Dołącz do czytelników
Brak wyników

Współpraca z...

25 marca 2020

NR 36 (Marzec 2020)

Organizacja zajęć dla osób jąkających się w placówce publicznej

258

Warto przyjrzeć się, w jaki sposób w konkretnej placówce zorganizowano działania terapeutyczne obejmujące dzieci jąkające się i ich rodziny – i potraktować je jako jeden z możliwych modeli zapewniania im wsparcia.

Interdyscyplinarny zakres pomocy

Szczegółowy zakres i charakter pomocy logopedycznej udzielanej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży regulują przepisy prawa. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” jest jedną z warszawskich poradni zarządzanych przez miejskie Biuro Edukacji i obejmujących nieodpłatną opieką dzieci, młodzież oraz rodziców z całej Warszawy. Interdyscyplinarny zespół specjalistów służy pomocą psychologiczną, pedagogiczną i psychologiczną. Wsparcie nie ogranicza się jednak tylko do zajęć terapeutycznych skierowanych do osób jąkających się. Udziela się go również ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, którzy mogą uzyskać w poradni pomoc w formie porady i konsultacji, a także wziąć udział w grupie wsparcia i w terapii rodzin.

POLECAMY

Charakter oferowanego wsparcia terapeutycznego

Cotygodniowe uczestnictwo w grupie terapeutycznej ma ogromne znaczenie zarówno dla dzieci jąkających się, jak i dla ich rodziców.
Grupa terapeutyczna stwarza osobom jąkającym się szanse na samopoznanie i poznanie innych osób, które zmagają się z podobnymi trudnościami. Uczestnicy zajęć grupowych mają okazję zgromadzić ważne z perspektywy terapeutycznej doświadczenia – obserwować własne i cudze reakcje na swoją niepłynność czy rozpoznawać uczucia z nią związane, które pojawiają się w sytuacjach komunikacyjnych.
Terapia grupowa, z perspektywy rodziców, daje możliwość przedyskutowania trudności i wątpliwości wychowawczych we wspierającym gronie osób oraz skonfrontowania funkcjonowania dzieci w domu i w środowisku rówieśniczym. Podczas zajęć rodzice mają szansę przyjrzeć się postawie i zachowaniu swoich dzieci w grupie i wspierać je w rozwoju społecznym. Grupa terapeutyczna daje im również możliwość zaobserwowania związku między objawami jąkania a sytuacją emocjonalną, w jakiej znajduje się dziecko.
W roku szkolnym 2019/2020 w poradni „TOP” działa dziewiętnaście grup przeznaczonych dla osób jąkających się i ich rodziców. Każda z nich liczy około dziesięciorga dzieci, z którymi uczestniczą w zajęciach rodzice. Sposoby organizacji zajęć w poszczególnych grupach terapeutycznych nieznacznie różnią się między sobą. Na zajęcia prowadzone przez doktora Krzysztofa Szamburskiego co tydzień uczęszczają zarówno dzieci, jak i rodzice. Do grup, w których terapię prowadzą inni specjaliści, rodzice są zapraszani raz w miesiącu.
Zajęcia grupowe oferuje się już dzieciom czteroletnim – aktualnie w poradni działają cztery takie grupy, które przeznaczone są dla najmłodszych. Grup dla dzieci w następnym przedziale wiekowym – w piątym i szóstym roku życia – jest sześć. Najwięcej jest tych dla dzieci w pierwszym etapie edukacyjnym – w poradni jest siedem grup dla uczniów z pierwszych, drugich i trzecich klas podstawowych. Najmniej – dwie – tych dla osób z klas siódmych i ósmych oraz ze szkół ponadpodstawowych.
Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu i trwają sześćdziesiąt minut. W terapii zakłada się indywidualne podejście do pacjentów – istotna jest zarówno praca nad emocjami i postawami każdego dziecka, jak i dobranie narzędzi umożliwiających upłynnianie niepłynności.
Zajęcia w poradni prowadzone są przede wszystkim metodą wystukiwania sylab, która została wprowadzona przez doktora Krzysztofa Szamburskiego. Metoda ta jest częścią programu terapeutycznego, w skład którego wchodzi szereg strategii i oddziaływań dopasowanych do pacjenta. Polega na wystukiwaniu sylab w trakcie wypowiedzi z równoczesnym zachowaniem jej cech prozodycznych – z wyjątkiem tempa mowy, które jest wolniejsze. Do ważnych składników programu należą nauka hamowania i odraczania wypowiedzi czy planowanie jej treści w trakcie wdechu.
Ze względu na to, jak ważne jest kontynuowanie ćwiczeń w domu i włączenie ich w codzienne sytuacje rodzinne, warunkiem skutecznej i efektywnej terapii jest zaangażowanie w nią rodziców, którzy stają się terapeutami własnych dzieci – co jest przyczyną ich częstej obecności na zajęciach grupowych. Do strategii interwencji terapeutycznych należy również uzgodnienie sposobu interakcji między rodzicami a dzieckiem i wypracowanie odpowiedniego modelu relacji. Strategie te mają zapewnić dziecku jak najkorzystniejsze warunki, które nie tylko umożliwiłyby mu nabranie pewności siebie w sytuacjach komunikacyjnych, lecz także sprzyjałyby poprawie płynności mowy.
Z tego względu do form wsparcia skierowanego do rodziców należą warsztaty „Rodzic wobec emocji towarzyszących jąkaniu się dziecka”, które w Poradni „TOP” są prowadzone przez psychoterapeutę. Terapeuta spotyka się z rodzicami (grupa liczy zazwyczaj około dziesięciu osób) dwanaście razy. Na poszczególnych spotkaniach poruszane są tematy dotyczące relacji rodziców z dzieckiem czy wpływu na własne działania i funkcjonowanie w rodzinie. Do wątków podejmowanych na warsz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy