Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki logopedy

13 października 2017

NR 19 (Maj 2017)

Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii logopedycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową

0 237

W edukacji i terapii logopedycznej ustawicznie zadajemy sobie pytania: Jak dziecko, które nie słyszy lub ma zaburzenia w percepcji na drodze słuchowej odkrywa, zapamiętuje i odtwarza lub tworzy reguły użycia systemu językowego w interakcjach komunikacyjnych? W jaki sposób dziecko z głuchotą prelingwalną w naturalnych sytuacjach społecznych jest aktywnym odkrywcą-twórcą języka podczas komunikowania się z otoczeniem? Jakie formy komunikacji wspomagającej są korzystne dla zróżnicowanych osób z niepełnosprawnością słuchu?

Sposoby komunikowania się

W globalnym świecie dzięki nowoczesnej technologii ludzie mogą komunikować się za pomocą języka mówionego nie tylko w bezpośrednim kontakcie, ale w każdej sytuacji, czasie i miejscu. W codziennej komunikacji interpersonalnej porozumiewanie się uwzględnia wszystkie jej sposoby, tzn. mowę, pismo, język ciała, pantomimikę lub znaki manualne, obrazy. Ważny jest pragmatyczny wymiar przekazu informacji – wypowiedzi, jej skuteczność i zrozumiałość dla odbiorcy w celu realizowania określonego zamierzenia komunikacyjnego (Lechta 2011). Ma to swoje odzwierciedlenie w procesie kształtowania się mowy dziecka w sposób naturalny. Dziecko w trakcie rozwoju staje się członkiem zróżnicowanych przestrzeni społecznych – rodzinnych i pozarodzinnych, w których stosuje się wielość kodów werbalnych i niewerbalnych.

W codziennej komunikacji interpersonalnej porozumiewanie się uwzględnia wszystkie jej sposoby, tzn. mowę, pismo, język ciała, pantomimikę lub znaki manualne, obrazy.

Szansą dla osób z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy jest komunikacja alternatywna lub wspomagająca. Regulacje prawne w tym zakresie określa ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się, obowiązująca w Polsce od 1 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 19 sierpnia 2011 r.). Daje ona prawo m.in. osobie głuchej czy słabosłyszącej do autonomicznego wyboru formy komunikowania się. Czy akt prawny powszechnie obowiązujący oznacza otwartość wobec osób posługujących się językiem migowym? Jest to istotny problem w sytuacji osoby z głuchotą prelingwalną, dla której kształtowanie się mowy w sposób naturalny jest utrudnione lub zaburzone, a opanowanie umiejętności komunikacyjnych bywa wspomagane systemem znaków, np. wzrokowo-ruchowych lub za pomocą komunikacji alternatywnej.

Najczęstsze sposoby komunikowania się osób z wadą słuchu

Bogdan Szczepankowski (2008) i Ewa Domagała-Zyśk (2014) do najczęściej stosowanych form komunikacji z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi zaliczają: mowę, odczytywanie mowy z ust, pismo, fonogesty i język migowy. Szczepankowski (2009, s. 88) do kodów manualnych wspomagających językowe komunikowanie się kwalifikuje fonogesty i alfabet palcowy, a wspomaganie rozwoju przez wychowanie słuchowe przyjmuje za Yvonne Csanyi jako słuchowo-werbalne „rozwijanie i doskonalenie zdolności do odbierania i różnicowania dźwięków drogą akustyczną, w tym dźwięków mowy”. Omawiając środki pomagające w porozumiewaniu się osób głuchych, musimy więc uwzględnić środki wspomagające słyszenie. Do podstawowych urządzeń technicznych wspomagających słyszenie, które są integralną częścią procesu komunikacji osób niesłyszących, przywołani badacze zaliczają: aparaty słuchowe i implanty ślimakowe oraz inne urządzenia techniczne, np. pętle indukcyjne (Szczepankowski 2008, Domagała-Zyśk 2014). W uzupełnieniu należy dodać, że w ustawie o języku migowym do środków, które wspierają porozumiewanie się osób z zaburzeniami lub trudnościami komunikacji, zaliczono również:

  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym SMS, MMS, wiadomości w komunikatorach internetowych,
  • komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
  • przesyłanie faksów,
  • strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Korzystanie z ww. form wspomagających komunikowanie się wymaga od nadawcy i odbiorcy znajomości systemu języka pisanego i czytania ze zrozumieniem, co najczęściej wiąże się z posługiwaniem się językiem fonicznym.

Kształcenie umiejętności odczytywania wypowiedzi z ust oraz pokonywanie trudności w wizualnym odbiorze mowy może być wspomagane systemem manualnych wskazówek. Polski system fonogestów, wzorowany na Cued Speech (CS, z ang. „mowa wskazywana”), „umożliwia pełne zsynchronizowanie gestów pomocniczych z mówieniem i zachowanie płynności oraz wszystkich cech prozodycznych strumienia dźwięków mowy (akcentu, intonacji, pauz, czasu trwania sylab, zmian tempa)” Krakowiak (1995, s. 67). System fonogestów jest przykładem wspomagania mówienia w celu postrzegania i różnicowania struktury fonemowej wypowiedzi słownej. System gestów pomocniczych ułatwiających odczytywanie mowy z ust stanowi kombinację ruchów w pobliżu ust układów palców i lokacji dłoni. Umiejętność mówienia z fonogestami jest złożonym procesem nabywania systemu językowego, którego można się nauczyć w toku systematycznego stosowania.

Polski język migowy a system językowo-migowy

Omawiając prawo osoby głuchej do posługiwania się różnymi odmianami i wersjami języka migowego jako sposobem komunikacji alternatywnym do mowy, należy różnicować dwa systemy: polski język migowy (PJM) i system językowo-migowy (SJM). Zgodnie z ww. ustawą (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243), „polski język migowy (PJM) jest naturalnym wizualno-przestrzennym językiem komunikowania się osób głuchych”, obejmującym znaki migowe ideograficzne, określające pojęcia, oraz znaki określające poszczególne litery, zaliczane ze znakami liczb do znaków mi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy