Dołącz do czytelników
Brak wyników

Współpraca z...

2 sierpnia 2018

NR 26 (Lipiec 2018)

Dobra współpraca z rodzicami – jak to osiągnąć?

0 818

Terapeuci świadomi uwarunkowań efektywności swoich działań uwzględniają konieczność współpracy z rodzicami swoich małych pacjentów. Nawiązanie dobrej relacji z opiekunami to jeden z istotnych czynników powodzenia terapii. Warunkiem nawiązania i utrzymania sojuszu terapeutycznego jest postrzeganie rodziców jako osób posiadających zasoby do udzielania dzieciom pomocy.

Zadanie terapeuty

Jedną z bardziej uniwersalnych potrzeb każdego terapeuty jest efektywność pracy, terapia przynosząca zamierzony skutek. Badania nad uwarunkowaniami skuteczności terapii – zarówno logopedycznej, jak i psychologicznej – potwierdzają, że udział rodziny podnosi skuteczność w rozwiązywaniu problemów dzieci (Flasher, Fogle 2004; Luterman 2008; Węsierska 2013). W terapii dziecka naszym klientem stają się jego opiekunowie. Terapeuta w podejściach ukierunkowanych na pracę z rodziną widzi wprawdzie uwarunkowania rodzinne problemu, równocześnie rozumiejąc, że jedynie w unikalnej przestrzeni danej rodziny można go rozwiązać. Nie stawia siebie w pozycji mędrca, który wie lepiej, co jego klienci powinni zrobić. Przeciwnie – ma odkryć możliwości, jakie tkwią w systemie rodzinnym (Moore, Pearson 2003). U podłoża istnieje założenie, że żadna rodzina nie jest pozbawiona zasobów, które mogłaby wykorzystać w celu pokonania kryzysów, na jakie natrafia. 
Idąc dalej tropem współczesnych badań naukowych, możemy jeszcze dokładniej określić warunki skuteczności terapii. „Wszystkie badania efektywności psychoterapii i metaanalizy jasno wskazują, że jednym z najważniejszych czynników leczących w terapii jest tzw. związek terapeutyczny, czyli relacja między klientem a terapeutą” (Bomba 2010; Szymczyk, Cierpiałkowska 2012).

POLECAMY


Powyższy schemat pokazuje, jak wiele zależy od nawiązania i utrzymania pozytywnej relacji terapeutycznej. Warto zatem poświęcić kilka słów budowaniu optymalnej relacji terapeutycznej, która stanowi warunek efektywności naszej pracy. Powodem, dla którego wydaje się uzasadnione stałe przypominanie o potrzebie budowania sojuszu terapeutycznego, jest również fakt, że pomimo badań naukowych, pomimo osobistych doświadczeń zawodowych terapeutów, nie zawsze opiekunowie słyszą od specjalistów zapewnienia, jak dobrymi są rodzicami. Co więcej – nie tylko w ramach psychoterapii, ale również poradnictwa wskazuje się na to, jak ważne jest nawiązanie pozytywnego kontaktu dla udzielenia pomocy (Sanders 2011). 
W szkole nadal zdarza nam się spotykać z próbą szukania winnych i naprawiania „dzieci zepsutych przez złych rodziców”. Co więcej, również zupełnie świadomym terapeutom niejednokrotnie trudno spojrzeć na rodziców jako najlepszych specjalistów w dziedzinie swoich dzieci, pomimo że wiemy, jak to jest ważne. 

Potrzeba pogłębiania świadomości siebie

Coraz częściej doceniana jest rola opiekunów w terapii dziecka. Dziś rzadko można się spotkać z pedagogami, logopedami czy psychologami, którzy z założenia stawiają się wyżej od rodziców dzieci, z którymi pracują. Już na poziomie kształcenia specjalistów jest sygnalizowana potrzeba nawiązania partnerskiej (a nie eksperckiej) relacji z opiekunami. Poza świadomymi celami naszemu zachowaniu towarzyszą jednak również motywacje ukryte – stąd pod wpływem refleksji możemy odkrywać w sobie zupełnie nieświadome sygnały, które wskazują na realizowanie swoich potrzeb, co w efekcie mniej lub bardziej może m.in. deprecjonować osoby przychodzące po pomoc (np. przez potrzebę omnipotencji czy władzy). 

Co to jest „relacja terapeutyczna”?

Sama świadomość, że współpraca z rodzicami jest istotą terapii dziecka, stanowi ważny, ale niewystarczający warunek nawiązania relacji z nimi. Warto jeszcze zdefiniować, czym jest ów „dobry kontakt”. Z czego składa się wysokiej jakości relacja terapeutyczna? Jan Cz. Czabała, powołując się na wyniki badań, wśród czynników leżących po stronie terapeuty wymienia (Czabała 2008)1

 • zaangażowanie w tworzenie dobrej relacji i pozytywne nastawienie do drugiej osoby,
 • uzgodnienie z klientem celów terapeutycznych, 
 • zdolność terapeuty do okazywania empatii, zrozumienia, zainteresowania,
 • przestrzeń dla poczucia autonomii w relacji z terapeutą samego klienta. 

Barbara Jeziorczak i Katarzyna Węsierska w artykule Jakość relacji logopeda–rodzic dziecka jąkającego się a skuteczność terapii jąkania wczesnodziecięcego opisały szczegółowo strategie, które pozwalają na nawiązanie dobrego kontaktu (2011), m.in.: 

 • potrzeba indywidualnego podejścia do każdej rodziny, 
 • stosowanie technik skutecznego komunikowania się potrzebnych do nawiązania i utrzymania partnerskiej relacji z rodzicami, 
 • uwzględnianie procesów emocjonalnych – zarówno zachodzących w rodzinie w związku z problemem, z jakim rodzina zgłasza się na terapię, jak i niezwiązanych z nimi, 
 • świadomość, na jakim etapie przebiega proces terapeutyczny,
 • jasno zaznaczone granice między odpowiedzialnością terapeuty a odpowiedzialnością rodziny za zmianę,
 • konieczność autorefleksji terapeuty.

Pewnym streszczeniem, a zarazem uniwersalnym opisem warunków, jakie są potrzebne do nawiązania i utrzymania relacji o charakterze terapeutycznym, jest wymieniany przez Carla Rogersa postulat akceptacji osoby klienta oraz empatii terapeuty. Różne kierunki terapeutyczne, które akcentują znaczenie więzi terapeutycznej, wskazują, że taka postawa umożliwia stworzenie odpowiedniej relacji (Rogers 1957). 
Może jednak się okazać, że pomimo świadomości i wiedzy nadal nie zawsze udaje nam się nawiązać sojusz z rodzicami. Przyglądając się różnym przeszkodom, które stają na drodze pozytywnych kontaktów z opiekunami dziecka, chciałabym wspomnieć o tych, które zależą od terapeuty (na czynniki, które leżą po stronie rodziny, ma on jedynie ograniczony wpływ). 

Nabywanie umiejętności jako proces

Jedną z zupełnie naturalnych przyczyn, dla których nie zawsze udaje nam się nawiązać relację terapeutyczną, jest fakt, że również tej umiejętności się uczymy. Zdolność budowania kontaktów z innymi jest przy tym złożona. Budowanie więzi terapeutycznej, która umożliwia klientowi dokonywanie ważnych dla niego wyborów, wymaga pewnych specyficznych umiejętności terapeuty. Za podręcznikiem przygotowującym angielskich studentów psychologii (Sanders 2011) można wymienić przede wszystkim kompetencje w zakresie budowania pomocnej relacji i stworzenie klientowi przestrzeni do eksplorowania wyborów, jakie przed nim stoją. Wymaga to zbudowania relacji opartej na zaufaniu, poprzez: „nawiązanie i utrzymanie kontaktu, porządkowanie, okazywania życzliwości” oraz wyrażanie empatii przez aktywnie słuchającego terapeutę, posługującego się takimi umiejętnościami jak: „identyfikowanie, rozpoznawanie i odzwierciedlanie myśli, zachowań i uczuć klienta, parafrazowanie, klasyfikowanie”.
Jak widać to, czy uda nam się nawiązać więź z klientem, w dużej mierze zależy od sprawności komunikacyjnych. Możemy bowiem mieć dobrą wolę przekazania rodzicom pozytywnego nastawienia wobec nich, jednak – jak wynika z doświadczeń codziennego porozumiewania się – często bywamy błędnie odczytywani. Nie da się takich nieporozumień całkowicie uniknąć, ale można zaobserwować, że niektórzy ludzie częściej są rozumiani zgodnie z własnymi, świadomymi intencjami, a treści komunikatów innych bywają regularnie rozumiane błędnie. Uwarunkowane jest to cechą, którą w pewnym uproszczeniu można nazwać komunikatywnością. Załóżmy, że chcemy zaprosić opiekunów do relacji terapeutycznej, przekazując im zrozumienie, akceptację, szacunek dla ich wyborów i wiarę w ich możliwości. Sposób, w jaki oni zinterpretują nasze zaproszenie, będzie zależał m.in. od stopnia naszej komunikatywności. 

Każdy proces uczenia się, za Noelem Burchem, można podzielić na etapy (Burch 1970): 

 1. Etap nieświadomej niekompetencji – gdy występują trudności z dokonaniem oceny stopnia własnej komunikatywności.
 2. Etap świadomej niekompetencji – terapeuta zauważa sytuacje, gdy jest rozumiany niezgodnie ze swoimi intencjami.
 3. Etap świadomej kompetencji – terapeuta potrafi przekazać opiekunom akceptację i szacunek, poświęcając temu uwagę.
 4. Etap nieświadomej kompetencji – terapeuta automatycznie, bez zastanowienia, w sposób jednoznaczny potrafi zakomunikować rodzicom, jak są ważni i skuteczni – czytelne zaproszenie do takiej relacji stało się stałym elementem jego postawy.

Rogers twierdzi, że relacja terapeutyczna jest lecząca dopiero wtedy, gdy nie jest traktowana instrumentalnie, gdy nie jest wykorzystywana jako technika. Szacunek wobec wyborów, empatia i bezwarunkowa akceptacja stanowić powinny wyraz naturalnej postawy życiowej terapeuty (Sanders 2011). Jednak trzeci element triady Rogersa – postulat autentyczności terapeuty – nie znalazł potwierdzenia we współczesnych badaniach jako warunek skutecznej relacji terapeutycznej (Szymczyk, Cierpiałkowska 2012). Natomiast świat osobistych wartości osoby udzielającej pomocy może wpływać na kontakt z klientem (Sanders 2011). 

Konflikty wartości jako podstawa trudności w nawiązywaniu relacji terapeutycznych

Analizując uwarunkowania efektywności terapii, stosunkowo rzadko poświęca się uwagę obszarowi wartości. Tymczasem często głęboko ukryte, nie zawsze świadomie sformułowane przekonania na temat tego, co jest słuszne, kierują naszym postępowaniem. Wartości, a szczególnie konflikty pomiędzy nimi, będą wpływać na nawiązywane przez nas relacje. 
Można wyróżnić co najmniej cztery rodzaje konfliktów, które są potencjalnym źródłem trudności w budowaniu pozytywnego kontaktu pomiędzy klientem a terapeutą: 

 • Niekoniecznie jesteśmy tak spójni, jak nam się wydaje. Dlatego zdarza się, że różne wyznawane przez terapeutę poszczególne wartości są sprzeczne. Pewne wartości, np. uczciwość i prawdomówność, mogą stać w sprzeczności z poczuciem lojalności. 
 • Sprzeczność między deklarowanymi wartościami a zachowaniem.

Wprawdzie badania naukowe nie potwierdzają wpływu autentyczności terapeuty na efekty uzyskane w terapii, to jednak konflikty wartości – niezgodność pomiędzy zarówno różnymi wartościami terapeuty, jak i prezentowanymi wartościami i jego zachowaniem – mogą zostać odczytane przez klienta. Mogą też wpływać bezpośrednio na zachowanie terapeuty podczas terapii. Warto zatem śledzić stale swój świat wartości, zwłaszcza że przecież podlega on stałym zmianom.
Przeciwne wartości terapeuty i klienta. Nie jest wcale rzadką sytuacją, kiedy terapeuta ma inną wizję tego, jaki skutek powinna odnieść terapia, niż ma sam klient. Podłożem takich trudności jest zwykle podążanie osoby prowadzącej terapię za własnymi wartościami, zamiast poszanowania odmiennych wartości osoby, która do niego przychodzi. 
Wartości osobiste terapeuty a wartości wynikające ze sposobu prowadzenia terapii (Sanders 2011). Jako przykład ostatniego r...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy