Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki logopedy

24 września 2018

NR 27 (Wrzesień 2018)

Trudne samogłoski nosowe

835

Dykcja i artykulacja stanowią integralny element emisji głosu. Najczęściej występujące problemy dotyczą realizacji samogłosek nosowych. Zjawisko to uwidacznia się szczególnie podczas odczytywania tekstów.

Kłopoty z nosówkami

Najczęściej występujące problemy dotyczą realizacji samogłosek nosowych. Zjawisko to uwidacznia się szczególnie podczas odczytywania tekstów ćwiczeń. Warto wiedzieć, że wśród języków słowiańskich jedynie język polski zachował rezonans nosowy wśród samogłosek. Już sam ten fakt wydaje się wystarczającym powodem, aby dbać o ich właściwą i staranną wymowę. Tymczasem, kiedy słuchamy radia czy oglądamy telewizję, w wypowiedziach wielu osób, niestety także tych, które powinny być wzorem dla innych (dziennikarze, aktorzy), słyszymy niezgodne z ortofonią warianty realizacji głosek nosowych. Obserwuje się także liczne różnice dialektowo-gwarowe oraz indywidualne. Samogłoski nosowe, jak niewiele innych, są realizowane dość rozmaicie przez różne grupy Polaków, a nawet odmiennie przez różne osoby w tej samej grupie.

POLECAMY

Wymowa samogłosek nosowych w polszczyźnie

Cechą polskich nosówek jest asynchroniczność ich wymowy (w przeciwieństwie np. do synchronicznych nosówek w języku francuskim, gdzie nosowość zaczyna się od początku samogłoski). Głoski te są wymawiane dwutorowo: na początku pojawia się element ustny, a następnie, w drugiej fazie, na skutek obniżenia podniebienia miękkiego dochodzi do rezonansu nosowego.

Źródło: Broszkiewicz Barbara, Jarek Jerzy. Teatr szkolny. Głoski, sylaby, wyrazy, s. 56., Wydawnictwo Europa. Wrocław 2003.


W języku polskim wymowa samogłosek nosowych zależy także od sąsiedztwa innych głosek oraz miejsca w wymawianym wyrazie (śródgłos lub wygłos). Oznacza to najczęściej ich wymowę odmienną od zapisu literowego.

Jak zatem widzimy, samogłoski nosowe wyróżniają się dość wysokim poziomem trudności i skomplikowania. Przysparza to kłopotów szczególnie dzieciom uczącym się czytać i pisać. Czytając tekst na ocenę, często starają się one wymówić każdą głoskę dokładnie tak, jak jest zapisana w podręczniku. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyciele nauczania zintegrowanego na etapie wprowadzania liter „ę”, „ą” zawsze wyjaśniali dzieciom, że poprawna ich wymowa podlega określonym zasadom. Równie ważne jest pilnowanie przestrzegania tych zasad w późniejszej pracy z uczniami. Z kolei na nas, logopedach, spoczywa obowiązek wspierania i uzupełniania pracy nauczycieli w tym zakresie poprzez korygowanie nieprawidłowych realizacji oraz wywoływanie i utrwalanie pięknego brzmienia polskich samogłosek nosowych. Jak pokazują nader liczne przykłady wadliwej wymowy naszych rodaków, mamy w tej sprawie wspólnie jeszcze wiele do nadrobienia.

Reguły poprawnej wymowy samogłosek [ą], [ę]1 w zależności od sąsiedztwa z innymi głoskami oraz miejsca w wyrazie:

 1. Przed spółgłoskami szczelinowymi: [z], [s], [ż], [ś], [sz], [w], [f], [ch] wymowa [ą], [ę] nie ulega zmianie, np.:
  • brąz – lecz nie: bronz, brołz,
  • węch – lecz nie: wench, wełch itd.
 2. Na końcu wyrazu wymowa [ą] nie ulega zmianie, np.:
  • jadą – lecz nie: jadom, jado, jadoł,
  • moją – lecz nie: mojom, mojo, mojoł.
  Natomiast samogłoska [ę] jest wymawiana jak [e] lub lekko nosowo, np.:
  • idę: mówimy ide – lecz nie: idem, ideł,
  • robię: mówimy robie – lecz nie: robiem, robieł.
  Wymawianie [ę] z pełną nosowością w wygłosie w mowie potocznej uważane jest za hiperpoprawne, sztuczne i pretensjonalne. Natomiast w wymowie aktorskiej, scenicznej przy wygłaszaniu tekstów o określonym charakterze jest dopuszczalne.
 3. Samogłoski [ą], [ę] przed spółgłoskami [b] i [p] wymawia się jak [om], [em], np.:
  • rąbać – rombać,
  • dębina – dembina,
  • kąpiel – kompiel,
  • kępa – kempa.
 4. Samogłoski [ą], [ę] przed spółgłoskami [d], [t], [dz], [c], [cz] wymawia się jak [on], [en], np.:
  • żądam – żondam,
  • żądza – żondza,
  • będą – bendą,
  • nędza – nendza,
  • kąt – kont,
  • pieniądz – pienionc,
  • pętać – pentać,
  • pączek – ponczek.
  Wyjątek stanowią liczebniki: piętnaście, dziewiętnaście, piętnasty, dziewiętnasty, piętnastka, dziewiętnastka, które wymawiamy: pietnaście, dziewietnaście, pietnasty, dziewietnasty itd.
 5. Samogłoski [ą], [ę] przed [], [dź] brzmią jak [oń], [eń], np.:
  • pięć – pieńć,
  • będzie – beńdzie,
  • ciąć – ciońć,
  • kądziel – końdziel.
 6. Samogłoski [ą], [ę] przed spółgłoskami [l], [ł] wymawia się jak: [o], [e], np.:
  • ciął – cioł,
  • cięli – cieli,
  • dął – doł,
  • dęli – deli,
  • wziął – wzioł,
  • wzięli – wzięli,
  • zaczął – zaczoł,
  • zaczęli – zaczeli.
 7. W języku polskim praktycznie każda z sześciu samogłosek ustnych na skutek określonego sąsiedztwa fonetycznego może ulec unosowieniu. Tak dzieje się np. w wyrazach obcego pochodzenia, w których występują grupy: -ans-, -ens-, -ins-, -ynsz-, -unsz-, zamiast grupy: samogłoska ustna +n (np. -ans-) wymawiamy samogłoski nosowe [ą], [ę], [į], [ỵ], [ų] (w przykładach użyłem zapisu fonetycznego), np.:
  • szansa – šąsa,
  • powinszowanie – povįšovańe,
  • czynsz – cỵš,
  • kunszt – kųšt,
  • benzyna – bęzyna,
  • kredens – kredęs,
  • instytut – įstytut.

Wywoływanie i ćwiczenia prawidłowej realizacji samogłosek nosowych

Sporą trudność użytkownikom sprawia prawidłowa artykulacja samogłosek nosowych z uzyskiwaniem ładnego nosowego brzmienia. Wywoływanie rezonansu nosowego należy rozpocząć od wyjaśnienia zjawiska nosowości, zademonstrowania różnicy w brzmieniu głoski ustnej i nosowej oraz wyczucia pod palcem wibracji skrzydełek nosa podczas wymawiania samogłoski nosowej. Później można rozpocząć trening oparty na przekazywaniu nosowości spółgłosek [m], [n] następującym po nich samogłoskom 23.4

Ćwiczenie 1. Prawidłowa wymowa [ą] i [ę]

Wypowiadamy sylaby:

 • mo – mmo – mo – mǫ,
 • mǫ – mmǫ – mǫ – mmǫ,
 • me – mme – me – mę,
 • mę – mmę – mę – mmę,
 • no – nno – no – nǫ,
 • nǫ – nnǫ – nǫ – nnǫ,
 • ne – nne – ne – nę,
 • nę – nnę – nę – nnę.
 • ma – mma – ma – mą,
 • mą – mmą – mą – mmą,
 • na – nna – na – ną,
 • ną – nną – ną – nną,
 • mu – mmu – mu – mų,
 • mų – mmų – mų – mmų,
 • nu – nnu – nu – nų,
 • nų – nnų – nų – nnų,

    …itd. z pozostałymi samogłoskami nosowymi.

 

Aby uzyskać z kolei dwuetapową realizację głoski [ą], możemy wymawiać z zatkanym nosem na przemian [o], [ǫ], przy czym [o] ma mieć czyste ustne brzmienie, natomiast [ǫ] – nosowe, brzydsze, „kaczkowate”.
W starannej, estetycznej wymowie niepożądane jest stulanie i zaokrąglanie warg, kończące wybrzmiewanie samogłosek nosowych. W głoskach tak artykułowanych do brzmienia nosowego dodawany jest element głoski ṷ, a w skrajnych przypadkach zamiast rezonansu nosowego występuje rezonans jamy ustnej charakterystyczny dla tej właśnie głoski, np.:

 • Nie: xcoṷ, śeṷ, maioṷ, meṷża, koṷsać.

Ćwiczenia doskonalące wymowę głosek nosowych

Po wywołaniu nosowego brzmienia głosek [ę], [ą] przechodzimy do następujących ćwiczeń.

Ćwiczenie 1. Samogłoska [ę]: kęs w lusterku

Wymawiamy powoli: [kęęs], obserwując w lusterku zachowanie się warg. Jeśli ściągają się jak do głoski [ṷ], wówczas na wyrazie „kęs” rozpoczynamy naśladowanie bicia dużego dzwonu:

 • tuż po głosce [k] element ustny (e) głoski [ę] brzmi krótko, co ma związek z opuszczeniem żuchwy,
 • niewielki ruch żuchwy w dół jest powolny i skoordynowany z wydobywanym dźwiękiem [eęę],
 • następnie, przedłużając brzmienie nosowe samogłoski [ę], bardzo dbamy o to, by wargi nie wykonywały ruchu zaokrąglającego,
 • odciągamy silnie kąciki ust, napinamy wargi, odsłaniamy jednocześnie zęby,
 • głębokie odbrzmiewanie jamy nosowej na głosce [ę] kończy się z chwilą rozpoczęcia artykulacji głoski [s].

 

Ćwiczenie 2. Samogłoska [ǫ]: kąsa wargi zaokrągla

Artykułując samogłoskę nosową [ǫ], wyokrąglamy i wysuwamy wargi jak do samogłoski [o], pozostawiając je w tej pozycji aż do wybrzmienia rezonansu nosa. Żuchwa przyjmuje pozycję średnio – niską [o], po czym wraca do pozycji właściwej głosce [s], czyli wysokiej. Podczas ruchu żuchwy nie stulamy warg, by nie wywołać elementu ustnego [ṷ]. Powoli i z przedłużeniem rezonansu nosa mówimy: koǫǫǫsa.

 

Ćwiczenie 3. Samogłoski [ę] i [ǫ]: bijemy na zmianę w dwa dzwony

Wymawiamy starannie, z przedłużeniem rezonansu nosa:

 • k-ę-ę-s, k-ǫ-ǫ-sa, k-ę-ę-s, k-ǫ-ǫ-sa itd.

 

Ćwiczenie 4. Samogłoski [ę]: chcę [e]

Podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach doskonalimy wymowę [ę] w wyrazie „chcę”. Zdecydowanie jednakże skracamy rezonans nosowy i redukujemy go całkowicie, wygaszając po wypowiedzeniu wyrazu. Wygaszanie to powinno nastąpić po podniesieniu żuchwy z pozycji średniej [e] do pozycji wysokiej. Należy przy tym pamiętać, że nie powinniśmy dolnymi zębami dotykać górnych, a wargi powinny utrzymać pozycję wyjściową [e] aż do wybrzmienia samogłoski.

 

Ćwiczenie 5. Samogłoska [ą] w wygłosie: chcą, są

Skracamy lekko rezonans i pilnujemy nieruchomej pozycji warg. Występują tu często tendencje do stulania, wskutek czego wyraźnie słyszalny jest niepożądany element głoski [ṷ]. Podczas artykulacji powinniśmy mieć odrobinę odsłonięte górne i dolne siekacze, a wargi wysunięte i napięte. Żuchwa powinna swobodnie – razem z dźwiękiem – opadać i podnosić się do pozycji średniej; tu powinno następować wygaszenie rezonansu i koniec artykulacji głoski.
Naśladując krótkie, lecz głębokie uderzenie kościelnej sygnaturki, wymawiamy:

 • xcǫ – sǫ– xcǫ – sǫ…

 

Ćwiczenie 6. Samogłoski [ą] i [ę]: nie chcę kąsać

Wymawiamy: ńe xcę – kǫsać – ńe xcę – kǫsać..., uderzając krótkim rezonansem w wygłosowej [ę] w wyrazie xcę i nieco dłuższym w śródgłosowej [ǫ] w wyrazie kąsać.

 

Ćwiczenie 7. Samogłoska z [ą]: tą górą wysoką niezdobytą

Wymawiamy tǫ gurǫ vysokǫ ńezdobytǫ, sprawdzając w lusterku pozycję warg.
        Artykulacja powinna być czysta, pozbawiona elementu [ṷ]:

 • nie: toṷ guroṷ vysokoṷ ńezdobytoṷ
  ale także bez elementu głoski [m]:
 • nie: tom gurom vysokom ńezdobytom.
  Głoska [ǫ] nie powinna być również odnosowiona i wymawiana jako [o]:
 • nie: to guro vysoko ńezdobyto.

 

Ćwiczenie 8. Samogłoska [ą]: 

Prawie bliźnięta, czyli pary wyrazów – z [ą] i bez [ą]
Przeczytaj starannie pary wyrazów:

 • Anią: anioł, pachą: pachoł, karzę: karzeł,
 • żywią: żywioł, kozią: kozioł, Kubę: kubeł,
 • matą: matoł, kocią: kocioł, orzę: orzeł.

Przy tym ćwiczeniu osoby mające tendencję do zaokrąglania warg podczas realizacji [ę], [ą] uświadamiają sobie (czasem nawet po raz pierwszy) swój błąd oraz jego semantyczne, często zabawne konsekwencje.

 

Ćwiczenie 9. Samogłoski [ę], [ą] w pozycji śródgłosowej

Wymawiamy:

 • w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy