ruchowej i innych istotnych wskaźników poziomu rozwoju sensorycznego oraz dane z wywiadu z rodzicami i analiza narzędzi diagnostycznych pozwalają stwierdzić występowanie u dziecka nieprawidłowości w rozwoju zmysłów bazowych.

Związek mowy z funkcjonowaniem sensomotorycznym dziecka

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego bez względu na kategorię są rezultatem nieprawidłowego procesu odbioru wrażeń z bazowych systemów zmysłowych. Skutkuje to nieprawidłowościami w zakresie motoryki lub nadmiernym reagowaniem na bodźce zmysłowe. Uogólniając: konsekwencją powyższych nieprawidłowości są trudności w obrębie motoryki dużej, sprawności grafomotorycznej, rozpraszalność uwagi, niska zdolność zapamiętywania, deficyty w zakresie wyobraźni przestrzennej. W dalszej kolejności wywołuje to obniżenie samooceny dziecka, trudności w relacji z rówieśnikami, brak zdolności samoregulacji zachowania i zaburzenia w rozwoju mowy i języka. Symptomy ryzyka nieprawidłowości w rozwoju sprawności językowej możemy obserwować już od narodzin dziecka. Manifestują się w jego reakcji na dotyk, czyli na bliskość podczas karmienia, przytulanie, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, zabawy kontaktowe oparte na zmianach pozycji ciała malucha, przemieszczanie się. We wczesnym okresie rozwoju dziecka możliwy jest już do określenia profil odruchów niemowlęcia oraz preferencji sensorycznych, ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej.

Odruch Moro a rozwój mowy

Jednym z istotnych odruchów w diagnozie sensorycznej jest odruch Moro. Wywołują go: nagłe, zaskakujące zdarzenie dowolnego typu, stymulacja błędnika spowodowana zmianą ułożenia głowy, hałas, nagły ruch lub zmiana siły światła w polu widzenia, ból, zmiana temperatury lub czynności związane z pielęgnacją dziecka. Mogą skutkować nagłym wdechem, chwilowym „zastygnięciem” albo drgnięciem, po którym następuje wydech, hiperwentylacja, przyśpieszenie pulsu, wzrost ciśnienia krwi, zaczerwienienie skóry, płacz dziecka. Niewygaszenie odruchu może skutkować nadwrażliwością na bodźce, pozostawaniem dziecka w stałym czuwaniu. Dziecko z niezintegrowanym odruchem Moro może sprawiać wrażenie bardzo wrażliwego, spostrzegawczego i obdarzonego dużą wyobraźnią, a jednocześnie prezentować potrzebę wycofywania się pod wpływem lęku, doświadczać trudności w procesie uspołeczniania się oraz akceptowaniu i okazywaniu uczuć. Przewlekle utrzymujący się odruch Moro wywołuje trudności związane z układem przedsionkowym, w utrzymaniu równowagi i koordynacji, wskutek czego dziecko unika zadań ruchowych. Wpływa to na jego rozwój emocjonalny, wywołuje uogólniony niepokój, zmienność nastroju, trudności z napięciem mięśniowym, trudności z przystosowaniem do zmian, trudności z podejmowaniem decyzji, niepewność.

Odruch poszukiwania a umiejętność mówienia

Uaktywnia się w 24.–28. tygodniu życia płodowego, a wygasnąć winien w 3.–4. miesiącu życia. Wywoływany jest poprzez delikatny dotyk w okolicy policzka, po czym dziecko odwraca głowę w kierunku bodźca. Łączne występowanie odruchu szukania i ssania umożliwia zwrócenie się w kierunku pokarmu. Odruch ten może ulec osłabieniu, jeśli nie nastąpi jego zaspokojenie. Symptomem przetrwałego odruchu jest trwała wrażliwość i niedojrzałe reakcje na dotyk w obrębie ust. Wskutek tego uaktywniają się problemy z przyjmowaniem stałych pokarmów, a w dalszej kolejności ujawnia się hamowanie rozwoju właściwej kombinacji ruchów języka, koniecznych do połykania. Następstwem tego jest utrzymywanie się ślinienia, które może być obserwowane nawet u dziecka w wieku szkolnym. Bywa, że przekłada się to również na sprawność dłoni, gdyż na skutek niedojrzałych ruchów ssania i połykania utrzymywać się mogą mimowolne ruchy dłoni. Proces ten nazywa się reakcją Babkina, obserwowaną we wczesnej fazie odżywiania dziecka, kiedy to podczas ssania piersi matki współwystępują jednoczesne ruchy ugniatania dłońmi piersi. Odruch ten działa dwukierunkowo, czyli możliwe jest na skutek nacisku na dłonie otwarcie ust i zachęcenie dziecka do ssania. Funkcjonowanie tego mechanizmu wskazuje na istnienie połączenia nerwowego pomiędzy dłońmi a ustami. Dlatego też rozwój prawidłowego wzorca połykania i koordynacji między oddychaniem a czynnościami ust jest warunkiem koniecznym rozwoju mowy. Aktywizacja mięśni w procesie karmienia jest niezbędnym przygotowaniem do gaworzenia i mowy.

Efekty przedłużonego trwania odruchu ssania i poszukiwania to nadwrażliwość w obrębie jamy ustnej, skłonność do wysuwania języka, utrudniającego ssanie i żucie pokarmów, a także ślinienie. Pośrednim skutkiem braku dojrzałych mechanizmów połykania może być wysklepienie się podniebienia. Kolejną trudność stanowią problemy z artykulacją i mową, a także obserwowana często tendencja do poruszania ustami podczas pisania, wycinania nożyczkami czy też innych ruchów precyzyjnych. Przetrwały odruch dłoniowy upośledzać może zdolność do unoszenia przedmiotów za pomocą kciuka i palca wskazującego. Nabycie powyższej umiejętności jest skorelowane z procesem mielinizacji części móżdżku odpowiedzialnej za rozwój ruchów rąk i artykulację. Inne badania wskazały istnienie związku między trudnością stania na jednej nodze a zaburzeniami mowy. Świadczy to o tym, że zarówno kontrola równowagi, jak i szybkie naprzemienne ruchy palców są kontrolowane przez różne części móżdżku. Pod egidą móżdżku działają szlaki przewodzeniowe łączące z układem przedsionkowym i z ruchowymi ośrodkami w korze mózgowej. Rezultatem tego są zaburzenia językowe powiązane z pracą móżdżku. Badania zrealizowane przez różnych badaczy, a w tym przez samą Annę J. Ayres, udowodniły, że integracja bodźców przedsionkowych i dotykowych w niższych partiach mózgu jest warunkiem koniecznym do umożliwienia korze mózgową analizy tych procesów, dzięki czemu możliwe jest zajmowanie się funkcjami symbolicznymi, takimi jak mowa. Wobec tego rozwój mowy jest w pewnym zakresie związany z prawidłową integracją bodźców odbieranych przez receptory układu przedsionkowego. Istotne jest również istnienie powiązania nieprawidłowości przedsionkowych ze słuchowo-werbalnymi trudnościami w uczeniu się. Zdolność rejestracji bodźców słuchowych, ich selekcji odgrywa ważną rolę w kształtowaniu podstawy rozumienia mowy. Nieprawidłowości w tym obszarze skutkują zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Objawiają się one m.in. trudnościami w różnicowaniu fonetycznym słów, lokalizacji bodźca dźwiękowego, błędami językowymi, niezrozumiałą artykulacją, niepokojem spowodowanym dźwiękami otoczenia, trudnościami w różnicowaniu dźwięków, specyficzną prozodią i nadreaktywnością na dźwięki.

Wpływ poruszania się na rozwój mowy

Na rozwój mowy, a zwłaszcza na tworzenie się pojęć, ma wpływ zdolność przemieszczania się i możliwość manipulowania oraz zdobywania wiedzy o stosunkach przestrzennych, obiektach, ich cechach, przy jednoczesnym słuchaniu słownych określeń stosowanych przez osoby dorosłe znajdujące się pobliżu dziecka. Ważną funkcję pełni przy tym zmysł dotyku. Odczucia dotykowe i poziom wrażliwości na nie skłania dziecko bądź zniechęca je do spożywania pokarmów o określonej konsystencji. Nadwrażliwość śluzówki jamy ustnej wywołuje wybiórcze jedzenie. Unikanie twardych potraw obniża sprawność artykulatorów.

Świadomość istnienia zaburzeń integracji sensorycznej i ich roli w nabywaniu kompetencji rozwojowych może przełożyć się na skuteczniejsze niwelowanie wad wymowy i innych nieprawidłowości u dzieci z niepełnosprawnościami.

Sprawność (nie tylko całego ciała), koordynację ruchową, planowanie motoryczne warunkuje poziom napięcia mięśniowego. Skłonność do nieprawidłowego tonusu mięśniowego, zwłaszcza obniżonego, przekłada się na obniżenie napięcia mięśniowego całego aparatu artykulacyjnego. Czynnik ten w połączeniu ze współwystępującą obronnością dotykową wewnątrz jamy ustnej utrudnia nabywanie umiejętności odgryzania, żucia, przełykania śliny i pokarmów, a w konsekwencji wywołuje trudności artykulacyjne. Z kolei niedostateczna wrażliwość na bodźce dotykowe w połąc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy